Instrukcja korzystania z Biuletynu

 1. Wskazówki jak poruszać się po naszym serwisie- Deklaracja dostępności strony
 2. Rejestr zmian
 3. Co to jest dokument urzędowy?
 4. Informacje, których nie ma w BIP
 5. Sposób udostępniania informacji w BIP
 6. Udostępnianie informacji w BIP
 7. Opłaty
 8. Odmowa udostępniania informacji w BIP
 9. Skargi, odwołania, kary
 10. Inne

Wskazówki jak poruszać się po naszym serwisie
Miejscem pierwszej selekcji danych jest menu z lewej strony. Tu umiejscowione są główne kategorie. Klikając na któryś z odnośników zostaną Państwo automatycznie przerzuceni na wybraną podstronę. W treści wiadomości znajdziecie Państwo odsyłacze do innych podstron naszego serwisu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2019

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 1. pochodzą z różnych źródeł,
 2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 4. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów,
 5. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne znajdują się w m.in.w sekcjach menu strony: Oświadczenia majątkowe, Zarządzenia Starosty, Uchwały Zarządu Powiatu, Uchwały Rady Powiatu, Ogłoszenia Starostwa Powiatowego, Uchwały Rady Powiatu i Uchwały Zarządu dot. budżetu i zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy korzystają z takich plików ze względu na obszerność publikowanych dokumentów aktów normatywnych. Redaktorzy dokładają starań, by zamieszczane pliki nie były w formie skanów.
 • Na BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.02.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce spełnia wymagania w 95.95%.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Katarzyna Miszczuk, adres poczty elektronicznej redakcja@powiat.hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 47 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

starostwo@powiat.hajnowka.pl

85 682 27 18

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą niskie schody (dwa stopnie) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Wejście tylne jest przeznaczone dla pracowników Urzędu.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol Urzędu. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do Punktu Obsługi Klienta, gdzie zostanie wezwany urzędnik. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w holu Urzędu, na wprost drzwi prowadzących do budynku. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynkiem administruje Burmistrz Miasta Hajnówka

Przed budynkiem, po obu stronach ulicy znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone naprzeciw głównego wejścia do budynku urzędu. Oznakowane są kopertą na niebieskim polu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym są drukowane w standardowym rozmiarze czcionki, natomiast dane kontaktowe przy drzwiach pokoi - w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W urzędzie nie można skorzystać z języka migowego

Rejestr zmian
Każda dodana informacja jest automatycznie dodawana do listy nowych informacji. Każda edycja artykułu jest odnotowywana.

Co to jest dokument urzędowy?
Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Informacje, których nie ma w BIP
O informacjach niedostępnych w BIP należy poinformować i wskazać sposób w jaki można się z nimi zapoznać.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w BIP należy podać zakres wyłączenia tej informacji, oraz podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia informacji.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Sposób udostępniania informacji w BIP
Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji,
 • należy wyjaśnić wszystkie skróty zawarte w informacji.

Udostępnianie informacji w BIP
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonymi we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonymi we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępniania informacji w BIP
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Skargi, odwołania, kary
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Inne
Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (Sejmik Województwa Podlaskiego) są jawne i dostępne. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych (Komisje Sejmiku), są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

Organy, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów.

Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom. Organy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Stosuje się to odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: informaty

Data wytworzenia: 2020-02-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2008-12-17

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2008-12-17