Uchwała Nr viII/39/03

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 w sprawie powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

                         

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjąć „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” – stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                        Mikołaj Michaluk

  

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr VIII/39/03

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2003r.

 

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

       I.                            Założenia ogólne:

1.       Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii.

2.       Jest planem współdziałania organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, społeczności lokalnej i służb powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

3.       Jest próbą zintegrowania wysiłku osób, organizacji i stowarzyszeń z organami samorządu terytorialnego, osiedlowego, spółdzielczego i komunalnego.

4.       Dla jego realizacji niezbędne jest zapewnienie profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz tzw. obsługi medialnej.

5.       Ocena skuteczności programu przez mieszkańców powiatu będzie zależała od realizacji najprostszych działań, takich jak: gotowość niesienia pomocy, szybka reakcja na wezwania, itp.

6.       Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gmin i Starostwa Powiatowego oraz funduszy organizacji pozarządowych i innych funduszy celowych przeznaczonych na profilaktykę.

II.       Ocena stanu bezpieczeństwa za rok 2002:

W rejonie działania KPP Hajnówka w 2002 roku stwierdzono ogółem popełnienie 1748 czynów przestępczych, w tym 137 popełnionych przez osoby nieletnie.

W strukturze przestępczości dominowały przestępstwa kryminalne, które stanowiły 63,55 % ogółu zaistniałych czynów.

W kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano następujące liczby czynów:

-         kradzież cudzej rzeczy – 208,

-         kradzież samochodu – 6,

-         kradzież z włamaniem – 335,

-         uszkodzenie rzeczy – 77,

-         zabójstwa – 1,

-         bójki i pobicia – 19.

III.              Cele programu:

Celem głównym programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Działania programu zorientowane są w trzech obszarach:

 1. Ograniczenie przestępczości, w tym:
  1. czynów nieletnich,
  2. przestępczości pospolitej (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniem),
  3. przestępczości komunikacyjnej (wypadki i kolizje drogowe itp.),
  4. przestępczości związanej z narkotykami,
  5. inne.
 2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa, w tym:
  1. bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie letniego i zimowego wypoczynku oraz w czasie imprez masowych, kulturalnych, sportowych itp.,
  2. wdrażanie technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń,
  3. minimalizowanie zagrożeń komunikacyjnych (np. progi spowalniające, właściwe oznakowanie dróg, budowa zatok, objazdów, itp.),
  4. eliminacja miejscowych zagrożeń mieszkańców (np. utworzenie nowych parkingów, doświetlenie miejsc zagrożonych, itp.),
  5. inne.
 3. Ograniczenie zjawisk patologicznych, w tym:
  1. eliminacja zagrożeń dzieci i młodzieży (m.in. zaniedbania wychowawcze)
  2. przemocy w rodzinie,
  3. patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, prostytucja),
  4. inne.

Innym celem powyższego programu jest:

1.   pozyskanie współpracowników do realizacji programu,

2.   uzyskanie akceptacji i poparcia społecznego dla prowadzonych działań,

3.      stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji pomiędzy organami wykonawczymi programu i mieszkańcami powiatu.

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez:

 1. prowadzenie okresowej analizy zagrożeń przestępczością i patologiami społecznymi wraz aktualizacją mapy zagrożeń, planowanie na tej podstawie przedsięwzięć zmierzających do ich ograniczenia,
 2. zacieśnianie współpracy pomiędzy dzielnicowymi a  mieszkańcami poprzez informację w mediach, otwieranie nowych miejsc przyjmowania interesantów przez dzielnicowych,
 3.  oddziaływanie na lokalne i powiatowe organizacje, lokalny biznes oraz społeczność mieszkańców w celu włączenia ich do aktywnego uczestnictwa w poprawę bezpieczeństwa i porządku w miastach i gminach,
 4. propagowanie wśród społeczności określonych form zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 5. popularyzacja programu i pozyskiwanie jego sympatyków do współpracy,
 6. prowadzenie działalności prewencyjno - wychowawczej i  edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

 

IV.            Kierunki działania:

Program podejmuje następujące zadania kierunkowe:

1.        Zapewnienie porządku publicznego.

2.        Działalność prewencyjno - wychowawcza.

3.        Bezpieczeństwo komunikacyjne.

4.        Wypoczynek i rekreacja.

5.        Zagrożenia kryzysowe.

6.        Zagadnienia promocyjno - informacyjne.

Szczegółowy zakres zadań do realizacji wynikający z  powyższych kierunków zawarty został w harmonogramie realizacyjnym.

V.         Partnerzy do współpracy przy realizacji programu:

Do realizacji niniejszego programu przewidziano niżej wymienione podmioty:

1.        Rada Powiatu Hajnowskiego, Rady Gmin wchodzących w skład powiatu hajnowskiego, a zwłaszcza ich komisje ds. bezpieczeństwa, przestrzegania ładu i porządku, oświaty i wychowania, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii,

2.        Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,

3.        Starostwo Powiatowe,  Urzędy Miast i Gmin, ich wydziały i jednostki organizacyjne,

4.        Dyrekcje szkół, pedagodzy szkolni,

5.        Sąd Grodzki,

6.        Prokuratura Rejonowa,

7.        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

8.        Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

9.        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,

10.     Towarzystwa ubezpieczeniowe,

11.     Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

12.     Sołectwa,

13.     Redakcje wydawnictw lokalnych oraz radia i telewizji,

14.     Komenda Powiatowa PSP i Komendy OSP, Straż Graniczna, Straż Parku, Straż Leśna.

15.  Przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych, fundacji, klubów i stowarzyszeń, kościelne rady parafialne, mające w swych programach statutowych zadania przeciwdziałania patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wychowanie dzieci i młodzieży.

16.  Firmy ochroniarskie.

       VI.            Efekty:

1.        Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

2.        Ograniczenie listy przestępstw na szkodę mieszkańców.

3.        Pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym mieszkańców.

4.        Stopniowe eliminowanie tzw. "znieczulicy społecznej" - obojętności wobec przypadków niewłaściwych zachowań (reakcja na wszelkie przestępstwa, wykroczenia, patologie, itp.).

5.        Lepsze poznanie się mieszkańców w środowiskach miejskich i podjęcie współpracy w zakresie rozwiązywania problemów występujących w miejscu zamieszkania.

6.        Wykształcanie w społeczności mieszkańców odruchów poszanowania prawa.

      VII.            Uwagi ogólne:

       Realizacja programu pozwoli stworzyć system bezpieczeństwa publicznego. Koordynacja działań podejmowanych przez podmioty realizujące tematy cząstkowe powinna doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich, ograniczenia ilości wypadków drogowych, itp.

       Powyższy program osiągnie założone cele, jeżeli mieszkańcy i wszystkie zaangażowane w nim podmioty stworzą atmosferę powszechnej dezaprobaty dla najmniejszych przejawów łamania prawa i podejmą skuteczną walkę w eliminowaniu przejawów zła. Program ma w założeniach charakter dynamiczny i będzie oceniany oraz aktualizowany o programy cząstkowe. Szczegółowy zakres zadań do realizacji w ramach działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przedstawiony został w załączonym harmonogramie stanowiącym integralną część niniejszego programu.

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  I PRZEDSIĘWZIĘĆ

 

 1. ZAPEWNIENIE  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

 

Rodzaj

zagrożenia

Cele działania

Podejmowane przedsięwzięcia

Podmioty współuczestniczące w realizacji

Termin realizacji

Koordynator

Zakłócanie spokoju oraz nieporządek podczas imprez masowych,   w tym imprez sportowych

Znaczne ograniczenie negatywnych zachowań

 współdziałanie służb porządkowych zabezpieczających imprezę i ich odpowiednia liczebność

Organizator imprezy,

Policja

 

 

 

 

 

na

bieżąco

 

 

 

 

 

Organizator imprezy,

Policja

Przeciwdziałanie wnoszeniu na teren imprezy alkoholu i niebezpiecznych przedmiotów

Zapobieganie powstawaniu nieporządku i zaśmiecania

Zapewnienie możliwości korzystania przez uczestników imprezy z toalet

Organizator imprezy, właściciel, zarządca nieruchomości

na bieżąco

Organizator imprezy

Zapewnienie koszy na śmieci

Usuwanie odpadów powstałych w trakcie imprezy

Agresywne, hałasujące grupy młodzieży w miejscach publicznych

Eliminacja lub znaczna redukcja hałaśliwych grup z terenów zamieszkałych

Reagowanie na przypadki zakłócania porządku publicznego

Policja

praca ciągła

Policja

Informowanie        o naruszeniach porządku rodziców i szkoły

Zatrzymanie sprawców naruszeń porządku i przekazywanie ich opiekunom

Zmniejszenie ilości czynów karalnych popełnionych przez młodzież

Edukacja prawna dzieci i młodzieży w zakresie czynów karalnych

Wydział Spraw Społecznych, Policja, media

praca ciągła

Wydział Spraw Społecznych

Patrolowanie rejonów szkół         i miejsc gromadzenia się młodzieży

Policja, rodzice, nauczyciele

Zorganizowanie młodzieży alternatywnych zajęć

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez placówki kulturalno – oświatowe, szkoły, kluby, świtlice

Kierownicy placówek kulturalnych, dyrekcje szkół

praca ciągła

Wydział Spraw Społecznych, gminy

Wypoczynek letni i zimowy w okresie wolnym od nauki

Szkoły, ZHP, PCK, PCPR, stowarzyszenia

w okresie letnim         i zimowym

Nagminne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Respektowanie spokoju i porządku         w miejscach publicznych

Egzekwowanie ścisłego przestrzegania sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym

Policja, komisje          ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, placówki handlowe

praca ciągła

Burmistrzowie    i Wójtowie

Stosowanie represji wobec osób spożywających alkohol przy punktach sprzedaży oraz innych miejscach publicznych

Egzekwowanie od właścicieli sklepów przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadkach powtarzających się naruszeń ww. ustawy lub naruszeń spokoju i porządku publicznego

Kontrola placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe

Brak czystości i nieporządek w miejscach publicznych

Poprawa estetyki ulic, osiedli, wsi

Kontrola stanu oznakowania nazw ulic i placów

Zakład Gospodarki Komunalnej, ZDP, WZD, samorządy gmin

praca ciągła

Wydział KD, samorządy gmin

Kontrola, porządkowanie, naprawa dróg i chodników

Kontrola, uporządkowanie przystanków MPK, PKS, zatok postojowych

Likwidacja „dzikich wysypisk”

Lokalizacja dzikich wysypisk, umieszczanie tablic informacyjnych w miejscach występowania wysypisk

Zakład Gospodarki Komunalnej, Wydział RŚ, Straż Leśna, samorządy gminne sołtysi, policja

praca ciągła

 

Kontrola rejonów powstawania dzikich wysypisk

Kontrola właścicieli nieruchomości pod względem zawierania umów na wywóz nieczystości

Czystość i sprawność urządzeń na placach zabaw

Kontrola stanu technicznego placów zabaw

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Rady osiedli

raz w roku  ( wiosna)

 

Naprawy i modernizacja urządzeń placów zabaw

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNO – WYCHOWAWCZA

 

Przestępczość uciążliwa dla społeczeństwa w kategoriach:

 - kradzieże,

- kradzież z włamaniem,

- bójki i pobicia,   

- kradzież samochodów,

- rozbój i wymuszenia rozbójnicze

Ograniczenie liczby zdarzeń przestępczych

Prowadzenie policyjnych działań rozpoznawczych      i prewencyjnych

Policja

praca ciągła

Komendant KPP

Patrolowanie miejsc zagrożonych na podstawie mapy zagrożeń

Policja, Straż Graniczna

praca ciągła

Komendant KPP, Komendanci Strażnic

Współdziałanie       z firmami ochrony mienia i osób, zapewnienie wymiany i prawidłowego obiegu informacji

Firmy Ochroniarskie

praca ciągła

Komendant KPP

Współdziałanie ze Strażą Leśną, Parku i Rybacką w zakresie zwalczania kłusownictwa leśnego i wodnego

Nadleśnictwa, PZW, PZŁ, Straż Parku

praca ciągła

Komendant KPP, Nadleśniczowie

Organizowanie parkingów strzeżonych wspólnie z zarządcami terenu     ( administracje, spółdzielnie)

Samorząd gminny i powiatowy, podmioty gospodarcze

w miarę możliwości

Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie

Prowadzenie akcji znakowania przedmiotów wartościowych i mienia ruchomego metodą ultrafioletową – rejestracja przedmiotów

Policja

na bieżąco

Komendant KPP

Poprawa poczucia bezpieczeństwa obywateli

Usprawnienie reakcji służb dyżurujących na zgłoszenia obywateli

Policja, KPPSP

na bieżąco

Komendant KP Policji

Poprawa kontaktu z interesantem w ramach Programu Compnent IV

Rozpowszechnienie informacji o telefonie zaufania

Zacieśnienie współpracy pomiędzy dzielnicowymi a mieszkańcami

Propagowanie przez media programu np. „ Nasz dzielnicowy, sąsiedzkie czuwanie” itp.

Policja, Rady Osiedlowe, szkoły, media lokalne, zakłady pracy

na bieżąco

Komendant  KP Policji, Dyrekcje szkół, Kierownicy zakładów

Edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom z wykorzystaniem mediów i spotkań bezpośrednich w szkołach, samorządach, zakładach pracy.

 

Narkotyki

Ograniczenie przestępczości narkotykowej

Szkolenie kadry pedagogicznej i rodziców w rozpoznawaniu środków odurzających oraz objawów zażywania narkotyków

Policja

praca ciągła

Komendant KP Policji, Wydział SO, Dyrektorzy szkół

Współpraca dzielnicowych i pedagogów szkolnych                ( prelekcje, informacje, i adresy instytucji świadczących pomoc, ulotki propagandowe itp.)

Policja, Pedagodzy szkolni

praca ciągłą

Komendant KP Policji,  Dyrektorzy szkół

Prowadzenie akcji sprawdzania szkół na obecność narkotyków przy pomocy psów policyjnych

Policja

doraźnie      w miarę potrzeb

Komendant KP Policji,  Dyrektorzy szkół

Działania policyjne ukierunkowane na rozpoznanie dilerów w szkołach i poza nią, w tym w lokalach grupujących młodzież i ich eliminowanie. Eliminowanie czynnych grup narkomanów

Policja

praca ciągła

Komendant KP Policji, Dyrektorzy szkół

Brak zorganizowanych zajęć pozaszkolnych – potencjalne źródło patologii

Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży w ramach szkoły   i placówek o charakterze rekreacyjno - wychowawczym

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach

Dyrektorzy szkół, Kluby Sportowe, Domy Kultury, organizacje pozarządowe

cały rok

Wydział SO, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół

Udostępnianie sal    i obiektów sportowych

Świetlice szkolne    i środowiskowe

Organizacja imprez sportowo - turystycznych

Dotyczące przemocy w rodzinie

Stopniowa eliminacja przemocy        w rodzinie

Analiza statystycznych danych dotyczących ilości zgłaszanych faktów zaistnienia przemocy

Policja, PCPR, MOPS, GOPS, media lokalne

na bieżąco

Kierownik PCPR

Prowadzenie działalności informacyjnej dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie

Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy                 i demoralizacji

Dotyczące osób starszych i niepełnospraw-nych

- usprawnienia    w zakresie transportu publicznego,

- zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnospraw-nym,

- aktywizacja zawodowa

Modernizowanie transportu publicznego dostosowanego         do przewozu niepełnosprawnych

ZGK, PKS, podmioty gospodarcze

praca ciągła

PCPR,

Prowadzenie usług opiekuńczych

PCPR, MOPS, GOPS, organizacje pozarządowe

praca ciągła

PCPR,

Wydanie informatora o instytucjach, organizacjach i formach pomocy oferowanych osobom niepełnosprawnym, adresy instytucji świadczących pomoc

 

3.     BEZPIECZEŃSTWO  KOMUNIKACYJNE

 

Udział kierowców       w wypadkach drogowych

Zmniejszenie liczby wypadków drogowych

Prowadzenie bieżącej analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wykorzystywanie jej przy dyslokacji służb patrolowych

Policja

praca ciągła

KP Policji

Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych w ruchu drogowym i ich odpowiedniego oznakowania

Policja, ZDP

dwa razy w roku

KP Policji

Budowa zatok

ZDP,

Zarządcy dróg

w miarę potrzeb

Wydział KD, ZDP

Modernizacja skrzyżowań wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Działania kontrolne transportu ciężarowego i autobusów, badanie ich stanu technicznego, wpływu na jakość dróg i środowisko naturalne

Policja

praca ciągła

KP Policji

Organizacja akcji bezpłatnego ustawiania świateł i kontroli stanu technicznego pojazdów osobowych, emisji spalin

Stacje diagnostyczne

raz w roku

Wydział KD

Okresowe przeglądy oraz przecinka i wycinka drzew stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym.

Zarządcy dróg

dwa razy    w roku

Samorządy gminne i powiatowy

Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród kierowców

Policja, masmedia

na bieżąco

KP Policji, Wydział KD

Upowszechnianie zmian w prawie o ruchu drogowym i aktach wykonawczych

Udział rowerzystów w wypadkach drogowych

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów

Wydzielenie i budowa ścieżek rowerowych

Zarządcy dróg

w miarę potrzeb

Wydział KD

Udział pieszych        ( w tym dzieci) w wypadkach drogowych

Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego

Sporządzanie map zagrożeń i ich aktualizacja

Policja

raz w roku

Wydział KD

Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii pod nazwą: „Bezpieczne dojście do szkoły”:

- opracowanie tras dojścia dzieci do szkół,

- oznakowanie wyżej wymienionych tras,

- wykonanie progów zwalniających na wyznaczonych trasach

Policja, zarządcy dróg, Dyrekcje szkół, Wydziały Oświaty, władze samorządowe

dwa razy    w roku

KP Policji, Wydział KD, Wydział SO PCPR

Propagowanie ulotek dotyczących zachowania się na drogach

praca ciągła

Organizowanie konkursów i imprez propagujących znajomość przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej

raz w roku

Organizowanie Powiatowego Turnieju o „Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów

Czynienie starań by uwzględniać interes osób niepełnosprawnych jako uczestników ruchu pieszego i kołowego

praca ciągła

Nietrzeźwość wśród uczestników ruchu

Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników

Prowadzenie akcji pn.:

-          „Tydzień trzeźwości na drogach”

-          „Pomiar”

Policja, masmedia, Ośrodki Kształcenia Kierowców

okresowo

KP Policji

Propagowanie przez Policję w mediach właściwej postawy uczestników ruchu wobec alkoholu

praca ciągła

Prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach średnich

Negatywne zjawiska w transporcie drogowym i kolejowym oraz w zakresie eksploatacji pojazdów

Zapobieganie wypadkom i katastrofom z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych

Prowadzenie monitoringu przewozu materiałów niebezpiecznych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

Policja, KP PSP, Powiatowe    C Z K, PKP

praca ciągła

ZK

Prowadzenie monitoringu przewozu materiałów niebezpiecznych transportem kolejowym

Wyznaczenie dróg zapasowych na wypadek kolizji drogowych na głównych szlakach komunikacyjnych w powiecie

Powiatowe  C Z K, Policja, ZDP

w miarę potrzeby

ZK

Prowadzenie ćwiczeń z elementami ratownictwa

KP PSP,

Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin

raz w roku

Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie

Czynienie starań o doposażenie jednostek PSP i OSP w sprzęt ratownictwa technicznego

praca ciągła

 

 

4.     WYPOCZYNEK I REKREACJA

 

Wypadki i utonięcia

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrola warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych, obiektach sportowych i rekreacyjnych

SANEPID, Dyrektorzy szkół

praca ciągła

Samorząd powiatowy i samorządy gmin, Nadleśnictwa, ZK, Wydziały Oświaty, OSiR

Organizowanie bezpiecznych kąpielisk w miejscach biwakowania oraz miejscach sobotnio – niedzielnego wypoczynku

Władze samorządowe miast i gmin, organizatorzy wypoczynku

okres letni

Kontrola dzikich kąpielisk na terenie powiatu

KP Policji, Straż Leśna, Straż Graniczna i Parkowa

Kontrola jakości i wyposażenia sprzętu pływającego

KP Policji, WOPR

Inspirowanie i wspomaganie działań WOPR

Władze samorządowe Miast i Gmin

praca ciągła

Ścisła współpraca ze szkołami i klubami w zakresie utrzymania i wykorzystania urządzeń rekreacyjno - sportowych

Brak właściwego zabezpieczenia wypoczynku letniego i zimowego

Zachowanie bezpieczeństwa

Przegląd organizacji kolonii obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży

SANEPID,   KP PSP, OSP, Policja, Wydziały Oświaty

lipiec - sierpień

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Wydział SO, Organizatorzy wypoczynku

Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

KP PSP, OSP, Dyrekcje szkół

okresowo

Wydziały Oświaty

Bezpieczne ferie:

-          urządzanie lodowisk w szkołach,

-          otwarte szkoły,

-          organizacja zimowisk.

Dyrektorzy szkół

ferie zimowe

Wydziały Oświaty

Włączenie organizacji młodzieżowych, sportowych, przykościelnych w organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży

Pomoc bądź samodzielne organizowanie wypoczynku letniego i zimowego a także organizowanie zajęć w czasie wolnym od nauki

ZHP, Parafie, organizacje pozarządowe

praca ciągła

Wydział Oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     ZAGROŻENIA  KRYZYSOWE

 

Pożarowe

Prewencja

Prowadzenie planowanych kontroli obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludności

KP PSP, OSP

praca ciągła

Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta, Komendant   KP PSP

Ścisłe egzekwowanie opracowania planów ewakuacji w placówkach oświatowych i innych obiektach użyteczności publicznej

Dyrektorzy szkół, kierownicy obiektów

praca ciągła

Komendant KP PSP, Burmistrz, Wójt , Starosta

Patrolowanie obszarów leśnych w okresie suszy i wzmożonej penetracji ludności w sezonie turystycznym i zbiorów runa leśnego

KP PSP, OSP, Straż Leśna, Straż Parku, Nadleśnictwa, Straż Graniczna

praca ciągła

Komendant KP PSP, Dyrektor RDLP

Utrzymanie przejezdności dróg i punktów czerpania wody na obszarach leśnych

RDLP, KP PSP, OSP

Podejmowanie działań w zakresie polepszenia przygotowania jednostek PSP i OSP do usuwania skutków zdarzeń

KP PSP, OSP, Urzędy Miast i Gmin

praca ciągła

Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Komendant KP PSP, ZK

Rozszerzenie radiowego systemu sterowania systemem alarmowym

Szkolenie formacji OC w zakładach pracy i kontrola zakładów

KP PSP, ZK

praca ciągła

ZK

Wypadki oraz katastrofy techniczne i budowlane

Zmniejszenie zagrożeń oraz minimalizacja ich skutków

W planach kontroli przestrzegania i stosowania prawa budowlanego ujmować w pierwszej kolejności budynki najbardziej wyeksploatowane

PINB, służby budowlane gmin

praca ciągła

PINB

Opracowanie planów zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych

Burmistrzowie, Wójtowie, PPIS

do końca I kwartału

ZK

Ochrona wodociągów i ujęć wody oraz obiektów publicznych

KP Policji

w sytuacji kryzysowej

ZK

Upowszechnienie sposobu zachowania się w przypadku podłożenia ładunków wybuchowych

media lokalne

ZK, KP PSP

Przygotowywanie Zespołu Reagowania Kryzysowego poprzez szkolenie, gry decyzyjne i treningi nt. zagrożeń

Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie

raz w roku

ZK

Epidemiologiczne

Profilaktyka i zapobieganie

Prowadzenie szkoleń oraz informowanie ludności w przypadkach zagrożeń chorobami zakaźnymi poprzez plakaty i lokalne media

PPIS, PLWet.

praca ciągła

Wydział SO, RŚ

Egzekwowanie warunków sanitarnych produkcji i obrotu żywnością

PPIS, PLWet.

praca ciągła

Wydział SO, RŚ

Badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt przeznaczonych do spożywania przez ludzi

PLWet.

praca ciągła

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Usprawnienie lokalizacji ognisk chorób zwierząt domowych poprzez wdrożenie ewidencji zwierząt w systemie IACS

PLWet.

praca ciągła

Wydziały Ochrony Środowiska UM i UG

Likwidacja procedur dzikiego grzebania padłych zwierząt. Budowa na terenie powiatu grzebowisk zwierząt

PLWet., ZGK

do 2005r.

Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

PLWet., ZGK, Policja, koła łowieckie

praca ciągła

Wydziały Ochrony Środowiska UM i UG

Zmniejszenie liczby zwierząt wałęsających się

Upowszechnianie metod utrzymywania higieny osobistej w środowisku dzieci i młodzieży

PPIS, Dyrektorzy szkół i przedszkoli

praca ciągła

Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     ZAGADNIENIA PROMOCYJNO – INFORMACYJNE

 

Brak efektywnego przepływu informacji pomiędzy jednostkami realizującymi program

Promocja programu i stworzenie systemu przepływu informacji

Prezentacja założeń programu na konferencji prasowej oraz spotkaniach informacyjnych w TV, radiu

Komisja Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego, Policja, zainteresowane wydziały Starostwa, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół

praca ciągła

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Akcje plakatowe, informacja w lokalnych środkach masowego przekazu, prasie i w Internecie

Współpraca z zainteresowanymi instytucjami, dyrekcjami szkół, organizacjami oraz sponsorami

Spotkania z młodzieżą, mieszkańcami na temat problemów wynikających z realizacji programu. Kreacja wizerunku policjanta dzielnicowego, osób odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa

Upowszechnienie policyjnego telefonu zaufania, adresów i numerów telefonów: Policji, KP PSP w tym OSP, WOPR, posterunku energetycznego, gazowego itp.

Ocena realizacji programu z wybranych segmentów bądź ocena całościowa

 

 

Oznaczenie niektórych skrótów występujących w harmonogramie:

·         SO - Wydział Spraw Społecznych

 • PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • ZK -   Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
 • RŚ - Wydział Ochrony Środowiska
 • ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych
 • KiD - Wydział Komunikacji i Dróg
 • PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • SG – Straż Graniczna.
 • PZŁ – Polski Związek Łowiecki
 • WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotrek Iwaniuk

Wprowadzający: Piotrek Iwaniuk

Data wprowadzenia: 2004-08-03

Data modyfikacji: 2004-08-03

Opublikował: Piotrek Iwaniuk

Data publikacji: 2004-08-03