Decyzja, GK.6621.13.11.2015

                        Hajnówka dnia 25 stycznia 2016 roku

 

GK.6621.13.11.2015

                                                                      

                                                           D E C Y Z J A

 

                    Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 1963 roku Nr 28 poz. 169 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( Dz. U. z  2016 roku poz. 23 – jedn. tekst ) – po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Kleszczel z dnia 16 grudnia 2015 roku znak RGK.6825.2.2015.MF

                                                    p o s t a n a w i a   s i ę   

 

stwierdzić, że działka oznaczona numerem ewidencyjnym 215 o powierzchni 0,35 ha, położona w obrębie Zaleszany, gmina Kleszczele stanowi mienie gminne.

   

                                                      U z a s a d n i e n i e

 

                  W dniu 29 grudnia 2015 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Burmistrza Kleszczel  RGK.6825.2.2015.MF z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uznania za mienie gminne działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 215 o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie Zaleszany, gmina Kleszczele, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

               Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdza, że w ewidencji gruntów wsi Zaleszany, założonej w 1960 roku figurowała działka oznaczona numerem ewidencyjnym 215 o powierzchni 0,349 ha jako droga i zapisana była jako władanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji.

                W aktualnej ewidencji gruntów i budynków gminy Kleszczele, obręb Zaleszany działka numer 215 o powierzchni 0,35 ha ( droga ) figuruje jako własność Skarbu Państwa, władający  – Urząd Gminy w Kleszczelach. Tut. urząd nie odszukał tytułu prawnego Skarbu Państwa.

                Ponadto z załączonych do wniosku przez Burmistrza Kleszczel oświadczeń mieszkańców wsi Zaleszany tj. Pana Piotra Młodzianowskiego, Pana Mikołaja Sacharczuka, Pani Wiery Koladiuk oraz Pani Niny Młodzianowskiej wynika, że przedmiotowa działka zawsze stanowiła i obecnie stanowi drogę, była  i jest użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Zaleszany jako droga dojazdowa do okolicznych pól.    

                W związku z tym, że działka oznaczona obecnie numerem 215 przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 marca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako droga należało postanowić jak w sentencji decyzji. 

 

                                                           P o u c z e n i e 

               Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Kleszczel  

2. Urząd Miejski w Kleszczelach celem wywieszenia na okres 14 dni                                                                                                               Starosta Hajnowski

3. Sołtys wsi Zaleszany celem wywieszenia na okres 14 dni                                                                                                                             Mirosław Romaniuk

4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni

5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego

6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  

7. Prasa lokalna

8. ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce

9. a/a  

A.S.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Sawczuk, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2016-01-25

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-01-25

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-01-25