Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT Z WYKONANIA
POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

 

/za okres II połowa 2006 – I połowa 2008 roku/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajnówka, wrzesień 2008 r.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami/ Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawiać co 2 lata Radzie Powiatu raport z wykonania programu ochrony środowiska. Raport uwzględnia również realizację zadań wyszczególnionych w powiatowym planie gospodarki odpadami.

Powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami zostały uchwalone przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2003 roku (uchwała nr XII/64/03).

Ustawa nie określa wymagań dotyczących formy i struktury przedstawiania raportu. Zawiera on zatem stan realizacji zadań wyszególnionych w programie ochrony środowiska i planie gospodarki odpadami za okres II połowa 2006 - I połowa 2008 roku. Raport zawiera również zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowane przez zakłady z terenu powiatu hajnowskiego. Obejmuje także informacje o zakładach zaliczonych do „zakładów dużego ryzyka” lub „zakładów zwiększonego ryzyka” oraz opłatach za korzystanie ze środowiska i wymierzanych przez WIOŚ w Białymstoku karach pieniężnych.

W raporcie wyszczególniono również zadania, na realizację których uzyskiwano pożyczki lub otrzymywano dotacje z Wojewódzkiego lub Powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Raport opracowano na podstawie danych otrzymanych z gmin, Zarządu Dróg Powiatowych, zakładów przemysłowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewa Cieślik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 1. Zadania nieinwestycyjne starostwa i gmin powiatu hajnowskiego.

 

Lp.

Tytuł projektu

Odpowiedzialny

Cel projektu

Planowany rok rozpoczęcia projektu

Planowany rok zakończenia

projektu

Stopień realizacji projektu (w %)

Poniesione koszty

(w tys. zł)

Opis wykonanych zadań

1

Ochrona przestrzeni w planach zagospodarowania

Wszystkie gminy powiatu

Harmonizacja opracowanych planów i studiów

2004

2012

100%

Gm. Białowieża

118 tys. zł

Gm. Białowieża

 

 

8 tys. zł

Gm. Hajnówka

 • W gm Białowieża opracowano studium zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia na posiedzeniu rady.

 • Rozpoczęto w 2007 roku opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka”.

 • Brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całych gmin. Istnieją jedynie plany dla niektórych działek, czy wsi. Gminy posiadają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2

Planowanie przestrzenne

Wszystkie gminy powiatu

Harmonizacja opracowanych planów i studiów

2004

2012

 •  
 •  
 • Rozpoczęto w 2007 roku opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka”.

 • Brak aktualnych planów dla obszaru całych gmin. Istnieją jedynie plany dla niektórych działek, czy wsi. Gminy posiadają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3

Ewidencja kopalin na terenach gmin

Wszystkie gminy powiatu

Harmonizacja opracowanych planów i studiów

2004

2012

 •  

7,5 tys. zł

Gm.

Hajnówka

 • Na terenie gminy Czyże ewidencja obejmuje złoże żwiru „Klejniki” - Jan Oniszczuk oraz „Klejniki 2” – Paweł Leoniuk.

 • Na terenie gm. Narewka kopaliny występują na terenach wsi Lewkowo Stare- Ceramika Budowlana Lewkowo.

 • Na terenie gm. Narew prowadzona jest eksploatacja kruszywa ze złoża „Waniewo II „ /Alimowski Witalis/, „Tyniewicze” /Selewoniuk Andrzej/.

 • Na ternie gm. Kleszczele prowadzona jest eksploatacja kruszywa ze złoża „Dasze” – Eugeniusz Rogoza.

 • Brak występowania kopalin w aktualnych planach zagospodarowana przestrzennego gm. Czeremcha.

 • W 2008 roku przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod kopalnię iłów w Trywieży – gm. Hajnówka.

 • Brak kopalin na terenie gm. Dubicze Cerkiewne.

4

Ochrona naturalnych terenów retencji wody

Wszystkie gminy powiatu

Harmonizacja opracowanych planów i studiów

2004

2012

 •  
 •  
 • Brak aktualnych planów dla obszaru całych gmin. Istnieją jedynie plany dla niektórych działek, czy wsi. Gminy posiadają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 • W gm. Narewka w sierpniu 2008 roku oddano do użytku w Narewce zbiornik małej retencji wodnej.

 • Rozpoczęto w 2007 roku opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka”.

 • W gm. Czyże opracowano dokumentację na wykonanie zastawki piętrzącej we wsi Kuraszewo na rzece Łoknica.

5

Inwentaryzacja zasobów biomasy pod kątem ich wykorzystania jako potencjalnego źródła energii

Pow. hajnowski

Zagospodarowanie dostępnych surowców energetycznych odnawialnych

2004

2012

100%

 •  

Gminy nie prowadziły inwentaryzacji.

W 2005 roku zostało wykonane przez Fundację Ekonomistów Środowiska i zasobów Naturalnych w Białymstoku opracowanie „ Odnawialne źródła energii w powiecie hajnowskim - inwentaryzacja i zastosowanie”.

6

Wdrożenie programu do wspomagania zarządzania przestrzenią w dziedzinie ochrony środowiska

Pow. hajnowski

Racjonalizacja wykorzystania środowiska

2004

2012

 •  
 •  

Brak narzędzi do wspomagania zarządzania przestrzenią w dziedzinie ochrony środowiska . Zapisane w tabeli 66 kol. 2 pod nazwą „opis projektu”.

7

Zorganizowanie regionalnego systemu informacji o edukacji ekologicznej

Pow. hajnowski

Doskonalenia form edukacji

2004

2012

 •  
 •  

Nie realizowano ze względu na brak funduszy.

Na szczeblu województwa podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” w Białymstoku w zakresie utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

8

Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie

Pow. hajnowski

Doskonalenia form edukacji

2004

2012

 •  

2006 r. – 3356,00 zł

2007 r. – 3830,00 zł

2008 r.- 1906,79 zł

/gm.Czeremcha/

 

 

8997,48 zł- Starostwo

 • Zakup worków i rękawiczek dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w akcji „Sprzątanie Świata 2007 i 2008”.

 • Zakup przez Starostwo i gminy nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników akcji selektywnej zbiórki odpadów organizowanej w latach 2006, 2007 i 2008.

 • Prowadzenie w szkołach na terenie gmin konkursów, pogadanek, prezentacji filmowych w zakresie edukacji ekologicznej.

 • Współpraca gmin z szkolnymi koordynatorami w zakresie edukacji ekologicznej oraz organizacjami pozarządowymi.

 • Udział uczniów szkoły w Czeremsze w projekcie „Sprzątamy las wokół nas -Gmina Czeremcha czysta gminą Regionu Puszczy Białowieskiej”.

9

Racjonalizacja użytkowania zasobów.

Pow. hajnowski

Doskonalenia form edukacji

2004

2012

 •  
 •  

Zadanie realizowane poprzez wykonywanie zadań i osiąganie celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju.

10

Propagowanie działań proekologicznych.

Pow. hajnowski

Doskonalenia form edukacji

2004

2012

 •  

698,20 zł

 • Przeznaczenie w 2006 roku kwoty 698,20 złotych na zakup nagród dzieciom biorącym udział w Ekoolimpiadzie przy Zespole Szkół Specjalnych.

 • Propagowanie przez gminy działań proekologicznych na wiejskich zebraniach z udziałem mieszkańców poszczególnych wsi.

 • Organizowanie przez gminy konkursów ekologicznych dla młodzieży szkolnej.

 • Partnerstwo gm. Czeremcha w projekcie realizowanym wspólnie ze stowarzyszeniem OSPT w Czeremsze „Sprzątamy las wokół nas Gmina Czeremcha czysta gminą Regionu Puszczy Białowieskiej”.

11

Promocja działań proekologicznych.

Pow. hajnowski

Doskonalenia form edukacji

2004

2012

 •  

990,00 zł

Zakup książki „Informacja o ekosystemach” na kwotę 990 złotych.

 

12

Nadzór nad decyzjami ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.

Pow. hajnowski

Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem wydanych decyzji

2004

2012

 •  
 •  

Co najmniej raz na 4 lata dokonuje się przeglądu ustaleń pozwoleń wodonoprawnych.

13

Umieszczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów udokumentowanych

i potencjalnych złóż kopalin

Wszystkie gminy powiatu

Racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów

2004

2012

 •  
 •  
 • Brak aktualnych planów.

 • Granice obszarów złóż kopalin umieszczone zostaną w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże.

 • Zadanie jest realizowane w gm. Narewka.

 • Brak występowania kopalin w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha.

 • W 2008 roku przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod kopalnie iłów w Trywieży – gm. Hajnówka.

14

Doskonalenie zawodowe służb ochrony środowiska powiatowych i gminnych.

Pow. hajnowski

Podniesienie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej

2004

2006

100%

Gm

Dubicze Cerkiewne

2000,00 zł

Gm

Dubicze Cerkiewne

 

 • Przeprowadzenie szkolenia przez ARiMR w Hajnówce dla stażystów gminnych punktów informacyjnych z instruktażu wypełniania wniosków obszarowych na 2006 rok.

 • W okresie 02.2007-03.2007 wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego ARiMR przeprowadził 7 szkoleń w każdej z gmin na temat „Wypełnianie wniosków obszarowych – kampania 2007”..

 • W roku 2007 i I połowie 2008 roku na kampanię 2007- przeszkolono 24 osoby, na kampanie 2008- przeszkolono 27 osób. Tematy szkoleń dotyczyły płatności bezpośrednich oraz nowych działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013.

 • Uczestnictwo w szkoleniu pracowników Starostwa wydziału ochrony środowiska w zakresie „Finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska ze środków unii europejskiej”.

 • W razie potrzeb udział w szkoleniach pracowników gmin i starostwa w zakresie ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, źródeł finansowania ochrony środowiska.

 • Wyjazdy pracowników gm. Dubicze Cerkiewne na szkolenia, seminaria.

15

Zrównoważony rozwój

Pow. hajnowski

Wzrost świadomości ekologicznej

2004

2012

 •  
 •  

Realizowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2007-2013.

16

Wspomaganie działań skierowanych do dzieci i młodzieży

Pow. hajnowski

Wzrost świadomości ekologicznej

2004

2012

 •  

2006 r. – 3356,00 zł

2007 r. – 3830,00 zł

2008 r.- 1906,79 zł

Gm. Czeremcha

 

8645,82 zł– Starostwo

 • Zakup przez Starostwo i gminy nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników selektywnej zbiórki odpadów w latach 2006, 2007 i 2008.

 • Dofinansowanie wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce wyróżniających się w pracy na rzecz ochrony środowiska na Targi Poleko w Poznaniu.

17

Porządkowanie stanu lasów niepaństwowych.

Pow. hajnowski

Wzrost świadomości ekologicznej

2004

2012

 •  
 •  
 • W I połowie 2008 roku zlecono wykonanie przez Pana Krzysztofa Janczulewicza, Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno- Leśnych w Czarnej Białostockiej operatów urządzeniowych lasów w Gm. Czeremcha i Dubicze Cerkiewne- zadanie własne Starosty.

 • Dokonano w I połowie 2008 roku odnowienia lasów o pow. 0,60 ha w gm. Narew po klęsce żywiołowej.

18

Dokonanie inwentaryzacji i doprowadzenie do likwidacji nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji studni wierconych i kopanych

Pow. hajnowski

Ograniczenie skażenia wód wgłębnych

2004

2012

20%

Gm

Dubicze Cerkiewne

 •  
 • Gmina Narewka sporządziła ewidencje studni kopanych i szamb.

 • W gm Dubicze Cerkiewne w fazie realizacji.

 • W pozostałych gminach nie prowadzono inwentaryzacji studni.

19

Zalesianie gruntów o znaczeniu marginalnym dla produkcji rolniczej

Pow. hajnowski

Gospodarcze wykorzystanie terenu

2004

2012

 •  
 •  
 • Ze środków ARiMR osobom które zalesiły grunty rolne zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia wypłacane są miesięczne ekwiwalenty - w 2008 roku -28.200.30 zł /m-c.

 • W kampanii ARiMR, Biuro Powiatowe w Hajnówce – łącznie w 2006 roku zalesiono 112 ha, w 2007 roku – 100,33 ha.

 

Tabela nr 2. Zadania inwestycyjne starostwa.

 

Lp

 

Tytuł projektu

Gmina

Planowany

rok rozpoczęcia projektu

wg

programu

Faktyczny

rok

rozpoczęcia

projektu

Stopień

zaawan-

sowania

(w %)

Opis

zaawansowania

 

 

Planowany

rok zakończenia projektu

Poniesiony

koszt

w tys. zł

Pozyskane

środki

UE

Inne

(budżet państwa,

wojewódz,

pożyczki)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1561B Mikłaszewo-Leśna -Siemianówka

Narewka

2006

2006

100

Wykonano odcinek Leśna-Siemianówka

2006

523,9

392,9

_

2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1566B Klejniki-Hukowicze

Czyże

2007

2008

36

Wykonano odcinek we wsi Hukowicze

2010

97,4

 •  
 •  

3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614B Kuraszewo - Lady - Leniewo - Łoknica

Czyże

2004

2005

32,2

wykonano odcinek Kraszewo-Lady

2005

408,1

306,0

_

4

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615B Podrzeczany

Czyże

2008

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

 •  
 •  
 •  
 •  

5

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616 B granica powiatu - Rakowicze - Czyże

Czyże

2006

2006

100

Wykonano

2008

287,9

_

_

6

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617 B Czyże -Lady

Czyże

2008

2008

41

Wykonano odcinek o długości 1,4 km

2010

131,6

 •  
 •  

7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki

Dubicze Cerkiewne

2006

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

_

_

_

_

8

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo- Nowokornino

Pow. hajnowksi

2008

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

_

_

_

_

9

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625B Przybudki - Grodzisk - Borysówka - Wasilkowo -Kotówka

Pow hajnowski

2005

2005

38

Wykonano odcinek drogi wojewódzkiej 685 – Borysówka - Wasilkowo

2011

83,7

_

_

10

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625BKotłówka - Koweła - Rzepiska

Pow hajnowski

2006

2006

29

Wykonano odcinek drogi wojewódzkiej 685 – Rzepiska

2012

108,4

_

_

11

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planty

Narew

2004

2006

100

Wykonano

2008

567,4

_

_

12

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1630B Trześcianka - Białki - Ogrodniki - Rohozy

Narew

2004

2004

32,5

Wykonano odcinek Trześcianka-Białki.

Zalecono opracowanie dokumentacji na odcinku Białki-Iwanki

2011

185,0

_

_

13

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632B Odrynki

Narew

2007

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

 •  
 •  
 •  
 •  

14

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1637B Michnówka

Narewka

2007

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

 •  
 •  
 •  
 •  

15

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare-Kapitańszczyzna

Narewka

2008

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

 •  
 •  
 •  
 •  

16

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1639B Podlewkowie-Ochrymy

Narewka

2008

2008

100

Wykonano

2008

146,0

 •  
 •  

17

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1645B Leśna-Olchówka

Narewka

2006

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

 •  
 •  
 •  
 •  

18

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1649 Białowieża ul Waszkiewicza.

Białowieża

2005

2006

8

Wykonanie warstwy wyrównawczej na ulicy Kolejowej , Parkowej i częściowo Waszkiewicza

2010

169,7

_

_

19

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo

Pow hajnowski

2005

nie rozpoczęto

0

Nie planowano w budżecie powiatu

_

_

_

_

20

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo-Istok

Dubicze Cerkiewne

2007

2008

12,5

Wykonano nawierzchnię we wsi Istok

2010

86,9

 •  
 •  

21

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1667B Kraskowszczyzna-Witowo

Dubicze Cerkiewne

2004

2003

100

Wykonano

2004

128,3

_

_

22

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672B Dubicze Osoczne-Borek

Hajnówka gmina

2007

2004

100

Wykonano

2004

111,3

 •  
 •  

23

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674 B Progale

Hajnówka gmina

2006

nie rozpoczęto

 

0

Nie planowano w budżecie powiatu

_

_

_

_

24

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 B Żuki - Mołoczki

Kleszczele

2008

nie rozpoczęto

 

0

Nie planowano w budżecie powiatu

_

_

_

_

25

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743B Piotrowszczyzna - Gruzka

Kleszczele

2006

2008

46

Wykonano odcinek drogi wojewódzkiej 685 – Gruzka

2011

205,8

_

_

26

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774B Miedwieżyki.

Czeremcha

2006

2008

0

Zlecono podział nieruchomości.

2008

15,8

_

_

27

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B Dobrowoda

Kleszczele

2008

nie rozpoczęto

 

0

Nie planowano w budżecie powiatu

_

_

_

_

28

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779B Stawiszcze

Czeremcha

2007

2008

0

Zlecono wykonanie odwodnienia.

2010

128,1

 •  
 •  

29

Przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Hajnówka -Białowieża

Urząd Marszałkowski

(realizacja w ramach partnerstwa publiczno-partnerskiego)

2005

2008

0

W dniu 17 września 2008 roku odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu możliwości wykorzystania linii kolejowej Nieznany Bór - Białowieża Towarowa - Białowieża Pałac.

Na spotkanie przybyła m.in. dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, wójt gminy Białowieża,, sekretarz gminy Hajnówka. Poza wymianą uwag dotyczących stanu faktycznego, spotkanie, które miało wiele wyjaśnić, nie przyniosło żadnych rozwiązań ani deklaracji.

2013

_

_

_

 

 

Tabela nr 3. Zadanie inwestycyjne gmin powiatu hajnowskiego.

 

Lp.

 

Tytuł projektu

Opis projektu

Gmina

Planowany

rok rozpoczęcia projektu

Rozeznanie Starostwa o realizacji projektu

 

Koszt

projektu

(tys. zł)

Czy gmina pozyskała środki finansowe

 

Zaawansowanie

realizacji projektu

(opisowo i stopień zaawansowania)

 

własne

UE

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Selektywna zbiórka odpadów

Objęcie selektywną zbiórką odpadów całą gminę. Zakup kontenerów do segregacji odpadów i ustawienie we wszystkich wsiach. Stworzenie Centrum Odzysku Surowców Wtórnych w m. Kleszczele. Wybudowanie boksów. Zakup belownicy i innego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania Centrum Odzysku Surowców Wtórnych

Kleszczele

2004

_

_

_

_

W nieznacznym stopniu zrealizowana własnymi siłami przy braku zainteresowania firm zajmujących się zbiórka i wywozem odpadów.

2

Modernizacja 3 kotłowni na olejowe

Zmodernizowanie 3 kotłowni opalanych węglem kamiennym. Po modernizacji - kotłownie będą opalane olejem

Kleszczele

2006

90

90

_

_

Zadanie zrealizowane. Stopień zaawansowania 100 %.

3

Unieszkodliwianie eternitowych pokryć dachowych

Wymiana pokryć dachowych budynków osób fizycznych z płyt eternitowych na inne, nie szkodliwe dla otoczenia

Narewka

2004

_

_

_

_

Na dzień 18.12.2007 r. zdjęto – 8914 m2 eternitu.

Gmina posiada uchwalony program usuwania wyrobów zawierających azbest -uchwała Rady Gminy Narewka Nr III/25/06 z dnia 28.12.2006 roku.

4

Budowa sieci wodociągowej

Realizacja zadania ma na celu wybudowanie sieci wodociągowej we wsiach Biała Straż i kanalizacji w m. Kleszczele

 

Saki

Kleszczele

2005

 

 

 

 

 

2006

409

 

 

 

 

 

40

264

 

 

 

 

 

40

110

 

 

 

 

 

 •  

35 /budżet państwa/

 

 

 

 •  

Zadania zrealizowane. Stopień zaawansowania 100%.

5

Wymiana rur azbestowych w m. Kleszczele

Wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej na rury PCV, - odbudowy nawierzchni

Kleszczele

2005

_

_

_

_

Zadanie nie zrealizowane. Brak możliwości pozyskania funduszy.

6

Budowa wodociągu gminnego do Wsi Zubacze, Bobrówka, Berezyszcze, Opaka Duża, Pohulanka.

Budowa sieci głównej wodociągu gminnego o łącznej długości ok.19,6 km oraz podłączenie do wybudowanej sieci głównej wodociągu ok.180 gospodarstw domowych.

Czeremcha

2004

342,87

151,85

191,02

_

Opracowano dokumentację.

7

Budowa składowiska odpadów w m. Kleszczele

Wybudowanie składowiska odpadów - spełniającego wymogi UE

Kleszczele

2008

_

_

_

_

Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak funduszy.

 

 

8

Likwidacja składowiska odpadów komunalnych w Białowieży

Likwidacja składowiska oraz rekultywacja terenu

Białowieża

2007

1500

1.500

 •  
 •  

Planowane na rok 2009. W obecnym stanie brak środków gminnych na realizację zadania.

9

Budowa gminnego składowiska odpadów stałych w Dubinach

Gminne składowisko odpadów stałych w Dubinach zlokalizowane zostało przy drodze powiatowej Dubiny - Kotówka

Hajnówka gmina

2005

_

_

_

_

Nie realizowano. Gmina Hajnówka mimo wstępnych uzgodnień nie uzyskała nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa.

10

Budowa zbiorników wodnych małej retencji na rzece Orlanka w m. Czechy Orlańskie i rzece Policzna w m. Wojnówka gmina Dubicze Cerkiewne.

Budowa zbiorników małej retencji na rzece Orlanka i Policzna w w/w. miejscowościach.

Dubicze Cerkiewne

2005

60

_

_

_

W fazie planowania.

11

Budowa zbiornika małej retencji na rzece Leśnej Prawej w Dubinach

Zbiornik małej retencji w Dubinach zlokalizowany został w południowej części obrębu Dubiny w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów wsi Lipiny i miasta Hajnówka

Hajnówka gmina

2007

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na brak funduszy,.

12

Poprawa stanu środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej

Dobudowa do istniejącej kontenerowej oczyszczalni ścieków BOS-100, dwóch bloków BOS-100 w celu przyjęcia ścieków z m. Kleszczele, wsi Repczyce i Dobrowody

Kleszczele

2005

_

_

_

_

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

13

Kanalizacja wsi puszczańskich

Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego we wsi Czerlonka

Białowieża

2008

30

30

 •  
 •  

Planowane do realizacji w 2008 roku. Pozyskano teren pod budowę. Stopień zaawansowania 40 %.

 

 

14

Zmiana węglowych systemów grzewczych na olejowe, gazowe lub odnawialne

Wymiana istniejących systemów grzewczych emitujących duże ilości substancji szkodliwych na systemy ekologiczne

Białowieża

2004

_

_

_

_

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

15

Alternatywne źródła energii – pompy ciepła

Instalacja pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody w budynkach indywidualnych i osób prawnych

Narewka

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania.

16

Budowa oczyszczalni ścieków w Czyżach

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna.

Czyże

2005

1.201

183

898

120

Projekt zakończono w całości.

 

 

17

Przebudowa oczyszczalni ścieków typu BOS 50 przy Zakładzie Taboru PKP

Wymiana rusztów napowietrzających, wymianę dmuchaw powietrza, wymianę instalacji elektrycznej, remont wyposażenia technologicznego, zainstalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej.

Czeremcha

2006

_

_

_

_

Oczyszczalnia jest własnością PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Na odprowadzanie ścieków przemysłowych do oczyszczalni zostało wydane pozwolenie wodnoprawne znak: RŚ. 6223/11/08 z dnia 12.08.2008 roku.

18

Poprawa stanu środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni we wsiach: Dasze, Pogreby, Żuki, Piotrowszczyzna, Suchowloce, Zaleszany, Saki, Toporki, Policzna, Biała Straż, Kuraszewo

Kleszczele

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

19

Budowa kanalizacji sanitarnej Kleszczele-Dobrowoda

Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami Kleszczele-Dobrowoda, -budowa kanalizacji burzowej w m. Kleszczcie, -odbudowa nawierzchni po ułożeniu sieci kanalizacyjnej Kleszczele-Dobrowoda

Kleszczele

2004

_

_

_

_

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

 

20

Budowa zbiornika wodno-retencyjnego

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z terenami wypoczynku i rekreacji

Białowieża

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Badania wykazały niemożność budowy zbiornika.

21

Rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w Czeremsze Osadzie.

Wybudowanie kanału głównego o łącznej długości 4,00 km oraz podłączenie do wybudowanej kanalizacji 50 gospodarstw domowych.

Czeremcha

2005

387,19

117,71

269,48

 •  

Wybudowano 1,25 km długości kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Czeremsze.

22

Budowa kanału sanitarnego

Budowa sieci kanalizacyjnej o dł. 6150 mb przykanaliki 45 szt.

Czyże

2008

2.045

0

0

0

Nie rozpoczęto realizacji zadania. Oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z PROW. Realizacja zdania rozpocznie się w 2009 roku.

23

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czechy Orlańskie, Grabowiec, Tofiłowce, Rutka

Wybudowanie kanału głównego o łącznej długości 20 km oraz przyłączeń do wybudowanej kanalizacji 350 gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

Dubicze Cerkiewne

2008

2900

 •  
 •  
 •  

W fazie opracowania planów sanityzacji gminy.

24

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnopolu - Mostki i Kruhlik

Budowa 2775 m kanalizacji grawitacyjnej i 1143 m przykanalików

Narewka

2005

742

 •  
 •  
 •  

Oddano do użytku w 2006 roku.

25

Utworzenie szlaku turystycznego Dubicze Cerkiewne - Starzyna - Hajnówka dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej.

Istnienie turystycznej i agroturystycznej bazy noclegowej w Hajnówce , w Dubiczach Cerkiewnych oraz jej rozbudowa powoduje wzrost ruchu turystycznego.

Dubicze Cerkiewne

2006

_

_

_

_

W fazie planowania.

26

Rekultywacja gruntu

Rekultywacja gruntu z zastosowaniem technologii intensywnej bioremediacji

Czeremcha

2008-2009

36,6

/Nasycal. Podkład./

36,6

/Nasycal. Podkład./

_

_

Ze względu na brak terenów do rekultywacji z zastosowaniem technologii intensywnej bioremediacji w gm. Czeremcha zadania nie wykonano.

 

W Nasycalni Podkładów w Czeremsze wybrano zanieczyszczoną glebę w miejscu torowiska – składowania nasyconych podkładów, położono geomembranę, ułożono dreny, którymi odprowadzane są odcieki do studzienek.

Stopień zaawansowania 10%.

27

Modernizacja drogi gminnej Michnówka - Nowa Łuka

Wykonanie nawierzchni drogi przy użyciu emulsji asfaltowej o szerokości jezdni 5 m.

Narewka

2006

_

_

_

_

Nie wykonano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

 

 

 

28

Budowa zbiornika wodnego

Budowa zbiornika o powierzchni 6 ha.

Czyże

2005

_

_

_

_

Inwestycja nie rozpoczęta ze względu na brak środków finansowych.

29

Budowa 2 parkingów na trasie Hajnówka-Kleszczele/przy wsi Grabowiec i Istok/ oraz 2 parkingów na trasie Dubicze Cerkiewne – Starzyna i ich zagospodarowanie

Na trasie Hajnówka-Kleszczele i Dubicze-Starzyna brak jest urządzonych parkingów i miejsc parkingowych dla podróżnych.

Dubicze Cerkiewne

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

W fazie planowania.

30

Rozbudowa i modernizacja obiektów poszkolnych na potrzeby Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. w Narewce

Adaptacja trzech budynków poszkolnych z przeznaczeniem na potrzeby edukacji ekologicznej wraz z zapleczem hotelowym i aneksem gastronomicznym

Narewka

2006

571

 •  
 •  
 •  

Adaptowano 1 budynek na galerie im. Tamary Sołoniewicz w 2006 roku. Opracowano projekty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę.

31

Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Turystycznego oraz tras turystycznych przy zalewie „REPCZYCE”

Wybudowanie Ośrodka Rekreacyjno-Turystycznego na 100 miejsc noclegowych oraz wybudowanie ścieżek rowerowych, pieszych w głąb Puszczy

Kleszczele

2005

_

_

_

_

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

32

Gazyfikacja Gminy Białowieża

Budowa gazociągu przesyłowego, rozdzielczego i przyłączy domowych we wszystkich miejscowościach leżących na terenie Gminy

Białowieża

2004

_

_

_

_

Nie zrealizowano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

33

Alternatywne źródła energii - baterie słoneczne

Instalacja baterii słonecznych w budynkach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych i budynkach indywidualnych

Narewka

2006

_

_

_

_

Nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania.

34

Utwardzenie stanowiska magazynowego materiałów nasyconych.

Utwardzenie stanowiska materiałów nasyconych z wykonaniem kanalizacji i odprowadzeniem ścieków do podczyszczalni ścieków przemysłowych. Budowa podczyszczalni.

Czeremcha

2004

36,6

36,6

_

_

W Nasycalni Podkładów w Czeremsze wybrano zanieczyszczoną glebę w miejscu torowiska – składowania nasyconych podkładów, położono geomembranę, ułożono dreny, którymi odprowadzane są odcieki do studzienek.

Stopień zaawansowania 10%.

35

Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty

Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego

(boisk, kortówtenisowych, zagospodarowania kąpielisk, pól namiotow. i parkingów)

Dubicze Cerkiewne

2004

550

 •  

_

_

W fazie planowania.

36

Przebudowa drogi gminnej Werstok-Wiluki

Przebudowana zostanie droga gminna o łącznej długości 3 km o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej

Dubicze Cerkiewne

2007

700

 •  
 •  
 •  

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Woj. Podlaskiego.

37

Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne-Czechy Orlańskie /obok zalewu/

Przebudowana zostanie droga gminna o łącznej długości 4,5 km o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej

Dubicze Cerkiewne

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

W fazie planowania.

38

Przebudowa ul. Osiedlowej w m. Dubicze Cerkiewne

Przebudowa drogi gminna o łącznej długości 0.7 km o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej

Dubicze Cerkiewne

2006

_

_

_

_

W fazie planowania.

39

Modernizacja drogi gminnej Siemieniakowszczyzna - Babia Góra

Modernizacja 1,7 km. odcinka drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową.

Narewka

2006

526

_

_

_

Oddano do użytku w 2007 roku.

40

Budowa obwodnicy wokół m. Kleszczele

Wybudowanie obwodnicy w celu zmniejszenia ruchu samochodowego przez centrum m. Kleszczele

Kleszczele

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie wybudowano i w najbliższej przyszłości nie będzie budowana. Ze względu na brak funduszy.

41

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja drogi gminnej Kleszczele-Repczyce

 

Dasze-Żuki

 

Saki -Zaleszany

 

 

 

Biała Straż -ulica

 

 

Kuraszewo – ulica

 

 

Dobrowoda –Repczyce

 

 

Pogreby- ulica

 

 

Piotrowszczyzna - ulica

Kleszczele

2005

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2007

 

 

2008

647

 

 

 

0

 

340

 

 

 

0

 

 

168

 

 

0

 

 

156

 

 

139

213

 

 

 

 •  

 

51

 

 

 

 •  

 

 

168

 

 

 •  

 

 

156

 

 

139

434

 

 

 

 •  

 

255

 

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

 

 

 

 •  

 

34 /budżet państwa/

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

Zadanie zrealizowane. Stopień zaawansowania 100%.

 

 

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

Zadanie zrealizowane. Stopień zaawansowania 100%.

 

 

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy.

 

Zadanie zrealizowane. Stopień zaawansowania 100%.

 

Nie zrealizowano ze względu na brak funduszy. Złożony wniosek o dofinansowanie do RPOWP.

Zadanie zrealizowane. Stopień zaawansowania 100%.

 

Zadanie zrealizowane. Stopień zaawansowania 100%.

42

Budowa drogi gminnej do wsi Bobrówka, Gmina Czeremcha

Budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej o łącznej długości 1,377 km.

Czeremcha

2005

397,36

121,28

276,08

_

Inwestycja zakończona.

43

Budowa ciągu ulic w Czeremsze Osadzie: Leszczynowej, Wierzbowej, Jałowcowej i odcinka ulicy Klonowej.

Ciąg ulic o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych- ulicach o łącznej długości 1,174 km..

Czeremcha

2006

55,10

55,10

_

_

Opracowano dokumentację.

44

Budowa ulic Sosnowej i Polnej w Czeremsze Osadzie

Ciąg ulic o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych- ulicach o łącznej długości 2,185km..

Czeremcha

2006

23,66

23,66

_

_

Opracowano dokumentację na ulice Sosnową.

45

Modernizacja drogi gminnej Klejniki kol.Śliwowo – Lady

Zmodernizowanie drogi o dł. 2600 mb.

Czyże

2006

 •  

_

_

_

Nie opracowano projektu tej inwestycji. Zamiast tej inwestycji w 2008 roku wykonano modernizację drogi gminnej Hukowicze Kożyno dł. 540 m kosztem 57 tys. złotych.

46

Budowa obwodnicy wsi Nowosady i Dubiny

Obwodnice należy zlokalizować wzdłuż toru kolejowego Cisówka - Hajnówka.

Hajnówka gmina

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

47

Modernizacja drogi gminnej Eliaszuki – Porosłe

Modernizacja drogi poprzez powierzchniowe utwardzenie przy pomocy emulsji asfaltowej.

Narewka

2007

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie wykonano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

48

Modernizacja drogi gminnej Narewka– Gruszki i ulicy we wsi Gruszki

Utrwalenie drogi przy pomocy emulsji asfaltowych oraz ułożenia asfaltowego dywanika na ulicy we wsi Gruszki .

Narewka

2007

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie wykonano w związku z oddaniem do użytku w 2008 roku kanalizacji sanitarnej.

49

Modernizacja drogi gminnej we wsi Krynica

Powierzchniowe utrwalenie przy pomocy emulsji asfaltowej drogi o nawierzchni żwirowej.

Narewka

2007

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie wykonano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

50

Modernizacja drogi gminnej Nowa Łuka – Tarnopol Mostki

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 684 z osiedlem domków letniskowych i Zbiornikiem Siemianówka

Narewka

2006

_

_

_

_

Nie wykonano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

51

Modernizacja drogi gminnej Pręty-Borowe

Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi przy użyciu emulsji asfaltowej.

Narewka

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie wykonano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

52

Budowa obwodnicy drogowej wsio gruszki, Narewka i Świnoroje.

Zakres rzeczowy – 4 km drogi wraz z mostami.

Narewka

2008

 •  
 •  
 •  
 •  

Nie wykonano ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.

53

Modernizacja drogi gminnej.

Zmodernizowanie drogi o dł. 1250 mb.

Czyże

2008

20

20

0

0

Wykonano drogę o nawierzchni żwirowej Klejniki – Lachy.

54

Monitoring pośrednich pompowni ścieków

Zainstalowanie na eksploatowanych przez Przedsiębiorstwopośrednich przepompowniach ścieków układów umożliwiających transmisje danych o stanach pracy tych obiektów.

Hajnówka miasto

2008

78,1

78,1

 •  
 •  

Zmonitorowano do tej pory 12 z 20 obiektów.

55

Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Hajnówka.

Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w obrębie występowania kanalizacji ogólnospławnej.

Hajnówka miasto

2004

170,6

170,6

_

_

Diagnostyka układu, usuwanie nielegalnych połączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

56

Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Hajnówka

odprowadzenie i oczyszczenie ścieków socjalno –bytowych

Hajnówka miasto

2004

680,4

680,4

_

_

Wybudowano około 7 300 mb kanalizacji sanitarnej.

57

Likwidacja niskiej emisji z kotłowni osiedlowych

Likwidacja trzech kotłowni osiedlowych o łącznej mocy 8MW i zamiana ich na węzły cieplne

Hajnówka miasto

2004

567,72

567,72

_

_

Budowa sieci cieplnej o łącznej długości 1350 mb umożliwiła likwidację niskiej emisji z indywidualnych kotłowni opalanych węglem i zamiana ich na nowoczesne kompaktowe węzły cieplne z zasilane z kotłowni Rindipol opalanej biomasą.

58

Ozonowanie osadów

Inwestycja polega na zmniejszeniu ilości powstających osadów ściekowych poprzez ich ozonowanie.

Hajnówka miasto

2007

 •  
 •  
 •  
 •  

Projekt zaniechany.

59

Zakup pojemników na odpady stałe

Pojemniki zostaną wydzierżawione indywidualnym klientom w celu wyposażenia posesji prywatnych

Hajnówka miasto

2004

444,45

_

_

_

W latach 2006-2008 PUK Sp. z o.o. w

Hajnówce zakupiono razem 3360 sztuk pojemników /120 l, 240l, 340l, 660l, 770l, 1100l/ oraz kontenerów KP-7.

60

Remont i renowacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Hajnówka.

Wymiana, naprawa i remont sieci.

Hajnówka miasto

2007

207,3

207,3

 •  
 •  

Remont układu kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego, wymieniono 2869 mb wodociągu.

61

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce ul. Białostocka 114

Modernizacja systemu uzdatniania wody z dostosowaniem parametrów do wymogów unijnych. Remont budynku stacji związany z wymianą urządzeń.

Hajnówka miasto

2004

297,0

297,0

_

_

Wymiana zastawu hydroforowego, rozpoczęcie remontu studni głębinowych.

62

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów z liniami do segregacji odpadów wraz z wytwarzaniem masy opałowej, która zostanie spalana w spalarni a wytworzone ciepło będzie wykorzystywane do ogrzewania budynków

Hajnówka miasto

2004

 •  

_

_

_

Miasto Hajnówka posiada pozwolenie na budowę ZZO wydane w lipcu 2007 roku. Zgodnie z aktualnym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami budowa ZZO jest przewidziana w Dubiażynie. W Hajnówce ma powstać instalacja pomocnicza tj. zakład segregacji odpadów, kompostownia i stacja przeładunkowa.

 

Tabela nr 4. Przedsięwzięcia nieinwestycyjne w sektorze gospodarczym.

 

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Jednostka odpowiedzialna

Planowany rok rozpoczęcia projektu

Planowany rok zakończenia projektu

Stopień realizacji projektu (w%)

Poniesione koszty

(w tys. zł)

Opis wykonanych zadań

1

Działania związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających PCB

WIOŚ, Urząd Wojewódzki, Gminy

2003

2006

 •  
 •  
 • Gminy nie prowadziły działań związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających PCB.

 

2

Rozwój systemu nadzoru weterynaryjnego na poziomie powiatu

Powiatowy Lekarz Weterynarii

cały okres

cały okres

 •  
 •  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie prowadzi bezpośrednich działań związanych z ochroną środowiska. W ramach nadzoru nad podmiotami prowadzącymi w dużej skali hodowlę zwierząt domowych wprowadzono obowiązek podpisania umowy przez podmioty z firmami zajmującymi się odbiorem i utylizacją padliny zwierzęcej.

3

Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją PCB

Urząd Wojewódzki, Starostwa

2003

2006

 •  
 •  

Na szczeblu powiatu szkoleń nie przeprowadzano.

 

4

Szkolenia

Przedsiębiorstwa

2003

 

2006

 •  
 •  
  • Pracownicy PWiK Sp. z o.o. szkolenia załogi oraz kadry kierowniczej odbywają się na bieżąco.

  • Pracownicy Ceramiki Budowlanej Lewkowo uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez firmę Atmoterm „Praktyczne sposoby zaliczania opłat za emisje substancji do powietrza i składowanie odpadów , sposoby prowadzenia ewidencji opłatowej” oraz w szkoleniu organizowanym przez centrum Doradczo-Szkoleniowe Zbigniew Bienko „ Obowiązki przedsiębiorstw w świetle nowych przepisów dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji”.

  • Pracownicy firmy NAFTAN Sp. z o.o. uczestniczyli w szkleniach przy wdrażaniu ISO 14001 w Spółce w 2007 roku.

5

Działania dotyczące eliminacji azbestu

Urząd Wojewódzki, Starostwa, Gminy

2003

2006

2% - gm Białowieża

51 tys. zł– gm. Białowieża

 

6 tys. zł– gm. Dubicze Cerkiewne

 • Gmina Kleszczele i Powiat aktualnie opracowują programy usuwania azbestu.

 • W pozostałych gminach uchwalone są programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2007-2032.

 • W gm. Narewka brak funduszy na ten cel z ramienia gminy.

 • W gminie Białowieża prowadzono zbiórkę i utylizację azbestu.

 • Prowadzenie bazy danych informacji o wyrobach zawierających azbest na terenie gm. Czeremcha.

6

Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją azbestu

Urząd Wojewódzki, Starostwa, Gminy

2004

2006

 •  

1 tys. zł– gm. Dubicze Cerkiewne

 • Szkolenia były organizowane przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki.

 • Udział pracowników gm. Czeremcha, gm. Dubicze Cerkiewne w szkoleniach dotyczących tematyki eliminowania azbestu.

 • Na szczeblu powiatu i gmin szkoleń nie przeprowadzano.

7

Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania

Urząd Wojewódzki, Starostwa, Gminy

2004

2006

  100% - gm. Białowieża

 •  
 • W Gm. Białowieża – wiadomości w lokalnej prasie, ulotki.

 • W Gm. Narewka wywieszono na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w miejscowościach plakaty na temat postępowania i usuwania azbestu.

 • Prowadzenie akcji informacyjnej na terenie gm. Czeremcha, zebrania w sołectwach gminy, akcja ulotkowa na terenie gminy, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 • Informowanie przez gminy ludności o szkodliwości azbestu w czasie sporządzania ewidencji występowania azbestu.

8

Monitoring realizacji programu usuwania azbestu

Urząd Wojewódzki, Starostwa, Gminy

2006

2032

 •  
 •  
 • W trakcie realizacji w gm. Narewka, gm. Dubicze Cerkiewne

 • Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Czeremcha.

 • W gm. Hajnówka wypełniane są ankiety „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

 • Gminy nie posiadają składowisk odpadów niebezpiecznych.

9

Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami i ich aktualizacja

Gminy

2004

2014

 •  
 •  

  Wszystkie gminy opracowały plany gospodarki odpadami w 2004 roku. Aktualizacja planów przewidziana po aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

10

Prowadzenie zintegrowanej bazy danych ochrony środowiska

Starostwa, Gminy

2001

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

 •  
 •  
 • Wydział Ochrony środowiska starostwa umieszcza w publiczne dostępnym wykazie danych wpływające wnioski, wydane postanowienia, decyzje.

 • Gm. Czeremcha – prowadzenie rejestru wydanych postanowień i decyzji, umieszczanie w BIP.

 • Baza danych o środowisku jest prowadzona w gm. Dubicze Cerkiewne.

11

Edukacja z zakresu gospodarki odpadami

Starostwa, Gminy

2001

 •  
 •  

2006 r. – 3356,00 zł

2007 r. – 3830,00 zł

2008 r.-

1906,79 zł

  Gm. Czeremcha

 

7550,96 zł – Starostwo

 

 

1000,00 zł – gm. Dubicze Cerkiewne

 • Edukacja jest prowadzona w ramach konkursu „Selektywna zbiórka surowców wtórnych” w szkołach.

 • Zakup przez Starostwo i gminy nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników akcji selektywnej zbiórki odpadów organizowanej w latach 2006, 2007 i 2008.

 • Zbiórka zużytych baterii w szkołach – m. Hajnówka, gm. Białowieża.

 • PUK w Hajnówce na własny koszt opracowało ulotki edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w ilości 6000 szt. na wartość 1317,00 zł. W styczniu bieżącego roku ulotki dostarczono mieszkańcom Hajnówki i okolicznych miejscowości.

 

Tabela nr 5. Przedsięwzięcia inwestycyjne w sektorze gospodarczym.

 

Lp.

Tytuł projektu

Jednostki realizujące

Planowany rok rozpoczęcia projektu

Rozeznanie Starostwa o realizacji projektu

 

Koszt

projektu

(tys. zł)

Czy gmina pozyskała środki finansowe

 

Zaawansowanie

realizacji projektu

(opisowo i stopień zaawansowania)

własne

UE

inne

1

Linie do segregacji odpadów

Gminy

2004

 •  
 •  
 •  
 •  
 • W budżetach gmin nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 • Na terenach gmin funkcjonują Gminne Centra Odzysku Surowców Wtórnych.

2

Kompostowanie kontenerowe

Gminy

2004

 •  
 •  
 •  
 •  

W budżetach gmin nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 

3

Budowa zakładów recyklingu odpadów budowlanych

Gminy

2004

 •  
 •  
 •  
 •  

W budżetach gmin nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 

4

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

Gminy

2004

5,6

/gm.Białowieża/

 

22

/gm. Czyże/

 

155,70

/gm.Czeremcha/

 

3

/gm. Dubicze Cerkiewne/

 

5,6

/gm.Białowieża/

 

22

/gm. Czyże/

 

155,70

/gm.Czeremcha/

 

3

/gm. Dubicze Cerkiewne/

 

 •  
 •  
 • W e wszystkich gminach jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

 • W gm. Narew w ramach selektywnej zbiórki odpadów do recyklingu przekazano: tworzywa sztuczne – 1411 kg, puszki aluminiowe – 135 kg, szkło białe – 28120 kg, złom stalowy – 1670 kg.

 • W gm. Czeremcha na koszty składają się: zużycie materiałów, energii, usługi obce, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, działalność pomocnicza, koszty ogólnozakąłdowe.

 • W gm. Hajnówka ustawiono kontenery do selektywnej zbiórki odpadów.

 • W m. Hajnówka w latach 2006-2008 rozdano łącznie 15000 worków na makulaturę, 16500 szt. worków na szkło, 14000 worków na tworzywa sztuczne oraz 4000 szt. worków na złom. Łącznie poniesione koszty – 14880,00 zł.

 • W gm. Czyże we wszystkich miejscowościach ustawiono 46 pojemników 1000 l na selektywną zbiórkę odpadów.

 • W gm. Dubicze Cerkiewne w 16 miejscowościach ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – szkło, plastik.

5

Modernizacja składowisk

Gminy

2004

3,6

/gm.Białowieża/

 

250,00

/gm. Hajnówka/

 

138,10

/gm. Czeremcha/

 

 

 

3

/gm. Dubicze Cerkiewne/

3,6

/gm.Białowieża/

 

62,5

/gm. Hajnówka/

 

 

 

 

 

187,5

/gm. Hajnówk/

 

 

 

 

 

 

138,10

/gm. Czeremcha

15

z PFOŚiGW dla gm. Czeremcha

3

/gm. Dubicze Cerkiewne/

 • W gm. Białowieża – wykonanie brodzika.

 • Przeprowadzono modernizację na składowiskach w Starym Berezowie i Nowosadach – gm. Hajnówka.

 • Gm. Czeremcha – wykonanie brodzika, instalacja piezometrów.

 

6

Rekultywacja składowisk

Gminy

2003

500

/gm. Hajnówka/

 

 

6,9

/gm. Czeremcha/

 

6

/gm. Dubicze Cerkiewne/

75

/gm. Hajnówka/

 

 

6,9

/gm. Czeremcha/

 

6

/gm. Dubicze Cerkiewne/

425

/gm. Hajnówk/

 

 •  
 • W przygotowywaniu dokumentacja projektowa na osiem zamkniętych składowisk – gm. Hajnówka.

 • Opracowanie dokumentacji na rekultywacje składowisk na terenie gm. Czeremcha we wsiach: Berezyszcze, Bobrówka i Zubacze.

 • W gm. Dubicze Cerkiewne w fazie opracowania plan rekultywacji.

 • W budżetach pozostałych gmin nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

7

Likwidacja „dzikich wysypisk”

Gminy

2004

2

/gm. Dubicze Cerkiewne/

2

/gm. Dubicze Cerkiewne/

 •  
 •  
 • W ramach corocznie prowadzonej akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie szkół likwidują dzikie wysypiska.

 • W gm. Hajnówka – porządkowanie terenów zanieczyszczonych i zaśmieconych.

 • Na bieżąco realizowane w gm. Dubicze Cerkiewne.

 • Na terenie gm. Czeremcha dzikie wysypiska nie występują.

8

Urządzenie zbiornic padłych zwierząt

Urząd Wojewódzki, Woj. Lekarz Weterynarii

2005

 •  
 •  
 •  
 •  

Zadanie zrealizowane przez 2 gminy: Boćki i Wysokie Mazowieckie.

9

Wdrażanie w zakładach przemysłowych „czystych technologii” w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zakłady przemysłowe

2003

 •  
 •  
 •  
 •  

Zadanie nie realizowane przez zakłady przemysłowe.

 

10

Budowa kwater do składowania odpadów azbestowych

Gminy

2005

 •  
 •  
 •  
 •  

W budżetach gmin nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 

11

Dekontaminacja lub unieszkodliwianiePCB

/zawartego w kondensatorach transformator./

Podmioty gospodarcze

2004

49

/PWiK w Hajnówce/

49

/PWiK w Hajnówce/

 •  
 •  

Zadanie było prowadzone w PWiK w Hajnówce.

 

 

 

12

Budowa zbiorników do gnojownicy zgodna z normami dla tego typu hodowli

Rolnicy

2004

 •  
 •  
 •  
 •  
 • W okresie lipiec 2006-czerwiec 2008 RSP „Rolmak” wybudowała płytę obornikową o pow. 760 m2 i zbiornik na gnojowicę o pojemności 609 m3

 • W gm. Narewka w latach 2005-2006 wybudowano 3 zbiorniki na gnojowicę indywidualnie przez rolników.

 • Gminy nie prowadzą ewidencji zbiorników do gnojowicy.

 • W gm. Czyże wybudowano kilkanaście takich zbiorników z dotacją środków UE w gospodarstwach hodowlanych (bydło mleczne).

13

Ograniczenie odpadów z przemysłu ciepłowniczego

Podmioty gospodarcze

2004

567,72

567,72

 •  
 •  

Budowa sieci cieplnej o łącznej długości 1350 mb umożliwiła likwidację niskiej emisji z indywidualnych kotłowni opalanych węglem i zamiana ich na nowoczesne kompaktowe węzły cieplne z zasilane z kotłowni Rindipol na biomasę.

14

Budowa systemu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów oraz dostosowanie wysypiska gminnego do wymagań

Czeremcha

2004

13,81

 •  
 •  

13,81

Wykonanie brodzika dezynfekcyjnego, instalacja piezometrów. Na składowisku odpadów.

 

Tabela nr 6. Zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowane przez zakłady.

 

Lp.

Zakład

Opis zadania

Termin realizacji

Poniesione koszty

Pozyskane środki

1

 

Gryfskand” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Węgli Aktywnych

Budowa układów przekazania ścieków sanitarnych i przemysłowych PWiK w Hajnówce.

Październik 2007-grudzień 2008

80.000,00 zł

Koszty własne

Montaż kolektora spalin na wydziale NA.

Wrzesień 2006-

czerwic 2008

166.000,00 zł

Koszty własne

2

Naftan Sp. z o.o., Baza przeładunkowa w Plancie

Odwodnienie placu składowego i dróg wraz ze studzienkami osadczymi i separatorem koalescencyjnym.

Listopada 2006-

maj 2007

180.000,00 zł

Koszty własne

3

PrzedsiębiorstwoEnergetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Modernizacja instalacji ciepłowniczej – wymiana zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z węzła grupowego – ul. Ściegiennego 5 o łącznej długości 220mb.

Lipiec 2006-

wrzesień 2006

170.393,00 zł

Koszty własne

Budowa sieci cieplnej Ściegiennego – Białowieska o łącznej długości 850 mb.

Kwiecień 2007-

sierpień 2007

337.717,00 zł

Koszty własne

Budowa sieci cieplnej 11 Listopada – Wierobieja o łącznej długości 500 mb.

Sierpień 2007-

listopad 2007

230.000,00 zł

Koszty własne

4

Rindipol S.A.

Wyłączenie kotła Sugimat nr 2

Grudzień 2007

Nie podano kosztów z uwagi na poufność.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstalowanie Ekonomizerów na kotłach Sugimat Nr 1 i nr 3 oraz wprowadzenie automatyki w w/w kotłach

Styczeń 2008-

luty 2008

Remont obmurza kotła OR-16 nr 1oraz wprowadzenie pełnej automatyki

2007-2008

Montaż ekonomizerów w kotle OR-16 nr 1

Lipiec 2008 – październik 2008

5

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów – zakup samochodu VOLVO z systemem hakowym do kontenerów oraz 8 sztuk kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

2007

370.873,00 zł

Koszty własne

6

Pronar Sp. z o.o. w Narwi

Budowa i wyposażenie hal produkcyjnych – instalacja filtrowentylacyjna na hali przyczep i hali kotłowni

Marzec 2004-

listopad 2006

14.840.692,76 zł

Koszty własne, środki pozyskane z UE

7

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Baza Paliw nr 15 w Narewce

Wykonano uszczelnienie frontu nalewaków autocysternowych, z drenażem wszystkich wycieków i opadów na drogę przy nalewakach, przebudowa drogi.

Sierpień 2008-

październik 2008

600.000,00 zł

Koszty własne

 

Na zadania z zakresu ochrony środowiska gminy bądź inne podmioty wydatkowały najczęściej swoje własne środki. Na niektóre zadania uzyskiwano pożyczki lub otrzymywano dotacje z Wojewódzkiego lub Powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Tabela 7. Zestawienie dotacji udzielonych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2006-2007.

 

Lp.

Wnioskodawca

Zadanie

Przyznana kwota

Rok 2006

1

Gmina Narewka

Zakup wagi samochodowej

15.000,00

2

PCPR w Hajnówce

Modernizacja kolektora budynku przy ul Piłsudskiego 10A

64.000,00

3

Zespół Szkół z DNJB

Wyjazd na Targi Poleko do Poznania

1.094,86

Rok 2007

1

SP ZOZ w Hajnówce

Budowa instalacji do dezynfekcji ścieków szpitalnych

60.000,00

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Remont kuchni, zmiana systemu grzewczego

85.800,00

3

Gmina Czeremcha

Budowa brodzika na składowisku odpadów

15.000,00

 

Źródło: opracowano na podstawie własnych danych

 

Tabela 8. Zestawienie dotacji i pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w latach 2006-2007.

 

Lp.

Wnioskodawca

Zadanie

Udzielona kwota

Wykorzystana kwota

Dotacja/

pożyczka

Rok 2006

1

Gmina Czyże /udzielona w 2005 roku/

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji

190.075,00

82.471,00

Pożyczka

2

Gmina Narewka

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy Zbiorniku Wodnym "Siemianówka"

93.289,00

93.289,00

Pożyczka

3

Gmina Narew

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew - roboty uzupełniające

234.251,33

234.251,33

Pożyczka

4

Gmina Narewka

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tarnopol - Kruhlik i Mostki nad Zbiornikiem Wodnym "Siemianówka"

200.000,00

200.000,00

Pożyczka

5

Gmina Narewka

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Tarnopol - Kruhlik i Mostki nad Zbiornikiem Wodnym "Siemianówka"

300.000,00

300.000,00

Pożyczka

6

Gmina Narew

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narew

360.900,00

360.900,00

Pożyczka

7

PUK Sp. z o.o.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie Powiatu Hajnowskiego

160.000,00

158.736,00

Pożyczka

8

PUK Sp. z o.o.

Zakup zamiatarki ulicznej

340.000,00

340.000,00

Pożyczka

9

Gmina Narewka

Zakup i instalacja samochodowej wagi najazdowej na składowisku w Olchówce

25.000,00

25.000,00

Dotacja

10

Gmina Kleszczele

Karosacja i nadbudowa podwozia samochodu Star 266 z przeznaczeniem do celów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach

50.000,00

50.000,00

Dotacja

11

Powiat hajnowski

Doposażenie jednostek PSP województwa podlaskiego w pełną osobistą ochronę chemiczną ratowników, pracujących w strefach zagrożenia, niezbędną w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach drogowych

19.099,50

19.099,50

Dotacja

12

Gmina Narew

"Konkurs Selektywna zbiórka Surowców Wtórnych" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Narwii

4.000,00

3.993,20

Dotacja

Rok 2007

 

1

Gmina Narewka

Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Mikłaszewo

248.000,00

238.000,00

Pożyczka

2

Gmina Dubicze Cerkiewne

Budowa 5 Szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Stray Kornin, Zabagonie, Koryciski, Werstok, Istok

36.000,00

36.000,00

Pożyczka

3

Miasto Hajnówka

Wymiona pokryć dachowych z płyt eternitowych azbestowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – I etap

53.000,00

53.000,00

Pożyczka

4

PUK Sp. z o.o.

Zakup samochodu specjalistycznego z systemem hakowym do przewozu konterenrów oraz zakup kontererów do zbiórki surowców wtórnych

240.000,00

240.000,00

Pożyczka

5

Gmina Czyże

Zakup nowoczesnego sprzętu gaśniczego w postaci motopompy dla ochotniczej straży pożarnej w Klejnikach

10.000,00

10.000,00

Dotacja

6

Gmina Dubicze Cerkiewne

Karosacja i nadbudowa podwozia samochodu Star 266 z przeznaczeniem do celów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych

58.000,00

58.000,00

Dotacja

7

Gmina Białowieża

Zakup samochodu lekkiego specjalistycznego do ratownictwa techniczno-ekologicznego dla OSP w Białowieży

50.000,00

50.000,00

Dotacja

8

Gmina Narew

Konkurs Selektywna zbiórka Surowców Wtórnych" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Narwi

3.176,00

2 603,28

Dotacja

9

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Sprzątanie Świata – Polska 2007’

883,50

869,95

Dotacja

 

Źródło: opracowano na podstawie informacji uzyskanych ze stron internetowych WFOŚiGW

 

 

WIOŚ w Białymstoku prowadzi rejestr i kontrole obiektów mogących spowodować poważne awarie w środowisku. W rejestrze znajduje się 5 zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu, z czego 3 to zakłady o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej:

 1. Cyklon” Handel Hurtowy i detaliczny gazem propan-butan w Zabłotczyźnie

 2. Naftobazy Sp. z o.o., Baza Magazynowa Nr 15 w Narewce

 3. TERMINAL INTEGRO Sp. z o.o., Zakład w Plancie

 

Zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Baza Magazynowa i Rozlewnia Gazu Płynnego w Hajnówce

 

Inne zakłady mogące być źródłem poważnej awarii przemysłowej:

 • „Gryfskand” Sp. z o.o. Zakład Produkcji Węgli Aktywnych w Hajnówce

Zakłady:

 1. Terminal Planta, Baza Przeładunkowa w Plancie

 2. NAFTAN, Baza Przeładunkowa w Plancie

 3. Gryfskand” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Węgli Aktywnych

 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rolmak”

 6. Pronar” Sp. z o.o. w Narwi

 7. Zakład Energetyczny Białystok

 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 10. Ceramika Budowlana LEWKOWO

 11. Fabryka Mebli Forte S.A.

 12. Rindipol”

 13. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 14. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Baza Paliw nr 15 w Narewce

 

naliczają we własnym zakresie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku dla Ceramiki Budowlanej Lewkowo naliczył kary pieniężne:

 • za okres 10.12.2007 – 31.12.2007 oraz 01.01.2008 – 21.01.2008 za naruszenie dopuszczalnej wielkości emisji pyłu i dwutlenku azotu ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym znak: RS.7644/3/2006 z dnia 11.01.2007 roku

 • za okres 21.01.2008 – 14.02.2008 za naruszenie dopuszczalnej wielkości emisji dwutlenku azotu ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym znak: RS.7644/3/2006 z dnia 11.01.2007 roku

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia skrótów występujących w raporcie.

 

PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

PUK – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOSiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

PCB – substancja chemiczna zawarta w kondensatorach, transformatorach

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

PSP – Państwowa Straż Pożarna

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-11-03

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-11-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-11-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-11-03