Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w powiecie hajnowskim obejmuje:

  • odśnieżanie i likwidacja śliskości w miejscach decydujących o ruchu (wzniesienia, skrzyżowania, niebezpieczne łuki itp.) dróg pozamiejskich - V standard zimowego utrzymania,
  • odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej ulic powiatowych w mieście Hajnówka – II standard zimowego utrzymania.

W sezonie zimowym 2017/2018 do zwalczania śliskości (jezdnia posypywana będzie zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg) stosowane będą mieszanki 30 % piaskosoli. Do zimowego utrzymania dróg na okres zimy 2017/2018, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przygotował 774 ton 30 % mieszanki piaskosoli.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że stosowana piaskosól czy też inne środki (solanki itp.) są skuteczne, gdy temperatura nawierzchni wynosi do – 100C, a względna temperatura wilgotności wynosi 85% i wzrasta.

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP w Hajnówce do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 400 – 1500 w dni robocze i w godzinach 400 – 1000 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się – dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce będzie współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Kierownik ZDP – Krystyna Miszczuk:

Telefony kontaktowe:

- stacjonarny 85 683 20 01

- komórkowy 606 611 823

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo – Mostowego –Sławomir Pańkowski.

Telefony kontaktowe:

- stacjonarny 85 683 20 01

- komórkowy 604 618 584

W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania .

 

Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

 

Obowiązujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Lp.

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1.

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej szerokości.

- luźny - 4 godz.

- błoto pośniegowe - 6 godz.

- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

 

- gołoledź -3 godz.

- szron -3 godz.

- sadź -3 godz.

- pośniegowa - 4 godz.

- lodowica - 4 godz.

2.

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

- luźny -16 godz.

- zajeżdżony występuje

- nabój śnieżny występuje

- zaspy występują do - 24 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź pośniegowa 8 godz.

 

 

Wykaz dróg powiatowych w zakresie zimowego utrzymania w sezonie 2017/2018

z podziałem na standardy zimowego utrzymania.

Lp.

Nr drogi

 Przebieg drogi

Dł. (km)

WYKAZ ULIC POWIATOWYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA

 PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2017/2018

 ( likwidacja gołoledzi i odśnieżanie ) standard II.

1

2323B

 ul. Górna, ul. Wrzosowa

 2,961

2

2326B

 ul. 11-go Listopada

 0,752

3

2327B

 ul. Prosta

 1,086

4

2329B

ul. Poddolna, ul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego

 3,527

5

 

2330B

 ul. Warszawska

 1,652

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM

 PRZEZNACZONYCH DO ODŚNIEŻANIA W SEZONIE 2017/2018

 (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

 

1.

1478B

Sieśki - Soce

 2,375

2.

1480B

Pawły – Dawidowicze – Soce - Trześcianka

 4,849

3.

1481B

Ryboły – Puchły - Trześcianka

 5,419

4.

1560B

Żywkowo - Białki

 1,221

5.

1561B

Narewka – Mikłaszewo – Leśna - Siemianówka

 9,773

6.

1601B

Bielsk Podlaski – Klejniki - Tyniewicze Duże - Narew

14,975

7.

1602B

Morze – Zbucz – Czyże – Leniewo – Klejniki – Gorodczyno –Janowo – Doratynka - dr.1601B

31,382

8.

1604B

Dr. 1602B – Gorodczyno

 3,453

9.

1605B

Dr.1604B – Kożyno – Koźliki - Lachy

 4,287

10.

1606B

Klejniki - Hukowicze

 3,461

11.

1611B

Bielsk Podlaski – Łoknica – Podrzeczany - Czyże

 3,757

12.

1612B

Planta - stacja kolejowa Narewka

 0,846

13.

1613B

Dr.1603B – Miękisze – Sapowo - Klejniki

 4,441

14.

1614B

Kuraszewo – Lady – Leniewo - Łoknica

 8,280

15.

1615B

Podrzeczany - dr.1614B

 0,997

16.

1616B

Krzywa – Rakowicze – Osówka – Szostakowo -Nowoberezowo

 9,781

17.

1617B

Czyże-Lady

 3,505

18.

1618B

Dr.685-Łosinka-Kotłówka-Tyniewicze Małe-dr.1601 B

 9,059

19.

1619B

Łosinka – Trywieża – Nowokornino – Nowoberezowo - Dubicze Osoczne – Jagodniki - dr.685

19,278

20.

1620B

Dr.1618 B – Kamień – Kuraszewo – Kojły - Nowoberezowo

12,534

21.

1621B

Kuraszewo - Nowokornino

4,138

22.

1622B

Dubiny – Kotówka – Trywieża – Wólka - Kuraszewo

10,376

23.

1623B

Hajnówka(ul. Targowa, Dolna) - Puciska- Czyżyki- Nowokornino

 6,614

24.

1624B

Hajnówka – Bielszczyzna - Dubiny

 2,797

25.

1625B

Dr.685- Przybudki- Grodzisko- Borysówka- Wasilkowo- Kotówka

 8,967

26.

1626B

Kotłówka – Koweła – Rzepiska - dr. 1625B

 5,536

27.

1627B

Tyniewicze Duże – Łopuchówka - dr. 1618B

 3,599

28.

1628B

Łosinka – Kutowa – Chrabostówka – Waśki - dr. 1634B

 7,221

29.

1629B

Narew – Planty - Nowa Wola

 7,512

30.

1630B

Trześcianka – Białki – Ogrodniki – Rohozy - dr.685

12,372

31.

1631B

Trześcianka – Saki – Rohozy – Waniewo - dr.1629B

 7,397

32.

1632B

Dr.1629B - Odrynki

 1,455

33.

1633B

Hoźna - Potoka

 1,119

34.

1634B

Makówka – Hajdukowszczyzna - Rybaki

 5,983

35.

1635B

Lewkowo Nowe - Lewkowo Stare - Eliaszuki – Suszcza - Planty

 8,407

36.

1636B

Lewkowo Stare – Podlewkowie – Minkówka - Zabłotczyzna

 5,801

37.

1637B

Dr.1635B - Michnówka

 1,033

38.

1638B

Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna

 1,945

39.

1639B

Podlewkowie - Ochrymy

 1,459

40.

1640B

Dr.685 – Krzywiec – Rozpilne - Narewka

14,268

41.

1641B

Dr. 687 - stacja kolejowa Gnilec

 1,285

42.

1642B

Droga przez wieś Skupowo

 1,601

43.

1643B

Dr. 687- Słobódka

 2,402

44.

1645B

Leśna - Olchówka

 1,561

45.

1646B

Narewka – Guszczewina – Olchówka – Siemianówka - dr.1644B

11,738

46.

1647B

Dubiny - Postołowo

 1,654

47.

1648B

Hajnówka (ul. Lipowa) - Lipiny

 4,030

48.

1649B

Krzyże- Zastawa- Stoczek- stacja kolejowa Białowieża- Zastawa

 7,439

49.

1650B

Dr. 1649B - Podolany

 0,960

50.

1651B

Zastawa – Pogorzelce – Teremiski – Budy – Zwierzyniec - stacja kolejowa Czerlonka

15,546

51.

1652B

Poryjewo- Orzeszkowo-Jakubowo-Piaski-Zabagonie-Długi Bród-Wiluki - Opaka Duża - Wólka Terechowska - Czeremcha Osada

30,613

52.

1653B

Orzeszkowo - Łozice

 3,734

53.

1654B

Bielsk Podlaski – Orla - Dubicze Cerkiewne– Werstok- dr.1652B

11,398

54.

1655B

Stare Berezowo – Mochnate - Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne

11,653

55.

1666B

Dr.1655B – Korycińska –Istok – Witowo - Długi Bród

 9,914

56.

1667B

Dubicze Cerkiewne – Kraśkowszczyzna - Piaski

 6,767

57.

1668B

Wojnówka – Starzyna - Górny Gród

 5,194

58.

1669B

Dr. 1654B - Czechy Orlańskie

 1,938

59.

1670B

Orla – Krywiatycze - Stary Kornin

 3,583

60.

1671B

Stary Kornin - Jagodniki

 2,600

61.

1672B

Dubicze Osoczne – Borek - Pasieczniki – dr. 685

 4,141

62.

1673B

Dr. 689 - Chytra

 2,142

63.

1674B

Dr. 689 - Progale

 1,212

64.

1675B

Dubicze Cerkiewne – Dubicze Tofiłowce - dr. 1655B

 4,279

65.

1676B

Rutka - Grabowiec

 3,568

66.

1742B

Dr. 1740B – Mołoczki – Żuki - Kleszczele

 5,745

67.

1743B

Dr. 1742B – Piotrowszczyzna – Gruzka - dr. 693

 4,960

68.

1744B

Dr. 1742B - Pogreby

 2,256

69.

1747B

Kleszczele (ul. Mickiewicza, Boćkowska) – Wólka - Kraśna Wieś

 5,452

70.

1748B

Suchowolce – Saki - Toporki

 4,475

71.

1769B

Dr. 640 – Tokary – Klukowicze – Zubacze - Stawiszcze

10,635

72.

1774B

Milejczyce – Miedwieżyki - dr. 66

 1,621

73.

1775B

Kleszczele – Policzna - dr. 1652B

11,498

74.

1776B

Dr. 687 - stacja kolejowa Planta - Leśna

 4,589

75.

1777B

Kleszczele - Dobrowoda

 4,360

76.

1778B

Dr. 66 - stacja kolejowa Kleszczele

 1,046

77.

1779B

Czeremcha Wieś - Czeremcha Osada - Stawiszcze

 5,273

78.

1780B

Czeremcha Osada - Kuzawa

 3,093

 Razem:

497,605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia komunikacji na terenie powiatu w okresie zimy 2017/2018.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2010-12-13

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2010-12-13