KD/03 Rejestracja pojazdu używanego, sprowadzonego z zagranicy

KARTA USŁUG NR: KD/03

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunikacji i Dróg

Zakres świadczonej usługi

Rejestracja pojazdu używanego, sprowadzonego z zagranicy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wydział Komunikacji i Dróg, ul.Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Składanie dokumentów – pokój nr 2 (parter)

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 682 51 63 /  (85) 682 21 39 lub drogą e-mail: komunikacja@powiat.hajnowka.pl, pojazd@powiat.hajnowka.pl

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu [wzór wniosku pdf tutaj]
 2. Dowód rejestracyjny [wzory dowodów rejestracyjnych TUTAJ] (3)
 3. Zagraniczne tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice lub oświadczenie (4)
 4. Oryginał dowodu własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany) (1,2)
 5. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy (5)
 6. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (6)

Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku dokumentu wymienionego w pkt. 5 i 6, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.

 1. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (7)
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację,
 3. Dokument określający tożsamość – do wglądu (nie dotyczy wniosków składanych elektronicznie)

Odnośniki patrz w punkcie Informacje dodatkowe dla klienta

 W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

Przykładowe opłaty

 • samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus 161,50 zł,
 • motocykl 121,50 zł,
 • motorower 111,50 zł,
 • ciągnik rolniczy, przyczepa, naczepa 121,50 zł,

Szczegółowe opłaty komunikacyjne (5)

Opłaty można dokonywać:

 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa
 • przelewem na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 1. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Bank Pekao SA 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090

 • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w placówce Banku Pekao S.A. w Hajnówce; 3 Maja 34 (przy Urzędzie Skarbowym)

Opłata za pełnomocnictwo

 • 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne (w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa)

Opłatę za pełnomocnictwo można wnieść:

 • gotówkową lub kartą w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce (ul. Aleksego Zina 1; parter)
 • przelewem na konto UM Hajnówka - nr rachunku: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W dniu złożeniu wniosku o rejestrację wydane zostają: decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe na okres 30 dni oraz tablice rejestracyjne.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu[1] w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe. Przed upływem wyznaczonego terminu należy odebrać w tut. urzędzie dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

Do odbioru właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • dowód osobisty
 • polisę ubezpieczeniową OC (do wglądu)
 • w przypadku odbioru dowodu rejestracyjnego przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku działania przez pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne; w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa), o ile nie zostało ono przedłożone w dniu rejestracji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z póź. zm. ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2017 poz. 2355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Dz.U. z 2019 poz. 2130 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 poz. 854 z późn. zm.)

Przypisy i informacje dodatkowe dla klienta:

1) Od 1 stycznia 2020 r. przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE istnieje obowiązek zamieszczenia informacji we wniosku  o  dacie  jego   sprowadzenia.  Podstawą  dokonania  wpisu  jest oświadczenie  importera,  które  może  być  zastąpione  adnotacją  na  fakturze wystawionej  przez  przedsiębiorcę  zajmującego  się importem  i  sprzedażą pojazdów.

2) W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – należy  do  rejestracji  przedstawić  dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.

3) W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium  państwa  niebędącego państwem członkowskim  Unii  Europejskiej,  Konfederacją  Szwajcarską  lub państwem  członkowskim Europejskiego  Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną  umowy  o  Europejskim Obszarze  Gospodarczym  zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza  się  przedstawienie innego  dokumentu stwierdzającego  rejestrację  pojazdu,  wydanego  przez  organ  właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z  zagranicy  i  zgłoszenia  utraty  albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego  za  granicą  właściciel pojazdu  dołącza  wydany  przez  ten  organ wtórnik  dowodu  rejestracyjnego.  W  przypadku utraty  dowodu  rejestracyjnego wydanego  za  granicą,  właściciel  pojazdu  zamiast  wtórnika  dowodu  może przedłożyć  dokument  wystawiony  przez  zagraniczny  organ  właściwy  do rejestracji  pojazdu  potwierdzające  dane  zawarte  w  zgubionym  dokumencie niezbędne  do  rejestracji.  Jeżeli  organ  rejestrujący  właściwy  ze  względu  na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu  wydania  zaświadczenia,  organ  rejestrujący  może  wystąpić  do  tego organu o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.  Uzyskane  przez  organ  rejestrujący  pisemne  lub  elektroniczne potwierdzenie  z  organu  za  granicą  zastępuje  zaświadczenie,  o  którym  mowa powyżej.

(4) W przypadku pojazdu sprowadzonego bez tablic rejestracyjnych lub konieczności  zwrotu  tych  tablic  do  organu  rejestrującego  państwa,  z  którego pojazd  został  sprowadzony,  właściciel  pojazdu  zamiast  tablic  rejestracyjnych składa  stosowne  oświadczenie.

(5) W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze  określającą  datę  i  numer  dowodu  odprawy  celnej  przywozowej  oraz organ celny, który jej dokonał.

(6) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego  brak  obowiązku  zapłaty  akcyzy  na  terytorium  kraju  albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o  podatku  akcyzowym,  jeżeli  samochód  osobowy,  pojazd  rodzaju „samochodowy  inny”,  podrodzaj  „czterokołowiec”  (kategoria  homologacyjna L7e)  lub  podrodzaj  „czterokołowiec  lekki”  (kategoria  homologacyjna L6e), samochód  ciężarowy  (kategoria  homologacyjna  N1),  podrodzaj  „furgon”, „furgon/podest”,  „ciężarowo-osobowy”,  „terenowy”,  „wielozadaniowy”  lub „van”  lub  samochód  specjalny  (kategoria  homologacyjna  M1  i  N1),  został sprowadzony  z  terytorium  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  i  jest rejestrowany po raz pierwszy.

(7) Potwierdzenie  ważności  badania  technicznego  może  być  uznane  z  dowodu rejestracyjny pojazdu lub  z innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

(8) W  przypadku  rejestracji  pojazdu  na  rzecz  cudzoziemca,  do  wniosku  o  rejestrację należy przedłożyć jeden z  dokumentów potwierdzających uprawnienia do pobytu  na

terytorium RP: 

 1. wizę Schengen lub wizę krajową,
 2. kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas

oznaczony,

 1. kartę pobytu  wydaną  w  związku  z  udzieleniem  zezwolenia  na  osiedlenie  się, zezwolenia  na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  Unii  Europejskiej,  nadaniem statusu  uchodźcy,  udzieleniem  ochrony  uzupełniającej  lub  zgody  na  pobyt tolerowany.
 2. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 3. kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 4. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 5. kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

(9) Szczegółowe opłaty komunikacyjne:

 1. 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe,
 2. 40 zł tablica przyczepy,
 3. 40 zł tablica motocyklowa,
 4. 40 zł tablica ciągnikowa
 5. 30 zł tablica motorowerowa,
 6. tablice indywidualne: 

- samochodowe 1.000 zł,

- motocyklowe 500 zł,

 1. 54,50 zł dowód rejestracyjny,
 2. 14,00 zł pozwolenie czasowe,
 3. 13,00 zł komplet nalepek legalizacyjnych,
 4. 40,00 zł dodatkowa  tablica  rejestracyjna  z  przeznaczeniem  na  bagażnik

+13,00 komplet nalepek legalizacyjnych.

 • Pojazd sprowadzony  z  UE  musisz  zarejestrować  w  terminie  30  dni  od  daty sprowadzenia.
 • Dokumenty sporządzone  w  języku  obcym  właściciel  pojazdu  dołącza  do wniosku  o rejestrację  albo  wniosku  o  wyrejestrowanie  pojazdu,  wraz  z  ich tłumaczeniem  na język polski  dokonanym  przez  tłumacza  przysięgłego  albo właściwego  konsula,  albo przez tłumacza  przysięgłego  państwa,  z  którego pojazd został sprowadzony.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

 1. dowodu rejestracyjnego  wydanego  przez  właściwy  organ  państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać  tłumaczenia  danych  i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie,  dla  których  kody  nie  zostały  określone  w  załączniku  I  do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, 
 2. świadectwa zgodności  WE  albo  świadectwa  dopuszczenia  indywidualnego WE pojazdu. 

W przypadku, gdy niezbędne jest ustalenie dodatkowych danych pojazdu (np. rok produkcji, nacisk na oś, masa własna)  wymagane jest przedłożenie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może wykonać na wniosek właściciela bez skierowania  wydanego  przez   Również,  gdy z przedkładanych  dokumentów  (np.  dowód  własności,  certyfikat  własności) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony  środowiska,  konieczne  jest  przedłożenie  badania  technicznego dodatkowego. Termin badania  technicznego  określonego  w  zagranicznym dowodzie  rejestracyjnym  może  być  respektowany  tylko  wówczas,  gdy  -  nie przekracza on terminu obowiązującego w Polsce, np. w przypadku samochodu osobowego  pierwszy  przegląd  winien  zostać  wykonany  po  3  latach,  drugi  po 2 latach, trzeci po roku.

W  przypadku  powtórnej  rejestracji  na  terytorium  RP  pojazdu  sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację:

 1. dowód własności  pojazdu  a  w  przypadku  powierzenia  pojazdu  przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu –  dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,  dowód    W  przypadku  pojazdu  sprowadzonego  z  terytorium państwa  niebędącego  państwem  członkowskim  Unii  Europejskiej, Konfederacją  Szwajcarską  lub  państwem  członkowskim  Europejskiego Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  –  stroną  umowy  o  Europejskim Obszarze  Gospodarczym  zamiast  dowodu  rejestracyjnego  dopuszcza  się przedstawienie  innego  dokumentu  stwierdzającego  rejestrację  pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, 
 2. zaświadczenie o  pozytywnym  wyniku  badania  technicznego,  jeżeli  jest wymagane,  albo  dowód  rejestracyjny  pojazdu  lub  inny  dokument  wydany przez  właściwy  organ  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  –  strony  umowy  o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
 3. Kartę pojazdu (jeśli była wydana).

Ważne: Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu  rejestracji  pojazdu.  Organ  rejestrujący  dokonuje  kontroli  spełnienia obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  OC  pojazdu  przy  odbiorze  dowodu rejestracyjnego. Należy pamiętać, że za brak zawarcia umowy ubezpieczenia grozi wysoka kara, która naliczana jest już za 1 dzień przerwy w ochronie.

wniosek o rejestrację.doc

[1] Nie dotyczy pojazdów: motorower, przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Tichoniuk, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

Data wytworzenia: 2021-10-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2022-09-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2021-10-04