KD/04 Rejestracja pojazdu używanego, zarejestrowanego w powiecie hajnowskim

KARTA USŁUG NR: KD/04

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunikacji i Dróg

Zakres świadczonej usługi

Rejestracja pojazdu używanego, zarejestrowanego w powiecie hajnowskim

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Składanie dokumentów – pokój nr 2 (parter)

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 682 51 63 /  (85) 682 21 39 lub drogą e-mail: komunikacja@powiat.hajnowka.pl, pojazd@powiat.hajnowka.pl

Niezbędne dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu [wzór wniosku pdf tutaj]
 • Karta pojazd (jeżeli była wydana) (3)
 • Dowód rejestracyjny  z  ważnym  badaniem  technicznym  (gdy  termin  ważności minął  wymagane  jest  zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne) (3)
 • Oryginał dowodu własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany) (1,2,4)
 • Komplet tablic rejestracyjnych (w celu powtórnej legalizacji),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację,
 • Dokument określający tożsamość (4) – do wglądu (nie dotyczy wniosków składanych elektronicznie) 

Odnośniki patrz w punkcie Informacje dodatkowe dla klienta.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

Przykładowe opłaty

 • samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus 81,50 zł,
 • motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa naczepa 81,50 zł,
 • motorower 81,50 zł.

Szczegółowe opłaty komunikacyjne (6)

Opłaty można dokonywać:

 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Bank Pekao SA 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090

 • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w placówce Banku Pekao S.A. w Hajnówce; 3 Maja 34 (przy Urzędzie Skarbowym)

Opłata za pełnomocnictwo

 • 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne (w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa)

Opłatę za pełnomocnictwo można wnieść:

 • gotówkową lub kartą w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce (ul. Aleksego Zina 1; parter)
 • przelewem na konto UM Hajnówka - nr rachunku: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W dniu złożeniu wniosku o rejestrację wydane zostają: decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu oraz pozwolenie czasowe na okres 30 dni.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe. Przed upływem wyznaczonego terminu należy odebrać w tut. urzędzie dowód rejestracyjny.

Do odbioru właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana)
 • dowód osobisty
 • polisę ubezpieczeniową OC (do wglądu)
 • w przypadku odbioru dowodu rejestracyjnego przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku działania przez pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne; w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa), o ile nie zostało ono przedłożone w dniu rejestracji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021 r., poz. 735, z póź. zm. ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2017 poz. 2355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Dz.U.2019 poz. 2130 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2021.854, z późn. zm.)

Przypisy i informacje dodatkowe dla klienta:

1) W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym dołącza się w oryginale dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

2) W  przypadku,  gdy  zbywcą  pojazdu  jest  przedsiębiorca  prowadzący  działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami,  jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

3) W  przypadku  utraty  dowodu  rejestracyjnego  lub  karty  pojazdu  przed  ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie z urzędu, gdzie pojazd po raz ostatni był zarejestrowany. W przypadku jeżeli upłynął termin ważności badania technicznego należy przedstawić zaświadczenie  potwierdzające przeprowadzenie tego badania.

4) Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony  środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego  wykonanie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może  przeprowadzić na wniosek właściciela.

5) W  przypadku  rejestracji  pojazdu  na  rzecz  cudzoziemca,  do  wniosku  o  rejestrację należy przedłożyć jeden z  dokumentów potwierdzających uprawnienia do pobytu  na

terytorium RP: 

 1. wizę Schengen lub wizę krajową,
 2. kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas

oznaczony,

 1. kartę pobytu  wydaną  w  związku  z  udzieleniem  zezwolenia  na  osiedlenie  się,

zezwolenia  na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  Unii  Europejskiej,  nadaniem

statusu  uchodźcy,  udzieleniem  ochrony  uzupełniającej  lub  zgody  na  pobyt

tolerowany.

 1. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 2. kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 3. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 4. kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

6) Szczegółowe opłaty komunikacyjne:

 1. 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe,
 2. 40 zł tablica przyczepy,
 3. 40 zł tablica motocyklowa,
 4. 40 zł tablica ciągnikowa
 5. 30 zł tablica motorowerowa,
 6. tablice indywidualne: 

- samochodowe 1.000 zł,

- motocyklowe 500 zł,

 1. 54,50 zł dowód rejestracyjny,
 2. 14,00 zł pozwolenie czasowe,
 3. 13,00 zł komplet nalepek legalizacyjnych,
 4. 19,00 zł nalepka kontrolna,
 5. 40,00 zł dodatkowa  tablica  rejestracyjna  z  przeznaczeniem  na  bagażnik

+13,00 komplet nalepek legalizacyjnych.

 1. 75,50 karta pojazdu

Ważne: Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie. Nabywca samochodu musi sam zadbać o podpisanie nowej umowy, w przeciwnym razie grozi mu wysoka kara za brak OC, która naliczana jest już za 1 dzień przerwy w ochronie.

Organ  rejestrujący  dokonuje  kontroli  spełnienia obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  OC  pojazdu  przy  odbiorze  dowodu rejestracyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Tichoniuk, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

Data wytworzenia: 2021-10-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-10-04

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2021-10-04