KD/01 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w kraju

KARTA USŁUG NR: KD/01

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunikacji i Dróg

Zakres świadczonej usługi

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w kraju

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Składanie dokumentów – pokój nr 2 (parter)

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 682 51 63 /  (85) 682 21 39 lub drogą e-mail: komunikacja@powiat.hajnowka.pl, pojazd@powiat.hajnowka.pl

Niezbędne dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu [wzór wniosku pdf tutaj]
 • Oryginał dowodu własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany),
 • Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu (1, 2)
 • Dokument dotyczący akcyzy albo odprawy celnej lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (3)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację,
 • Dokument określający tożsamość (4) – do wglądu (nie dotyczy wniosków składanych elektronicznie) 

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

Przykładowe opłaty

 • samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus 161,50 zł,
 • motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa naczepa 121,50 zł,
 • motorower 111,50 zł.

Szczegółowe opłaty komunikacyjne (5)

Opłaty można dokonywać:

 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa
 • przelewem na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 1. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Bank Pekao SA 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090

 • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w placówce Banku Pekao S.A. w Hajnówce; 3 Maja 34 (przy Urzędzie Skarbowym)

Opłata za pełnomocnictwo

 • 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne (w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa)

Opłatę za pełnomocnictwo można wnieść:

 • gotówkową lub kartą w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce (ul. Aleksego Zina 1; parter)
 • przelewem na konto UM Hajnówka - nr rachunku: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W dniu złożeniu wniosku o rejestrację wydane zostają: decyzji administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe na okres 30 dni, zalegalizowane tablice rejestracyjne, nalepka na szybę.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe. Przed upływem wyznaczonego terminu należy odebrać w tut. urzędzie dowód rejestracyjny.

Do odbioru właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • dowód osobisty
 • polisę ubezpieczeniową OC (do wglądu)
 • w przypadku odbioru dowodu rejestracyjnego przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku działania przez pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne; w dokumencie należy wskazać stopień pokrewieństwa), o ile nie zostało ono przedłożone w dniu rejestracji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z póź. zm. ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2017 poz. 2355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Dz.U. z 2019 poz. 2130 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 poz. 854, z późn. zm.)

Przypisy i informacje dodatkowe dla klienta:

1) Świadectwo  zgodności  WE  albo  świadectwo  zgodności  wraz  z  oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie  jednostkowe  pojazdu,  decyzja  o  uznaniu  dopuszczenia  jednostkowego  pojazdu albo  świadectwo  dopuszczenia  indywidualnego WE pojazdu.

2) Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  dołącza  się  do  wniosku  wraz  z  ich tłumaczeniem  na  język  polski  dokonanym  przez  tłumacza  przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego  państwa,  z  którego  pojazd  został  sprowadzony.  Nie  dotyczy  to  świadectwa zgodności WE.

3) Dokument  potwierdzający  zapłatę  akcyzy  na  terytorium  kraju  albo  dokument potwierdzający  brak  obowiązku zapłaty  akcyzy  na  terytorium  kraju  albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd  rodzaju  „samochodowy  inny”,  podrodzaj  "czterokołowiec"  (kategoria homologacyjna  L7e), podrodzaj  „czterokołowiec  lekki”  (kategoria homologacyjna  L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, ciężarowo-osobowy”, „terenowy”. „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1) został  sprowadzony  z  terytorium  państwa  członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające  zwolnienie  od  akcyzy  pojazdu  elektrycznego  albo  pojazdu napędzanego wodorem, może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu  sprzedaży (autoryzowanego dealera), że posiada oryginał  lub  kopię tego dokumentu. 

W  przypadku,  jeśli  pojazd  zakupiony  na  terytorium  RP  został  sprowadzony  z terytorium  państwa  niebędącego  członkiem  UE należy przedstawić dowód odprawy celnej przywozowej  lub  fakturę  sprzedaży z adnotacją  określającą  datę  i  numer  odprawy  celnej  oraz  nazwę urzędu celnego, który tej odprawy dokonał.

4) W  przypadku  rejestracji  pojazdu  na  rzecz  cudzoziemca,  do  wniosku  o  rejestrację należy przedłożyć jeden z  dokumentów potwierdzających uprawnienia do pobytu  na terytorium RP: 

 1. wizę Schengen lub wizę krajową,
 2. kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 1. kartę pobytu  wydaną  w  związku  z  udzieleniem  zezwolenia  na  osiedlenie  się, zezwolenia  na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  Unii  Europejskiej,  nadaniem statusu  uchodźcy,  udzieleniem  ochrony  uzupełniającej  lub  zgody  na  pobyt tolerowany.
 1. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 2. kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 3. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 4. kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

5) Szczegółowe opłaty komunikacyjne:

 1. a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe,
 2. b) 40 zł tablica przyczepy,
 3. c) 40 zł tablica motocyklowa,
 4. d) 30 zł tablica motorowerowa,
 5. e) tablice indywidualne:

- samochodowe 1.000 zł,

- motocyklowe 500 zł,

 1. f) 54,50 zł dowód rejestracyjny,
 2. g) 14,00 zł pozwolenie czasowe,
 3. h) 13,00 zł komplet nalepek legalizacyjnych,
 4. i) 40,00 zł dodatkowa  tablica  rejestracyjna  z  przeznaczeniem  na  bagażnik +13,00 komplet nalepek legalizacyjnych.

Ważne: Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu  rejestracji  pojazdu.  Organ  rejestrujący  dokonuje  kontroli  spełnienia obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  OC  pojazdu  przy  odbiorze  dowodu rejestracyjnego

 • wniosek o rejestrację.doc

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Tichoniuk, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

Data wytworzenia: 2021-10-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2022-09-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2021-10-04