Uchwała nr III/13/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

28 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Kojło

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr III/13/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2007 POWIATU HAJNOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE ZWANYMI W DALSZEJ TREŚCI PROGRAMU ,,ORGANIZACJAMI”

Samorząd Powiatu Hajnowskiego wykonuje należące do niego zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu poprawy skuteczności uzyskiwania szybszych efektów może je zlecać organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotyczy on realizacji zadań publicznych na terenie Powiatu Hajnowskiego i na rzecz jego mieszkańców.

Zasady współpracy wspierania przez Powiat działalności organizacji pożytku publicznego określa opracowana wspólnie i uchwalona przez Radę Powiatu Hajnowskiego Karta Współpracy.

Celem Programu jest określenie priorytetowych zadań publicznych, które mogą być realizowane we współpracy z Organizacjami w 2007 r.

 

Obszar

Działanie

Rodzaj pomocy

Termin realizacji działania

Pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych

Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki, rekreacji, sportu, kultury

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Zdrowie, promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia

Organizacja spotkań i imprez promujących zdrowie

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Akcje w ramach profilaktyki zdrowotnej

finansowa, organizacyjna

Cały rok

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Organizacja imprez artystycznych

finansowa

Cały rok

Promocja twórczości artystycznej

finansowa

Cały rok

Działalność wydawnicza

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Organizacja spotkań z interesującymi ludźmi

finansowa, organizacyjna

Cały rok

 

Edukacja publiczna

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Wymiana młodzieży

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Kultura fizyczna i sport

Organizacja imprez sportowych

finansowa, organizacyjna

Cały rok

 

 

 

 

 

Turystyka i promocja powiatu

Promocja powiatu poprzez wydawnictwa

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Organizacja imprez o charakterze turystycznym

finansowa

Cały rok

Szkolenia w zakresie organizacji usług agroturystycznych

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Reprezentowanie powiatu w konkursach turystyczno - krajoznawczych

finansowa

Cały rok

Działania związane z oznakowaniem szlaków turystycznych (odnawianie istniejących i tworzenie nowych)

finansowa, organizacyjna

Cały rok

 

Ochrona przyrody i środowiska, ekologia

Edukacja ekologiczna

finansowa

Cały rok

Wydawnictwa ekologiczne

finansowa

Cały rok

Selektywna zbiórka odpadów

finansowa

Cały rok

Transport zbiorowy i drogi publiczne

Integracja samorządów w zakresie poprawy jakości transportu kolejowego

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, p.poż. - turniej

finansowa, organizacyjna

Cały rok

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

finansowa, organizacyjna

Cały rok

  

Zadania wymienione w pkt. 4, obejmujące pomoc finansową będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na realizację zadań.

Zadania wymienione w pkt 4 w obszarze pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych mogą być realizowane w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według zasad określonych w ustawie o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego określa każdorazowo uchwałą szczegółowe warunki konkursu z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach funduszu PFRON.

Ewaluacja programu prowadzona będzie przez Radę Organizacji Pozarządowych
i Pełnomocnika Starosty, a jej wyniki przedstawiane będą Zarządowi Powiatu.

Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w terminie do 31 marca 2008 roku sprawozdanie z realizacji Programu. Sprawozdanie powyższe zostanie opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2007-01-24

Data modyfikacji: 2008-07-21

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2007-01-24