Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne


§ 1
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce określa zasady wewnętrzne organizacji oraz nazwę stanowisk pracy i zakres ich działania.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Hajnowskiego
2. Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
3. PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
4. DPS - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Hajnówce
5. DD - należy przez to rozumieć Dom Dziecka w Białowieży
6. WTZ - należy przez to rozumieć Warsztaty Terapii Zajęciowej
7. PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8. PZ - Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności
§ 3
1. Siedzibą PCPR jest miasto Hajnówka
2. Zasięgiem działania PCPR obejmuje teren Powiatu Hajnowskiego
§ 4
Do zakresu działania PCPR należy wykonywanie zadań wynikających:
1. z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm. )
2. z ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zawiązku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1126);
3. z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm. );
4. z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r., Nr 142, poz. 950 z późn. zm.);
5. z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
§ 5
PCPR działa na podstawie Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Uchwały Nr XIV/80/2000 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
§ 6
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 6/02 Starosty Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 kwietnia 2002 r. działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
§ 7
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołuje i odwołuje Starosta.
§ 8
Nadzór nad działalnością PCPR w imieniu Rady Powiatu sprawuje Starosta.
§ 9
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Powiatu.
§ 10
Zasady gospodarki finansowej PCPR oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.
§ 11
Przy realizacji zadań PCPR współdziała gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z organami samorządów terytorialnych, zarządami funduszy celowych, związkami wyznaniowymi i organizacjami pozarządowymi.ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna PCPR w Hajnówce

§ 12
1. Całokształt działalności PCPR kieruje ? zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - kierownik i ponosi odpowiedzialność przed Starostą.
2. Kierownik wykonuje zadania przy pomocy samodzielnych stanowisk pracy.
3. Kierownik PCPR przedstawia co roku potrzeby w zakresie realizowanych zadań i składa corocznie sprawozdania z ich realizacji.
4. Kierownik PCPR w stosunku do pracowników PCPR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
5. Podczas nieobecności Kierownika PCPR kierownictwo sprawuje wyznaczony pracownik.
6. Zakres działania PCPR obejmuje:

 1. wykaz stanowisk pracy

 2. zakresy działań pracowników

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy znakowaniu spraw używa symboli:

 1. PC. - sprawy realizowane z zakresu ustawy o pomocy społecznej i księgowości

 2. PZ. ? sprawy z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 3. FR. - sprawy realizowane z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

§ 13
W skład PCPR wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. Kierownik
2. Stanowisko ds. obsługi zadań PFRON.
3. Stanowisko ds. opieki nad rodziną i dzieckiem.
4. Stanowisko ds. pomocy osobom starszym i współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
5. Stanowisko ds. obsługi administracyjnej.
6. Główny księgowy.
Przy PCPR w Hajnówce działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


ROZDZIAŁ III

Zakres działań i obowiązków Kierownika PCPR i samodzielnych stanowisk pracy.
§ 14
1. Do zakresu kompetencji Kierownika PCPR należy w szczególności:

 1. wykonywanie Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

 2. promocja usług PCPR

 3. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez powiat

 4. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

 5. planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych

 6. planowanie i dysponowanie środkami budżetu PFRON

 7. współpraca z organami samorządu terytorialnego, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, w tym działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

 8. zatrudnianie i ocenianie pracowników PCPR

 9. wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych

 10. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego PCPR

 11. opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym potrzeb osób niepełnosprawnych

 12. przeprowadzanie okresowej oceny stopnia realizacji strategii

 13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

 14. organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, w tym rodzinnego

 15. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i pracowników socjalnych

 16. doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych z terenu powiatu

 17. zapewnienie środków i pomoc przy funkcjonowaniu ośrodka interwencji kryzysowej w zależności od potrzeb ? z dostępnością przez całą dobę.

 18. wspieranie i realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

1. Stanowisko ds. obsługi PFRON

 1. analiza wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej i przygotowanie projektu umów o ich udzielenie

 2. analiza wniosków osób niepełnosprawnych o umorzenie pożyczki i przygotowanie projektu decyzji w zależności od stopnia realizacji umowy

 3. przygotowanie opinii dla Marszałka Województwa w sprawach odroczenia terminu spłaty pożyczki albo umorzenia jej spłaty w części lub całości, jeżeli jej spłata stała się wymagalna;

 4. przygotowanie projektu umowy o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego gospodarstwa rolnego przez osobę niepełnosprawną;

 5. analiza wniosków składanych przez pracodawców na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; negocjacje warunków umowy i przygotowanie jej projektu;

 6. kontrola realizacji umowy, o której mowa w pkt. 5 i dokonanie refundacji kosztów utworzonego miejsca pracy;

 7. dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na organizacje nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

 8. dokonanie zwrotu pracodawcy zatrudniającemu do 24 pracowników ( w przeliczeniu na pełny etat) części kosztów ponoszonych na wynagrodzenia wypłacane zatrudnionym osobom niepełnosprawnym i składki na ubezpieczenia społeczne od powyższego wynagrodzenia za każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ? zgodnie z zawartą umową;

 9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce i organami samorządu terytorialnego w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

 10. dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych;

 11. dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych oraz w komunikowaniu się ;

 12. dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;

 13. dofinansowanie do budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji ;

 14. dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ;

 15. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


3. Stanowisko ds. opieki nad rodziną i dzieckiem

1) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i dyrektorami szkół i innymi organizacjami społecznymi w diagnozowaniu potrzeb opieki nad dzieckiem;
2) pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej;
3) przygotowanie umów do powierzenia dziecka rodzinie zastępczej i pomocy pieniężnej z tego tytułu;
4) przygotowanie umów do powierzenia dzieci osobom zakwalifikowanym do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej;
5) wypłata comiesięcznej pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinną opiekę zastępczą;
6) poszukiwanie miejsc i umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych po wyczerpaniu możliwości umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej i u osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą;
7) poszukiwanie miejsc i umieszczanie dzieci w placówkach resocjalizacyjnych na podstawie postanowienia sądu;
8) współdziałanie z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi oraz rodzinami biologicznymi, dziadkami w usamodzielnianiu wychowanków;
9) ustalanie planu usamodzielniania we współpracy i współdziałaniu z wychowankiem opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo ? wychowawczą lub resocjalizacyjna;
10) wypłacanie pomocy finansowej usamodzielnianemu wychowankowi
11) sporządzanie planu potrzeb i sprawozdań z zakresu problematyki pomocy rodzinom zastępczym i wychowankom opuszczającym te rodziny i inne placówki;
12) wydawanie decyzji obciążających rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo ? wychowawczych;
13) prowadzenie egzekucji administracyjnej w przypadku zalegania rodziców biologicznych z opłatami, o których mowa w pkt.12.

4. Stanowisko ds. pomocy z osobami starszymi i współpracy z organizacjami pozarządowymi

1) diagnozowanie w porozumienie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu potrzeb osób do umieszczenia w domach pomocy społecznej o charakterze ponad gminnym ;
2) poszukiwanie miejsc w domach pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu stosownie do stanu zdrowotnego i psychicznego wnioskodawców;
3) przygotowanie decyzji kierujących lub kwalifikujących do umieszczenia w domu pomocy społecznej w zależności od czasu oczekiwania na miejsce w danym domu;
4) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom fizycznym, ośrodkom pomocy społecznej i organizacjom pozarządowym;
5) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, w tym pomoc merytoryczna pracownikom socjalnym w zależności potrzeb;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu
działającymi w zakresie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych;
7) promocja usług świadczonych przez PCPR na rzecz środowiska lokalnego;
8) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań;
9) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych.


5. Stanowisko ds. obsługi administracyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce i Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

1) prowadzenie spraw administracyjno ?biurowych PCPR;
2) prowadzenie spraw administracyjno ? biurowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
3) sporządzanie zapotrzebowania i zaopatrzenie w podstawowe materiały biurowe;
4) zabezpieczenia mienia będącego w posiadaniu jednostki;
5) prowadzenie Kroniki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
6) prowadzenie rejestru i dokumentacji materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych jednostek kontroli zewnętrznej i wewnętrznej ;
7) organizacja przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków obywateli.

6. Główny księgowy
1) prowadzenie obsługi finansowej:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
- Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiza
3) prowadzenie dokumentacji w zakresie zatrudniania i kadr pracowników PCPR;
4) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku PCPR;
5) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
6) nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;
7) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;
8) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
10) bieżące rozliczanie się z Urzędem Skarbowym , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na fundusz pracy.


ROZDZIAŁ IV

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub odosobnienia

§ 15
1. Pracownikowi za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną przysługuje za okres łącznie 35 dni w roku kalendarzowym wynagrodzenia w wysokości 80 % wynagrodzenia pracownika.
2. W przypadku, gdy niezdolność do pracy pracownika powstała wskutek wypadku przy pracy, bądź w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub przypadającej w okresie ciąży , pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100% jego wynagrodzenia.
3. Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w wysokości 100%.
4. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia bądź prawo do zasiłku na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.
5. Nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne pomniejsza się za czas choroby.
6. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi ? za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
7. Jeżeli składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-5 , nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wypłacane za okres poprzedni.


ROZDZIAŁ V

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych.

§ 16
1. Dokumenty obrotu pieniężnego, materiałowego jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PCPR podpisują:
2. Kierownik PCPR
3. upoważniona pisemnie osoba zgodnie z zakresem upoważnienia
4. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalane są odrębną instrukcją.

§ 17
1. Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Kierownik PCPR lub pisemnie upoważniona osoba zgodnie z zakresem upoważnienia.
2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna.


ROZDZIAŁ VI

Organizacja pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 18
Pracownicy PCPR zobowiązani są potwierdzić swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe.


§ 19
Regulamin Organizacyjny wprowadza się w życie zarządzeniem Zarządu Powiatu Hajnowskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-11-19