Uchwała Nr XIV/72/04

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2004 roku

 W sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „a” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 153 poz.1271) oraz art. 48, 52, 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594,Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) Rada Powiatu Uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się:

 

1.      dochody budżetu powiatu w wysokości   24.046.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

 

2.      wydatki budżetu powiatu w  wysokości  26.123.886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3.      źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.066.218 zł stanowią następujące przychody:

1) zaciągnięty kredyt bankowy  - 2.795.784 zł

2) wolne środki  - 270.434 zł

4.      część dochodów budżetowych na kwotę 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

§ 2. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie  50.000 zł.

2) rezerwę celową w kwocie 97.303 zł

    z przeznaczeniem na następujące wydatki:

a) na oświatę    -     97.303 zł,

§ 3. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym w wysokości 1.568.678 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2.       Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 3, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 200.000 zł. Łączna suma zobowiązań nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżet powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 5. Ustala się:

1. plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 949.095 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 949.095 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. plan przychodów środków specjalnych w kwocie 1.268.376 zł oraz wydatków w kwocie 1.521.585 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. wykaz dotacji z budżetu udzielonych innym jednostkom zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 142.087 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się podział subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.795.784 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

2.      Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005 – 2009 z dochodów budżetowych powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

 

§ 10. 1.Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11.

2.Przyjmuje się sytuację finansową na lata 2004 – 2010 stanowiącą załącznik Nr 12

 

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie  1.500.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.      lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach a niżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego powiatu,

2.      zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),

3.      samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Piotrek Iwaniuk

Wprowadzający: Piotrek Iwaniuk

Data wprowadzenia: 2004-07-30

Data modyfikacji: 2004-07-30

Opublikował: Piotrek Iwaniuk

Data publikacji: 2004-07-30