KD/09 Wymiana lub wtórnik Dowodu Rejestracyjnego. Wtórnik Pozwolenia Czasowego, Karty Pojazdu, nalepki na szybę

KARTA USŁUG NR: KD/09

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunikacji i Dróg

Zakres świadczonej usługi

Wymiana / wtórnik Dowodu Rejestracyjnego. Wtórnik: Pozwolenia Czasowego, Karty Pojazdu, nalepki na szybę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Składanie dokumentów – pokój nr 2 (parter)

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 682 51 63; (85) 682 21 39; lub drogą e-mail: komunikacja@powiat.hajnowka.pl, pojazd@powiat.hajnowka.pl

Od 4 grudnia 2020r., zgodnie z dodanym po art. 74 artykułem 74a Prawo o ruchu drogowym, urząd wydaje nowy dowód rejestracyjny dla pojazdu, w którego dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsc na pieczątkę przeglądu, tylko jeśli właściciel pojazdu wyrazi wolę jego wymiany. W sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na pieczątkę, diagnosta po przeglądzie nie wpisze w nim daty kolejnego obowiązkowego badania. Ta znajdzie się wyłącznie na zaświadczeniu, które wydawane jest po badaniu technicznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą posiadać przy sobie fizycznego dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczenia OC. Podczas kontroli drogowej policja ważność tych dokumentów może sprawdzić elektronicznie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Niezbędne dokumenty:

 • Wypełniony wniosek [ Załącznik nr 2. wniosku]
 • Dokument określający tożsamość
 • Załączniki w przypadku:

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpisanie terminu badania technicznego, jeżeli właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany.

 1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 2. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, wydane przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego pojazdu (jeżeli wymiana następuje z powodu braku miejsca na wpis terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego).
 3. Potwierdzenie wniesienia opłat.

Wydanie wtórnika  dowodu  rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu, nalepki na szybę

 1. W przypadku  zniszczenia  dowodu  rejestracyjnego lub pozwolenia  czasowego w stopniu  powodującym  jego  nieczytelność  - zniszczony blankiet dokumentu.
 2. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego - oświadczenie  o  utracie  tych  dokumentów  składane  pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
 3. W przypadku braku w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o następnym terminie badania technicznego  –  zaświadczenie  lub  odpis  z  rejestru  badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłat.
 5. Dokument  określający  tożsamość – do  wglądu

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

Opłaty

Przykładowe opłaty

 • 54,50 zł wymiana / wtórnik dowodu rejestracyjnego
 • 14,00 zł pozwolenie czasowe,

Szczegółowe opłaty komunikacyjne (1)

Opłaty można dokonywać:

 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa
 • przelewem na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 1. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Bank Pekao SA 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090

 • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w placówce Banku Pekao S.A. w Hajnówce; 3 Maja 34 (przy Urzędzie Skarbowym)

Opłata za pełnomocnictwo

 • 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne (w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa)

Opłatę za pełnomocnictwo można wnieść:

 • gotówkową lub kartą w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce (ul. Aleksego Zina 1; parter)
 • przelewem na konto UM Hajnówka - nr rachunku: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Wydanie  pozwolenia  czasowego  lub  jego wtórnika  następuje  niezwłoczne na stanowisku obsługi.

Wydanie wtórnika  nowego  dowodu rejestracyjnego  następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu od producenta. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z póź. zm. ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2017 poz. 2355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Dz.U. z 2019 poz. 2130 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 poz. 854 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe dla klienta:

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru  → https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.htm

Jeżeli  pojazd jest  przedmiotem  współwłasności,  wniosek  może  złożyć  każdy  ze współwłaścicieli  przedkładając  pełnomocnictwo  albo  oświadczenie,  że  działa  za  zgodą współwłaścicieli.

Przy  odbiorze  nowego  dowodu  rejestracyjnego  właściciel  pojazdu  zwraca dotychczasowy dowód lub pozwolenie czasowe.

Jeżeli wnioskodawca występuje o wymianę tablic/y z powodu ich zniszczenia to zwrot tablic do urzędu następuje w momencie wydania ich wtórników. W przypadku, gdy wniosek dotyczy również zmiany nr rejestracyjnych, tablice należy zwrócić od razu przy składaniu wniosku.

Organ  rejestrujący  obowiązany  jest  do  przeprowadzenia  kontroli  spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

(1) Szczegółowe opłaty komunikacyjne:

 1. a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe,
 2. b) 40 zł tablica przyczepy,
 3. c) 40 zł tablica motocyklowa,
 4. d) 30 zł tablica motorowerowa,
 5. e) tablice indywidualne:

- samochodowe 1.000 zł,

- motocyklowe 500 zł,

 1. f) 54,50 zł dowód rejestracyjny,
 2. g) 14,00 zł pozwolenie czasowe,
 3. h) 13,00 zł komplet nalepek legalizacyjnych,
 4. j) 40,00 zł dodatkowa  tablica  rejestracyjna  z  przeznaczeniem  na  bagażnik

+13,00 komplet nalepek legalizacyjnych.

 • wniosek – wtórniki.doc

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Tichoniuk, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

Data wytworzenia: 2021-10-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2022-09-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2021-10-05