Uchwała Rady Nr XVI/114/08 z dnia 2008-10-30 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”.

w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”.
Data wydania 2008-10-30
Numer XVI/114/08
uchwała nr XVI/114/08
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 października 2008r.
 
            w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) art.18 ust.1 w związku z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz.958) oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251, Nr 88, poz.587) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Częścią składową programu ochrony środowiska jest „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/64/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2012.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

  • UCHWAŁA NR XVI/114/08 (DOC, 44,5 KB)

    w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”.

  • załącznik nr 1 (PDF, 6,28 MB)

    „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”

  • załącznik nr 2 (PDF, 2,54 MB)

    „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011”

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-11-05

Data modyfikacji: 2008-11-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-11-05