Powiatowy Urzędu Pracy w Hajnówce

Godziny urzędowania

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godzina zamknięcia

Poniedziałek7,3015,30
Wtorek8,0016,00
Środa7,3015,30
Czwartek7,3015,30
Piątek7,3015,30

 

Zakres Kompetencji
 
Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje  w oparciu o Ustawę o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, poniżej przedstawiamy zakres spraw z którymi możecie się zwracać do pracowników naszego Urzędu
 
  • rejestracja bezrobotnych
  • przyznawanie zasiłków
  • szkolenia zawodowe
  • organizacja robót publicznych
  • organizacja prac interwencyjnych
  • poradnictwo zawodowe

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 października 2004 r.)
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%)504,20
- obniżony (80%)403,40
- podwyższony (120%)605,10
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych)201,70
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ).504,20
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego100,90
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

252,10

- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych)151,30
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).252,10
6. Świadczenie przedemerytalne (przyznane po 31.07.2004 r)670,00
Zasiłki i świadczenia od 1 marca 2004 r. zostały zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w II półroczu 2003 r. do I półrocza 2003 r., który wynosił - 0,2 %.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łącznej wysokości - 33,49 %.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (504,20 + 90,76 *)594,96
- w niepełnym wymiarze czasu pracy (412,00 + 74,16 *)486,16
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc (824,00 + 148,32 *)972,32
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.115,27 + 200,75* ),1.316,02
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. Wynagrodzenia + składki tj. 2.230,53 + 401,50*)2.632,03
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)2.472,00
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która od 1.01.2003 r. jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 % w zależności od grupy działalności - kategorii ryzyka). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie miejsca pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)8.922,10
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)11.152,70
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)6.691,60
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)4.461,10
3. Zrefundowanie do 80 % udokumentowanych kosztów - pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa - osobie podejmującej działalność gospodarczą (do 100 % przeciętnego wynagrodzenia)2.230,60
4. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)6.691,60
5. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 26.08.2004 r .)8,0 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie przogramów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki
1. Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2004) (w I roku pracy - 80 % tj. 659,20 zł., a w II roku - 90 % tj. 741,60 zł.)824,00
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw.2004 r.2.230,53
3. zasiłki:
a) pogrzebowy (200% przec.wynagrodzenia),4.461,06
b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,400,00
c) rodzinny:
- na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko,43,00
- na trzecie dziecko,53,00
- na czwarte i kolejne dziecko.66,00
d) pielęgnacyjny144,00
(zasiłek- a) - obowiązuje do 1.09.2004r.; zasiłki -b, c, d, -obowiązują od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r.).
V. Diety i inne
- składka na Fundusz Pracy - % podstawy wymiaru,2,45%
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - % podstawy wymiaru.8,25%

Opracował: Tadeusz OLEJARZ 04.10.2004 r.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Urzędu Pracy w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-11-19