Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest
Powiat Hajnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Celem zbierania danych osobowych
jest realizacja obowiązków powiatu określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostepnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Udostępniamy dane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Każdy ma prawo
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych.

Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany stronom przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wgląd w rejestr następuje w siedzibie Administratora Danych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-11