1. Przyjmowanie i załatwianie petycji

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

tel. 085 682 27 18, fax. 085 682 42 20

http://www.powiat.hajnowka.pl

 

WYDZIAŁ

ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 

 

Nazwa usługi:

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE PETYCJI

 

POSTAWA PRAWNA:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roki o petycjach (Dz.U.2014.1195);

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267).

 

KOGO DOTYCZY

Każdy ma prawo do złożenia petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Nie ma sformalizowanego wzoru petycji.

     Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

     Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

          Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

         Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

      Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

OPŁATY:

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

         Petycję można złożyć w każdym czasie. Codzienną obsługę interesantów zgłaszających się z petycjami zapewnia Wydział Organizacyjno-Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

          Petycję wysyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

          Składamy osobiście w:

Starostwie Powiatowym w Hajnówce – Sekretariat pok. Nr 19.

          Mailem na adres:

starostwo@powiat.hajnowka.pl

         Godziny urzędowania: Pon.- Pt. 7:30 – 15:30.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

     Jeżeli Starosta Hajnowski będzie organem właściwym do rozpatrzenia petycji zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na adres wnoszącego petycję.

     W przypadku jeżeli Starosta Hajnowski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wnoszącemu petycję zostanie wskazany Tobie organ właściwy.

     Załatwienie petycji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty jej wpływu do Urzędu.

    Jeśli Starosta Hajnowski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni przekaże petycję właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję.

TRYB ODWOŁAWCZY:

       Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, nie przysługuje  również od niego odwołanie

INFORMACJE DODATKOWE:

      Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

          Petycje wnosimy pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

      Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

2. PETYCJE:

1. Petycja z dnia 10 listopada 2015r. Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sk.p.

2. Dotyczy petycji z dnia 10 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015r.)

3. Petycja z dnia 28.03.2017 w sprawie podjęcia dzialań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej Hajnówka - Lipiny

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2015-12-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-12-01