Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 29.10.2018r.,

Hajnówka, dnia 29.10.2018 r.

GK.042.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

Starosty Hajowskiego

 

            Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2017, poz. 2101 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200506_ 2 Hajnówka - obszar wiejski w obrębach: Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Łozice, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Olchowa Kładka, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Progale, Puciska, Rzepiska, Sawiny Gród, Skryplewo, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wierzchowskie, Wygoda.

Wyłożenie projektu operatu odbędzie się w dniach od 26-11-2018 r do 14-12-2018 r. (tj. 15 dni roboczych) w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1,  pokój nr 12.

W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona analiza  materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie godezyjnym i kartograficznym, na podstawie tych materiałów lub geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w ramach niniejszego zamówienia pozyskane zostały dane dotyczące punktów granicznych, jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, dane geometryczne i opisowe dotyczące konturów, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, budynków oraz nieruchomości lokalowych.

            Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

            Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia  operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

            Po upływie terminu wyłożenia  projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

            Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków  ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w  terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o której mowa wyżej, zgłaszać  zarzuty do tych danych.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-10-30