2020

Postanowienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 26 czerwca 2020r.  o powołaniu do składu Komisji doradczej przedstawiciela KOWR

Zawiadomienie GK.6620.11.18.2014z dnia 29 czerwca 2020r. o wszczęciu postępowania klasyfikacyjnego na obiekcie "Eliaszuki i inne" - obszar rozszerzony

Zawiadomienie z 22 czerwca 2020 - STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki  i inne” gm. Narewka

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 10.06.2020 - zawiadamia się o wszczęciu, z urzędu, postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Dubicze i Istok”, objętego postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2019r.

Zawiadomienie z 9 czerwca 2020 r. - o zwołaniu zebrań uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02.06.2020 - w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1155 położona w obrębie Kleszczele, gmina Kleszczele, powiat Hajnowski, która posiada nieuregulowany stan prawny

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 09.03.2020 - w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka oznaczona numerem geodezyjnym 1155, obręb Kleszczele, gmina Kleszczele, powiat Hajnowski, która posiada nieuregulowany stan prawny.

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 05.03.2020 r., GK.6620.4.2.2020 - Starosta Hajnowski zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych zwiazanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200505_2 DUBICZE CERKIEWNE 

ZAWIADOMIENIE Starosty Hajowskiego z dnia 04.03.2020, GK.6620.2.1.2020 - Starosta Hajnowski zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych zwiazanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 200503_ 2 CZEREMCHA

Zawiadomienie o zebraniu dot. scalenia na obiekcie ELIASZUKI

2019 rok

Zawiadomienie o zebraniu dot. scalenia ELIASZUKI

ZAWIADOMIENIE z dnia 21 sieprnia 2019 r. GK.6620.11.3.2017 - Zwołuje się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok” 

POSTANOWIENIE z dnia 21 sieprnia 2019 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Postanowienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 25 czerwca 2019 r. - postanowienie o powołaniu Komisji pełniącej funkcje doradcze

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 12 czerwca 2019r., GK.6620.11.18.2014 - zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne”

Ogłoszenie o wezwaniu do odbioru rzeczy znalezionej z dnia 18.06.2019 - Starosta Hajnowski wzywa osoby uprawnione (właściciela lub osobę posiadającą inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wymienionych rzeczy zdeponowanych w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Hajnówce zgodnie z  wykazem.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19 marca 2019

Ogłoszenie GK.6821.1.21.2018 z dnia 19.03.2019 - zawiadamia o wszczęciu z dniem 19.03.2019 na wniosek Wójta Gminy Czeremcha postępowania wywłaszczeniowego

ZAWIADOMIENIE z dnia 12.03.2019 r., GK.683.4.2019 - Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Rysiej w Hajnówce

ZAWIADOMIENIE z dnia 08.02.2019 r., GK.683.111.2018 - Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 108567 Dubiny-Lipiny i ul. Nowej o nr 108527B wraz z odcinkami ul. Łąkowej o nr 108574B w Dubinach, gmina Hajnówka. 

ZAWIADOMIENIE z dnia 08.02.2019 r., GK.683.112.2018 - Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 108567 Dubiny-Lipiny i ul. Nowej o nr 108527B wraz z odcinkami ul. Łąkowej o nr 108574B w Dubinach, gmina Hajnówka.

Zawiadomienie GK.683.50.2018 z dn. 26.01.2019 - Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 107100 B od drogi wojewódzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego (od km 0+000,00 do 2+123,14).

Zawiadomienie GK.683.54.2018 z dn. 26.01.2019 - Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 107100 B od drogi wojewódzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego (od km 0+000,00 do 2+123,14)

2018 rok

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Informacja w sprawie założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 29.10.2018r.,GK.042.2.2016 - Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 29.10.2018r., GK.042.2.2016 - Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 8 października 2018 r. o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 2 do Rady Powiatu Hajnowskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 14/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 3 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Hajnowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 14 września 2018r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce

KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 12 września 2018r.

2017 rok

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 05.12.2017, OS.6341.51.2017.KI  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.12.2017, OS.6341.45.2017.KI  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.11.2017, OS.6341.46.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.11.2017, OS.6341.47.2017.KI 

Zawiadomienie z dnia 04.10.2017, GK.6820.1.2017

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 02.10.2017, OS.6341.37.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 28.09.2017, OS.6341.36.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.09.2017, OS.6341.34.2017.KI

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 06.09.2017, OS.6341.33.2017.KI  

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 05.09.2017, OS.6341.33.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.07.2017, OS.6341.27.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 18.07.2017, OS.6341.26.2017.KI  

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 28.06.2017, OS.6341.24.2017.KI  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13.06.2017, OS.6341.23.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24.05.2017, OS.6341.19.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu posepowania z dnia 16.05.2017, OS.6341.17.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.05.2017r., OS.6341.16.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.04.2017r., OS.6341.12.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.04.2017r., OS.6341.11.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.04.2017r., OS.6341.9.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 06.04.2017r., OS.6341.10.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.23.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2017, GK.6620.11.16.2012

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 24.02.2017, GK.042.2.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.02.2017, OS.6341.5.2017.KI    

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 03.02.2017, OS.6341.4.2017.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02.02.2017, OS.6341.3.2017.KI

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego z dnia 26.01.2017, GK.042.2.2016

2016 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 27.12.2016, OS.6341.54.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23.11.2016, OS.6341.52.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.11.2016, OS.6341.50.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.11.2016, OS.6341.51.2016.KI

Zawiadomienie Starosty Hajnowskiego w sprawie wyniku naboru z dnia 16.11.2016r.

Zawiadomienie o wszczęciu postpowania z dnia 15.11.2016, OS.6341.49.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.11.2016, OS.6341.47.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24.10.2016r., OS.6341.46.2016.KI

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 03.10.2016r., OS.6341.44.2016.KI  

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 03.10.2016r., OS.6341.43.2016.KI

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 03.10.2016r., OS.6341.45.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.09.2016r., OS.6341.41.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.08.2016r., OS.6341.37.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.08.2016r., OS.6341.36.2016.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.07.2016r., OS.6341.35.2016.KI           

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.07.2016r., OS.6341.31.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.06.2016r., OS.6341.29.2016.KI             

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19.05.2016r., OS.6341.27.2016.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.05.2016r., OS.6341.26.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13.05.2016r., OS.6341.25.2016.KI 

Zawiadomenie o wszczęciu postępowania z dnia 06.05.2016r., OS.6341.20.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.05.2016r., OS.6341.22.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2016r.,OS.6341.19.2016.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22.04.2016r., OS.6341.18.2016.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.04.2016, OS.6341.16.2016.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.03.2016, OS.6341.10.2016.KI

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania z dnia  11.02.2016, OS.6341.7.2016.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 04.02.0216, OS.6341.4.2016.KI   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12.01.2016, OS.6341.1.2016.KI

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19.01.2016r., OS.6341.3.2016.KI   

Informacja o zamiarze opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1649B ulicy Olgi Gabiec w Białowieży

2015 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10.12.2015, OS.6341.58.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.12.2015, OS.6341.56.2015.KI 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.12.2015, OS.6341.55.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 30.11.2015, OS.6341.54.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 30.11.2015, OS.6341.53.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.11.2015, OS.6341.41.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.11.2015, OS.6341.39.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowiania z dnia 09.11.2015, OS.6341.42.2015.KI 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaz dnia 03.11.2015r., OS.6341.48.2015.KI 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 28.10.2015r., OS.6341.47.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowiania z dnia 15.10.2015r., OS.6341.43.2014.KI

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowiania z dnia 15.10.2015r., OS.6341.46.2015.KI 

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2015r., OS.6341.45.2015.KI 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2015r., OS.6341.38.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.44.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowiania z dnia 07.10.2015r. , OS.6341.40.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12.08.2015r., OS.6341.32.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21.07.2015r., OS.6341.30.2015.KI 

 

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych, DT.7011.6.2.2015

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13.07.2015r., OS.6341.28.2015.KI 

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowiania z dnia 08.07.2015r., OS.6341.27.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowiania z dnia 06.07.2015r., OS.6341.25.2015.KI

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 06.07.2015r., OS.6341.26.2015.KI 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23.06.2015r., OS.6341.23.2015.KI  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowiania z dnia 29.05.2015r., OS.6341.21.2015.KI  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.05.2015r., OS.6341.19.2015.KI  

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania z dnia 14.05.2015r., OS.6341.17.2015.KI  

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania z dnia 06.05.2015r., OS.6341.15.2015.KI 

 

Zawiadomienie z dnia 20.04.2015 o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych gminy Narew, powiat hajnowski, woj. podlaskie, GK.6621.8.349.2015

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10.03.2015r., OS.6341.8.2015 KI

 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania z dnia 06.02.2015r., OS.6341.2.2015.KI

 

2014 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.77.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.64.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.62.2014.KI

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 roku

Zarządzenie NR 10/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.49.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.47.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.47.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.46.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.45.2014.KI

Zawiadomienie AB.6740.122.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.40.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.38.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.39.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.32.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.30.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.21.2014.KI

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.25.2014.KI 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.26.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.23.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.22.2014.KI

Dane zdawalności Ośrodków Nauki Jazdy z regionu Hajnowka - Powiat (wszystkie kategorie prawa jazdy)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.19.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.18.2014.KI

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.17.2014.KI 

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania OS.6341.12.2014.KI    OS.6341.13.2014.KI

 

2013 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.10.2014.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.11.2014.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.9.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.5.2014.KI

Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania OS.6341.95.2013.KI 

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Ogłoszenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.93.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.92.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.90.13.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.88.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.85.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.80.2013.KI 

ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania OS.6341.81.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.78.2013.KI

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania OS.6341.65.2013.KI

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania OS.6341.64.2013.KI

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania OS.6341.63.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowiania OS.6341.62.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.61.2013.KI 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.58.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.57.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.55.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.41.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.42.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.40.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania OS.6341.38.2013.KI

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.26.2013.EC

Zawiadomienie OS.6341.36.2013.EC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.37.2013.KI

Zawiadomienie OS.6341.35.2013.AM

Zawiadomienie OS.6341.31.2013.EC

Z A W I A D O M I E N I E OS.6341.34.2013.EC

Z A W I A D O M I E N I E OS.6341.28.2013.EC

Zawiadomienie OS.6341.33.2013.AM

Zawiadomienie OS.6341.30.2013.AM

STAROSTA HAJNOWSKI zawiadamia o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych gmin Hajnówka i Kleszczele, powiat hajnowski, woj. podlaskie

Zawiadomienie OS.6341.27.2013.AM

Zawiadomienie OS.6341.25.2013.AM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.24.2013.EC

Zawiadomienie OS.6341.23.2013.AM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.21.2013.AM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.20.2013.EC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.18.2013.EC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.16.2013.AM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK. 6620.7.12.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.18.2013.EC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.11.2013.JM oraz OS.6341.12.2013.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.10.2013.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.14.2013.JM OS.6341.15.2013.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.7.2013.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.6.2013.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.2.2013.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.4.2013.JM

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce o planowanych inwestycjach z kanałami technologicznymi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AB.6740.2.2013

2012 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.91.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.90.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.89.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.88.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.87.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.83.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.82.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.81.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.80.2012.JM

Zawiadomienie NR GK.683.20.2012

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowiania RŚ.6341.78.2012.JM

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowiania RŚ.6341.76.2012.JM i RŚ.6341.77.2012.JM

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowiania RŚ.6341.75.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.73.2012.JM, RŚ.6341.74.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.69.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.68.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.67.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.66.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.65.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.64.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.58.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.53.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.48.2012.JM

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania RŚ.6341.47.2012.JM

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania RŚ.6341.46.2012.JM

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.45.2012.JM

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania RŚ.6341.42.2012.JM

Zawiadomienie RŚ.6222.1.2012.EC

Zawiadomienie Nr AB.6740.205.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.36.2012.KŁ, RŚ.6341.37.2012.KŁ

Zawiadomienie RŚ.6222.1.2012.EC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.31.2012.KŁ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.29.2012.KŁ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.26.2012.KŁ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.27.2012.KŁ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6341.14.2012.KŁ

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania RŚ.6341.15.2012.KŁ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia z dnia 20.03.2012, RŚ.6341.13.2012.KŁ

Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej, oznaczonej numerem działki 1633/3 o pow. 0,2630 ha.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.03.2012, RŚ.6341.10.2012.KŁ

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania z dnia 05.03.2012, RŚ.6341.9.2012.KŁ

Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 1 w budynku nr 78 położonym przy ulicy 1-go Maja w Czeremsze

Zawiadomienie z dnia 11.01.2012, RŚ.6341.3.2012.KŁ

Zawiadomienie z dnia 05.01.2012, RŚ.6341.1.2012.KŁ

Zawiadomienie z dnia 13.01.2012, RŚ.6341.2.2012.KŁ

Zawiadomienie z dnia 18.01.2012 o wszczęciu postępowania RŚ.6341.4.2012.KŁ

Zawiadomienie z dnia 26.01.2012, RŚ.6341.7.2012.KŁ

Zawiadomienie z dnia 30.01.2012, RŚ.6341.5.2012.KŁ

Zawiadomienie z dnia 30.01.2012, RŚ.6341.6.2012.KŁ

Informacja z dnia 03.02.2012 o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg powiatowych oraz możliwości zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zawiadomienie z dnia 16.02.2012, RŚ.6222.1.2011.EC

Zawiadomienie z dnia 12.01.2012, RŚ.6222.1.2011.EC

2011 rok

Zawiadomienie z dnia 26.10.2011, RŚ.6341.48.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 26.10.2011, RŚ.6341.49.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 02.11.2011, RŚ.6341.50.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 04.11.2011, RŚ.6341.51.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 21.11.2011, RŚ.6341.52.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 21.11.2011, RŚ.6341.53.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 09.12.2011, RŚ.6341.58.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 09.12.2011,RŚ.6341.59.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 15.11.2011, RŚ.6341.56.2011.KŁ

Zawiadomienie z dnia 21.12.2011, RŚ.6341.60.2011.KŁ

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2015-12-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-12-11

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-12-11