Hajnówka, dnia 06.03.2013 r.

 

OS.6341.10.2013.JM

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art.61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r. poz.145/ zawiadamia się, że w dniu 14.02.2013 roku na wniosek Wójta Gminy Czeremcha (znak: GGiOŚ.7021.4.6.2013.WS z dnia 12.02.2013 roku), uzupełniony pismem znak: GGiOŚ.7021.4.6.2013.WS z dnia 04.03.2013 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z trzech studni zlokalizowanych na działkach o nr 1672/2, 1672/3 i 1672/4 w obrębie Kuzawa, gmina Czeremcha oraz odprowadzanie wód popłucznych poprzez szczelny system do rzeki Nurzec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2013-03-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2013-03-06