Uchwała Rady Nr XVIII/123/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2032”.

w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2032”.
Data wydania 2008-12-22
Numer XVIII/123/08
Uchwała nr XVIII/123/08
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2008r.
                 w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2032”.
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 ); art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227) w zwiazku z art. 14 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251, Nr 88, poz. 587; z 2008r. Nr 199, poz. 1227) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-28

Data modyfikacji: 2008-12-28

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-28