Uchwała Nr XXV/170/09
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2009

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2010.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.307.900  zł, z tego :
- bieżące w wysokości 30.887.686 zł,
- majątkowe w wysokości 8.420.214 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

§ 2
Wydatki budżetu powiatu w wysokości 43.639.223  zł, z tego :
- bieżące w wysokości 30.754.706 zł,
- majątkowe w wysokości 12.884.517 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2
§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości    - 50.000 zł,
2)celową w wysokości   - 5.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a)zarządzanie kryzysowe w kwocie        - 5.000 zł,

§ 4

1. Planowane wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.493.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5
1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.331.323 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
                                              
1) zaciąganych kredytów w kwocie                        - 4.331.323 zł,
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.220.800 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 3.889.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 2.000.000 zł;
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              - w kwocie 4.331.323 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                   - w kwocie 3.889.477 zł.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem  nr 4
§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 936.000 zł, koszty -936.000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 5

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek 
     budżetowych: dochody – 555.075 zł; wydatki – 687.317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 10
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody     - 70.000 zł,
2)wydatki     - 70.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)przychody     - 400.000 zł,
2)wydatki     - 900.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do :
1.zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7  Uchwały
2.zaciągania zobowiązań:
a.na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2
b.z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3.do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4.przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5.przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.Przewodniczący Rady
Sergiusz Kojło

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: informatyk

Data wytworzenia: 2018-11-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2009-12-24

Data modyfikacji: 2018-11-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2009-12-24