1. Przyjmowanie i załatwianie petycji

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

tel. 085 682 27 18, fax. 085 682 42 20

http://www.powiat.hajnowka.pl

 

WYDZIAŁ

ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Nazwa usługi:

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROZPATRYWANIA PETYCJI

 

POSTAWA PRAWNA:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 rok o petycjach (Dz.U.2018.870);

  1. Każdy ma prawo do zgłoszenia petycji.
  2. Prawo do petycji jest odrębnym prawem, różnym od skargi i wniosków.
  3. Do petycji nie ma zastosowania rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  4. Wystąpić z petycją można w formie papierowej jak również w formie elektronicznej do wszystkich organów administracji publicznej, organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
  5. Od decyzji urzędu można się odwołać, natomiast w przypadku nierozpoznania petycji przysługuje przeciwko instytucji skarga na bezczynność.
  6. Urzędy, organizacje, instytucje mają obowiązek upublicznienia na własnych stronach internetowych aktualizowanych informacji o otrzymanych petycjach, a także scany petycji.

KOGO DOTYCZY :

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej ,,podmiotem wnoszącym petycję” , do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

 

3) oznaczenie adresata petycji;

 

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

     Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

          Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

         Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

      Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Przedmiotem petycji mogą być sprawy ponadto dotyczące między innymi życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego ujawnienie tożsamości osoby składającej petycję w danej sprawie może przyczynić się do zwiększenia aktywności innych osób w tym zakresie, a tym samym zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.

OPŁATY:

Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

        Petycję można złożyć w każdym czasie. Codzienną obsługę interesantów zgłaszających się z petycjami zapewnia Wydział Organizacyjno-Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

          Petycję wysyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

 

          Składamy osobiście w:

Starostwie Powiatowym w Hajnówce – Sekretariat pok. Nr 19.

Mailem na adres:

starostwo@powiat.hajnowka.pl

         Godziny urzędowania: Pon.- Pt. 7:30 – 15:30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

     Jeżeli Starosta Hajnowski będzie organem właściwym do rozpatrzenia petycji zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na adres wnoszącego petycję.

     W przypadku jeżeli Starosta Hajnowski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wnoszącemu petycję zostanie wskazany Tobie organ właściwy.

     Załatwienie petycji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty jej wpływu do Urzędu.

    Jeśli Starosta Hajnowski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni przekaże petycję właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję.

TRYB ODWOŁAWCZY:

       Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, nie przysługuje  również od niego odwołanie

INFORMACJE DODATKOWE:

      Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

          Petycje wnosimy pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

      Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2015-12-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-12-01