Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wewnętrznego

Nr1/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Hajnówce z dnia 3 marca 2008 r.

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

POWIATOWEGO INSPEKTORATU

NADZORU BUDOWLANEGO

W HAJNÓWCE

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce zwany dalej „Regulaminem” określa:

1) organizację wewnętrzną inspektoratu;

2) zadania wspólne stanowisk;

3) zakresy działania poszczególnych stanowisk;

4) zasady postępowania przy opracowaniu projektów aktów prawnych Powiatowego Inspektora;

5) zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, zasady podpisywania aktów prawnych, decyzji i pism, zasady wykonywania funkcji kierowniczych w inspektoracie.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce;

2) Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce;

3) Kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa – należy przez to rozumieć pracownika kierującego wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa.

§ 3.1. Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej w powiecie hajnowskim.

2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu hajnowskiego.

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA INSPEKTORATU

 

§ 4. 1. W Inspektoracie tworzy się wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy:

1) Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji i orzecznictwa;

2) Jednoosobowe stanowisko ds. finansowo-organizacyjno-administracyjnych.

2. Pracą wieloosobowego stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa kieruje pracownik kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa.

3. Kierującego wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa, podczas jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Inspektoratu.

§ 5.1. Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji i orzecznictwa przy znakowaniu spraw używa symbolu „IO”.

§ 6. Stanowisko ds. Finansowo-Organizacyjno—Administracyjnych przy znakowaniu spraw używa symbolu „FOA”.

 

ROZDZIAŁ III

 

ZADANIA INSPEKTORATU

 

§ 7. Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

1) współdziałanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej na obszarze powiatu, w zakresie zapobiegania zagrożenia zdrowia lub życia oraz mienia, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych;

2) realizowanie zadań powierzonych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

3) rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania Powiatowego Inspektora;

4) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;

5) przygotowywanie materiałów i opracowań, w tym projektów sprawozdań i analiz;

6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków, badanie ich zasadności, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;

8) udostępnianie posiadanej informacji publicznej, według zasad i trybu określonego odrębnymi przepisami;

9) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;

10) udział we wspólnych kontrolach prowadzonych z innymi inspekcjami oraz w kontrolach prowadzonych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora, na jego wezwanie.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZAKRESY DZIAŁANIA

 

§ 8. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą - Prawo budowlane;

2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do PodlaskiegoWojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawach z zakresu podjętych rozstrzygnięć;

4) prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej oraz postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą - Prawo budowlane, a dotyczących:

a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:

    • budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

    • budowli, w tym dróg publicznych powiatowych i gminnych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego,

    • obiektów małej architektury,

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) wyrobów budowlanych pod kątem ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym oświadczeń producenta wyrobów jednostkowego zastosowania,

d) wyjaśnienia przyczyn i okoliczności powstania katastrof budowlanych.

5) prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń przekazywanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;

6) prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

7) prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

§ 9. Do zadań jednosobowego stanowiska ds. finansowo- arganizacyjno- administracyjnych należy prowadzenie spraw:

1.Sprawy ekonomiczno- księgowe:

1) w zakresie koordynacji planowania, analiz i realizacji budżetu Inspektoratu:

a) opracowywanie założeń do projektu budżetu Inspektoratu,

b) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Inspektoratu,

c) opracowywanie projektów zarządzeń Powiatowego Inspektora wprowadzających zmiany w budżecie Inspektoratu w zakresie upoważnienia określonego uchwałą zarządu powiatu,

d) opracowywanie okresowych ocen z wykonania zadań oraz dochodów i wydatków Inspektoratu,

e) przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków funduszu świadczeń socjalnych,

2) w zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej:

a) obsługa finansowo - księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych i zakupów inwestycyjnych, a także obsługa funduszu płac i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników,

b) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

c) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Inspektoratu,

d) współpraca z bankiem PEKAO S.A. w zakresie obsługi bankowej, rachunków: bieżącego i pomocniczych,

e) obsługa finansowa funduszu świadczeń socjalnych,

f) dokonywanie okresowych ocen przebiegu wykonania dochodów i wydatków Inspektoratu,

g) sporządzanie bilansu rocznego oraz sprawozdawczości finansowej,

h) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalnych, rentowych i ustalenia kapitału początkowego.

 

2. Sprawy organizacyjno- administracyjne :

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Inspektoratu:

a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Inspektoratu i jego zmian,

b) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwienia spraw w imieniu Powiatowego Inspektora,

c) zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Inspektoratu,

d) organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

e) prowadzenie sekretariatu,

f) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

g) prowadzenie ewidencji: środków trwałych, pozostałych środków trwałych,

h) prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnych stanowisk pracy.

2) w zakresie archiwizacji dokumentacji - prowadzenie archiwum zakładowego;

3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne.

4) w zakresie służby informatycznej:

a) organizowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zakupów związanych z informatyzacją Inspektoratu,

b) sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów informatycznych,

c) nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowego,

d) obsługa informatycznej strony internetowej,

e) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

5) w zakresie kadr i szkolenia:

a) wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

b) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,

c) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

d) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem członków korpusu służby cywilnej,

e) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,

f) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu,

g) gospodarowanie zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,

h) sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji związanych ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,

i) sporządzanie opisów stanowisk pracy i ich aktualizacja,

j) opracowywanie projektów regulaminu pracy Inspektoratu oraz jego zmian

6) w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:

a) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Powiatowego Inspektora oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,

b) prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

c) opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwienia skarg i wniosków.

7) w zakresie ochrony danych osobowych:

a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,

b) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów, których administratorem jest Powiatowy Inspektor,

c) wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracowników Inspektoratu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWANIU PROJEKTÓW WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH POWIATOWEGO INSPEKTORA

 

§ 10. Powiatowy Inspektor wydaje:

1) zarządzenia wewnętrzne;

2) polecenia służbowe;

3) decyzje gospodarcze.

§ 11. 1. Zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe wydawane są w celu ustalenia sposobu postępowania i realizacji zadań oraz stosowania przepisów prawa.

2. Decyzje gospodarcze wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wykonania okreslonych zadań.

§ 12. Opracowanie projektu aktu prawnego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym należy do właściwych pracowników.

§ 13. 1. Projekty aktów prawnych przedłożone Powiatowemu Inspektorowi powinny być zaparafowane prze osobę, która opracowała projekt.

2. Projekty, o których mowa w ust.1 przedkłada się Powiatowemu Inspektorowi w ilosci 3 egzemplarzy.

§ 14. Wydane akty prawne podlegają wpisowi do rejestrów prowadzonych dla poszczególnych rodzajów aktów prawnych.

 

ROZDZIAŁ VI

PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE, ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW.

 

§ 15. 1. Powiatowy Inspektor lub kierownik w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach od 800 do 1600.

2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy, klienci są przyjmowani w pierwszym dniu roboczym.

3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez osoby wymienione w ust.1, są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie Inspektoratu i zamieszczone na stronie internetowej Inspektoratu.

§ 16. Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi stanowisko ds.Organizacyjno-Administracyjnych.

§ 17. 1. Pracownicy Inspektoratu obowiązani są przyjmować klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

2. Skargi i wnioski zgłaszane ustnie lub telefonicznie przyjmuje się do protokołu.

§ 18. 1. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, telefaksem, a także ustnie do protokołu.

2. Rejestrowanie oraz terminowe załatwianie skarg i wniosków Inspektor powierza imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

 

§ 19. 1. Załatwianie skarg, wniosków polega na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują: Powiatowy Inspektor lub kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa zgodnie z upoważnieniem.

§ 20. Kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa zgodnie z upoważnieniem zobowiązany jest do:

1) zapewnienia właściwego ewidencjonowania oraz załatwiania skarg i wniosków;

2) sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością załatwiania skarg i wniosków;

3) wykorzystania materiałów zawartych w skargach i wnioskach do ochrony interesów obywateli oraz likwidacji źródeł powstawania skarg.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PLANOWANIA PRACY W INSPEKTORACIE

§ 21. 1. Planowanie pracy służy komleksowemu i terminowemu wykonywaniu zadań Powiatowego Inspektora i podległego mu Inspektoratu.

2. Zadania do planowania pracy Inspektoratu wynikają z:

1) Regulaminu Pracy Inspektoratu;

2) obowiązujących aktów prawnych;

3) poleceń Powiatowego Inspektora.

3. Integralną część planowania pracy w Inspektoracie stanowią kwartalne plany kontroli, ustalone według odrębnych przepisów.

§ 22. 1. Kwartalny plan pracy Inspektoratu opracowuje pracownik kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa w terminie do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał:

1) kwartalny plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Powiatowego Inspektora;

2) kwartalny plan pracy może być korygowany w trakcie kwartału kalendarzowego w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

 

§ 23. 1. Do obowiązków kierującego wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa należy:

1) opracowanie kwartalnych planów pracy, w terminie do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał każdego roku sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań ujętych w planie pracy Inspektoratu;

2) sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań ujętych w kwartalnym planie pracy Inspektoratu.

  1. Kierujący wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. inspekcji i orzecznictwa,

w terminie do 15 stycznia następnego roku, składa Powiatowemu Inspektorowi sprawozdanie z realizacji zadań wynikajacych z planu pracy za rok ubiegły.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W INSPEKTORACIE

 

§ 24. 1. Pracą Inspektoratu kieruje Powiatowy Inspektor.

2. Powiatowy Inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Inspektoratu.

§ 25. 1. Kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa ponosi odpowiedzialność przed Powiatowym Inspektorem za wykonywanie zadań, a wszczególności za:

1) kierowanie działalnością wieloosobowego stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa, zgodnie z przepisami prawa;

2) sprawne wykonywanie zadań oraz prawidłowe zorganizowanie pracy wieloosobowego stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa.

§ 26. Pracownik jednoosobowego stanowiska ds. finansowo- organizacyjno-administracyjnych ponosi odpowiedzialność przed Powiatowym Inspektorem za wykonywanie zadań na swoim stanowisku.

§ 27. Pracownik jednoosobowego stanowiska ds. finansowo-organizacyjno- administracyjnych zobowiązany jest zapoznać pracowników Inspektoratu z postanowieniami Regulaminu oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie jego obowiązywania.

 

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY PODPISYWANIA AKTÓW PRAWNYCH, DECYZJI I PISM

 

§ 28. 1. Do podpisu Powiatowego Inspektora zastrzeżone są:

1) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu;

2) dokonywanie przeszeregowań i awansów oraz ustalenie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego;

3) akty prawne okreslone w § 10;

4) decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych, a także pisma, wystąpienia i rozstrzygniecia w sprawach zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub mających ze względu na swój charakter specjalnie znaczenie.

2.Projekty dokumentów i decyzji przedkładają do podpisu Powiatowemu Inspektorowi lub pracownikowi kierującemu wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa pracownicy, którzy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowanych projektów.

3.W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora wystąpienia, decyzje i pisma, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4 podpisuje pracownik kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa .

4. W przypadku długotrwałej nieobecności Powiatowego Inspektora, pracownik kierujący wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji i orzecznictwa podpisuje również dokumenty określone w ust.1 pkt. 1-4.



 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

W HAJNÓWCE

 

 

 

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 

 



 

 

FOA

STANOWISKO

DS. FINANSOWO-ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH

 

IO

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. INSPEKCJI

I ORZECZNICTWA

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Data wytworzenia: 2008-12-04

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-04

Data modyfikacji: 2008-12-04

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-04