Hajnówka, dnia 07.10.2015 r.

 

 

 

Obwieszczenie

 

o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko realizacji uproszczonych  planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych: gminy Narew: Cimochy, Rybaki, Hajdukowszczyzna, Waśki, Ancuty, Gorodczyno, Janowo, Kaczały, Skaryszewo; gminy Kleszczele: Żuki, Pogreby; gminy Narewka: Janowo, Babia Góra - wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.), Starosta Hajnowski informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektów  uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych: gminy Narew: Cimochy, Rybaki, Hajdukowszczyzna, Waśki, Ancuty, Gorodczyno, Janowo, Kaczały, Skaryszewo; gminy Kleszczele: Żuki, Pogreby; gminy Narewka: Janowo, Babia Góra - wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z w/w dokumentami można się zapoznawać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Uwagi i wnioski do opracowanych dokumentów można składać w następujący sposób (w formie pisemnej - na podany wyżej adres urzędu, ustnie do protokołu - pokój nr 10, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - adres: starostwo@powiat.hajnowka.pl), w terminie 21 dni (tj. od dnia 07.10.2015 roku do dnia 28.10.2015 roku).

Uwagi i wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski.

 

          

 

                                    Starosta Hajnowski

                 Mirosław Romaniuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Sakowska, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2015-10-07

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-07

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-07