Uchwała Rady Nr XX/138/09 z dnia 2009-02-26 w sprawie zamiaru wyłączenia z Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego i włączenie ich do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

w sprawie w sprawie zamiaru wyłączenia z Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego i włączenie ich do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Data wydania 2009-02-26
Numer XX/138/09
uchwała Nr XX/138/09
Rady powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
         w sprawie zamiaru wyłączenia z Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego i włączenie ich do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 62 ust.5 i 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 102, poz.1055, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr17 poz. 141, Nr 131, poz.1091,
Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249 poz.2104 z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 414, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r., Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 roku po uzyskaniu zgody Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Białymstoku zamierza się wyłączyć z Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego
i włączyć do Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym funkcjonują następujące szkoły:
1)  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie:
a) technik mechanik,
b) technik technologii drewna,
c) technik handlowiec.
2)  Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie:
a) technik informatyk,
b) technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2009r. zamierza się wyłączyć z Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i włączyć do Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego po uzyskaniu zgody Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-03-02

Data modyfikacji: 2009-03-03

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-03-02