Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RAPORT Z WYKONANIA
POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

/za lata 2008 – 2010/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajnówka, październik 2010 r.

 

 

„Powiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2011” został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 października 2008 roku (uchwała nr XVI/114/08).

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami/ Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawiać co 2 lata Radzie Powiatu raport z wykonania programu ochrony środowiska.

Ustawa nie określa wymagań dotyczących formy i struktury przedstawiania raportu. Poprzez przygotowanie raportu ocenia się stopień wdrożenia programu oraz kontroluje postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Raport zawiera zatem stan wykonania zadań wyszególnionych w programie za lata 2008 - 2010.

W raporcie wyszczególniono również zadania, na realizację których uzyskiwano pożyczki lub otrzymywano dotacje z Wojewódzkiego lub Powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Raport opracowano na podstawie danych otrzymanych z gmin: Czeremcha, Narew, Narewka, Hajnówka, Czyże, Kleszczele, miasto Hajnówka, Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Białymstoku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Białowieskiego Parku Narodowego, nadleśnictw z terenu powiatu, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, SP ZOZ, Wydziału Spraw Społecznych.

Nie otrzymano natomiast odpowiedzi na pismo Starosty znak: RŚ.7620/2/2010 z dnia 08.09.2010 roku dotyczące realizacji wyszczególnionych w programie zadań z gmin: Białowieża i Dubicze Cerkiewne.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 1. Zadania własne (inwestycyjne i pozainwestycyjne) powiatu.

 

 

 

 

 

Lp.

 

Zadanie

Planowany

termin realizacji wg

programu

Faktyczny

termin realizacji

 

 

Stopień

realizacji zadania (w %)

Opis wykonania zadania

 

Szacunkowa wartość wg programu

[tys.zł]

Poniesiony

koszt

[tys.zł]

 

Źródła finansowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Przebudowa ulicy 11-ego Listopada w

Hajnówce (droga powiatowa nr 2326B)

 

2008-2009

2009

5%

Opracowanie projektu zamiennego. Nowy projekt został opracowany w wyniku rezygnacji z przepompowni na rzecz kanalizacji deszczowej.

3 900,00

18,30

Budżet powiatu

2.

Przebudowa ulicy Wrzosowej w Hajnówce (droga powiatowa nr 2323B)

2008-2009

2008-2009

25%

Ułożenie chodnika 168,2 mb, wykonanie 0,372 mb kanału deszczowego.

1 000,00

34,50

Budżet powiatu

3.

Przebudowa infrastruktury drogowej w

centrum Białowieży (ul. Kolejowa,

Parkowa i Waszkiewicza)

 

2008-2009

2008-2009

95%

Przebudowa kanału deszczowego, wykonanie chodników wraz z wjazdami bramowymi – 10888,07 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej – 2608 mb, wykonanie warstwy wyrównawczej– 334,5 mb.

4 050,00

3.727,50

Budżet powiatu, środki UG Białowieża, środki sklepu Arhelan, NPPDL.

4.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651B Budy – Teremiski – Pogorzelce – Białowieża wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi

2008-2011

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

9 200,00

0

-

5.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1774B Miedwieżyki – dr. kr. Nr 66 (w tym podział wykup działek)

2008-2010

2008

5%

Podział nieruchomości (wydzielenie działek pod drogę).

1 000,00

16,30

Budżet powiatu

6.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1780B we wsi Kuzawa wraz z dokumentacją projektową

2009-2010

2009

100%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie – 300 mb.

120,00

25,30

Budżet powiatu, środki UG Czeremcha

 

7.

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1652B Orzeszkowo – Piaski – Wojnowka – Opaka – Wolka Terechowska wraz z dokumentacją projektową

 

2009-2013

 

 

 

-

 

0

 

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

 

5 400,00

 

 

 

0

-

 

 

8.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1769B Zubacze dr. kr. Nr 66 – Czeremcha

2010-2013

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

750,00

0

-

9.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1606B Klejniki – Hukowicze

2008-2009

2008-2010

100%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie – 3451 mb, 1029 mb w trakcie realizacji.

550,00

358,70

Budżet powiatu, środki UG Czyże

10.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1617B Czyże – Lady (w tym podział i wykup działek)

2008-2010

2008-2009

80%

Wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie – 2200 mb.

700,00

251,80

Budżet powiatu, środki UG Czyże

11.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1622B Kotowka – Trywieża – Kuraszewo wraz z dokumentacją projektową

 

2008-2011

2008-2010

85%

Podział nieruchomości (wydzielenie działek pod drogę), opracowanie podkładów geodezyjnych, wykonano powierzchniowe utrwalenie – 2848 mb, w tym 765 mb w trakcie realizacji.

800,00

345,30

Budżet powiatu, środki UG Czyże, UG Hajnówka

12.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1614B i 1615B Lady – Leniewo –

Podrzeczany wraz z dokumentacją

projektową i wykupem działek

2009-2012

2009-2010

70%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie - 1800 mb, w tym 1300 mb w trakcie realizacji.

820,00

222,80

Budżet powiatu, środki UG Czyże

13.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1666B Istok–Witowo–Długi Bród wraz z dokumentacją projektową

2008-2011

2008-2009

80%

Wykonanie warstwy ścieralnej – 418 mb, powierzchniowe utrwalenie – 2972 mb.

1 070,00

366,80

Budżet powiatu, środki UG Dubicze Cerkiewne

14.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1669B we wsi Czechy Orlańskie wraz z dokumentacją projektową

2008-2009

2009

100%

Wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami – 1133 mb.

170,00

139,00

Budżet powiatu, środki UG Dubicze Cerkiewne

15.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B Rutka – dr. pow. Nr 1654B wraz z dokumentacją projektową

 

2009-2011

2010

30%

Wykonano podbudowę na odcinku 600 mb, powierzchniowe utrwalenie ok. 300 m w trakcie realizacji.

150,00

55,00

Budżet powiatu

16.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Os. – Jagodniki wraz z

dokumentacją projektową

2010-2012

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

560,00

0

-

17.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1625B Wasilkowo – Kotówka wraz z dokumentacją projektową

2008-2009

2010

100%

Wykonano podbudowę na odcinku 1320 mb, powierzchniowe utrwalenie – 1320 m w trakcie realizacji.

300,00

81,60

Środki UG Hajnówka

18.

Remont przepustu na dr. pow. Nr 1619B do wsi Dubicze Osoczne wraz z

dokumentacją projektową

2008-2009

2008

6%

Opracowana dokumentacja projektowa.

75,00

9,90

Budżet powiatu

19.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1624B Bielszczyzna – Dubiny wraz z

dokumentacją projektową

2009-2011

2008

100%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie – 1328 mb.

200,00

120,00

Budżet powiatu, środki UG Hajnówka

20.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1674B do wsi Progale wraz z dokumentacją i wykupem działek

2008-2009

2009-2010

100%

Opracowana dokumentacja projektowa, powierzchniowe utrwalenie 1200 mb w trakcie realizacji.

300,00

176,70

Budżet powiatu, środki UG Hajnówka

21.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B Hajnówka – Lipiny (kanalizacja

deszczowa – chodniki) wraz z

dokumentacją projektową

2010-2013

2010

50%

Przebudowa chodnika w trakcie realizacji.

950,00

90,00

Środki UG Hajnówka

22.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1743B Piotrowszczyzna – Gruzka – dr. woj. nr 693 wraz z dokumentacją projektową

2008-2011

2008

60%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie – 2241 mb.

850,00

278,80

Budżet powiatu, środki UG Kleszczele

23.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1777B we wsi Dobrowoda

2009-2011

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

600,00

0

-

24.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1775B Kleszczele (ul. Białowieska) – Policzna wraz z dokumentacją projektową i wykupem działek

2009-2012

2008

10%

Podział nieruchomości (wydzielenie działek pod drogę), opracowana dokumentacja projektowa.

900,00

33,10

Budżet powiatu, środki UG Kleszczele

25.

Przebudowa ulicy Mickiewicza w

Kleszczelach (dr. pow. Nr 1747B)

 

2008-2009

2009

100%

Wykonano nawierzchnię bitumiczną – 512 mb, wykonano chodniki wraz z wjazdami bramowymi – 869 mb.

500,00

541,00

Budżet powiatu, środki UG Kleszczele, NPPDL.

26.

Przebudowa ulicy Boćkowskiej w

Kleszczelach (dr. pow. Nr 1747B) wraz z dokumentacją projektową

2010-2011

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

430,00

0

-

27.

Remont przepustu w Policznej (dr. pow. Nr 1775B)

 

2009

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

50,00

0

-

28.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1481BTrześcianka – Puchły wraz z wykupem działek

2008-2009

2009-2010

75%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie – 2700 mb, w tym 600 mb w trakcie realizacji.

1 110,939

311,40

Budżet powiatu, środki UG Narew

29.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1630B

Białki – Ogrodniki – Iwanki wraz z dokumentacja projektową

2008-2011

2008-2010

45%

Opracowana dokumentacja techniczna, wykonano podział nieruchomości (wydzielenie działek pod drogę), powierzchniowe utrwalenie 2185 mb w trakcie realizacji.

1 000,00

303,90

Budżet powiatu, środki UG Narew

30.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1632B do wsi Odrynki wraz z dokumentacją projektową

2010-2011

2010

20%

Uzupełniono nawierzchnię żwirową.

180,00

1,20

Budżet powiatu

31.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1601B na odc. Tyniewicze – Narew wraz z niezbędną dokumentacją

2008-2010

2009-2010

10%

Regeneracja nawierzchni bitumicznej 2800 mb, w tym ok. 600 m w trakcie realizacji.

2 300,00

112,00

Budżet powiatu, środki UG Narew

32.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1627B Tyniewicze – Łopuchówka wraz z niezbędną dokumentacją

2009-2011

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

300,00

0

-

33.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1626B Kotłowka – Koweła – Rzepiska wraz z dokumentacją

2010-2012

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

750,00

0

-

34.

Remont przepustu w Zabrodach (dr. pow. Nr 1646B) wraz z dokumentacją

 

2008-2009

-

0

Nie rozpoczęto realizacji ze względu na brak środków finansowych.

85,00

0

-

35.

Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr

1635B i 1638B Lewkowo Nowe –

Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna oraz budowa chodników wraz z dokumentacją

2009-2013

2008-2009

75%

Opracowana dokumentacja projektowa, wykonano remont chodnika – 2270 mb oraz powierzchniowe utrwalenie – 1116 mb.

1 780,00

429,20

Budżet powiatu, środki UG Narewka

36.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1643B do wsi Słobodka wraz z dokumentacją

2008-2010

2010

80%

Powierzchniowe utrwalenie na odcinku 1600 mb w trakcie realizacji.

360,00

250,00

Budżet powiatu, środki UG Narewka

37.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1639B Podlewkowie – Ochrymy wraz z

dokumentacją

2008-2010

2008

100%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie – 1445 mb.

220,00

145,90

Budżet powiatu, środki UG Narewka

38.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1636B Podlewkowie – Minkowka –

Zabłotczyzna wraz z dokumentacją i

wykupem działek

2008-2011

2008-2010

40%

Wykonano podział nieruchomości (wydzielenie działek pod drogę), opracowano dokumentację projektową, powierzchniowe utrwalenie 1037 mb w trakcie realizacji.

1 090,00

217,00

Budżet powiatu, środki UG Narewka

39.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1640 B Krzywiec – Bernadzki Most – Narewka wraz z dokumentacją

2009-2013

2009

4%

Wykonano powierzchniowe utrwalenie 300 mb.

2 600,00

30,00

Budżet powiatu, środki UG Narew

40.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B we wsi Zbucz wraz z dokumentacją

2009-2013

 

 

-

0

Przekazano w 2009 roku w zarządzanie Wójtowi Gminy Czyże. Nie rozpoczęto realizacji w gminie ze względu na brak środków finansowych

1 124,00

0

-

41.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

2008-2013

30.09.2010 r.

 

100%

Zadanie zrealizowane w całości.

19 100,00

13.400,00

Ekofundusz – 8.041,00 tys. zł

42.

Termomodernizacja budynku przychodni rejonowej nr 1 w Hajnówce

 

2008

2008

100%

Wykonano w całości.

1 250,00

1.146,34

27.620,00 zł – środki starostwa

576.000,00 zł – kredyt w BOŚ S.A.

43.

Podłączenie obiektów szpitalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej

2008-2009

-

0

Zadanie nie zrealizowane. Koszty uzyskania energii cieplnej z sieci miejskiej są zbliżone do aktualnie uzyskiwanych z własnej kotłowni olejowej.

100,00

0

-

44.

Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego wraz z ociepleniem budynku przy ul. Piłsudskiego 10A w Hajnówce

2008-2013

17.09.2010 – 30.11.2010

27%

Docieplenie stropu, obróbki blacharskie, położenie papy termozgrzewalnej, obróbka kominów wentylacyjnych, położenie instalacji odgromowej.

400,00

166,00

Budżet powiatu,

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45.

Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych

2008-2013

Planowany

31.10.2011 r.

 

 

0

Została podpisana umowa w ramach RPO Województwa Podlaskiego. 13 września 2010 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania.

3 237,00

104,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, budżet powiatu

46.

Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących

2008-2013

-

 

0

Nie realizowane z powodu braku środków.

 

 

1 215,00

-

-

47.

Remont i modernizacja Zespołu Szkół z DNJB

2008-2013

-

 

0

Nie realizowane z powodu braku środków.

 

 

600,00

-

-

48.

Remont i termomodernizacja Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego

 

2008-2013

2009 r.

 

5%

Dokonano wymiany dachu na budynku warsztatów zawodowych. Pozostałe prace nie są realizowane z powodu braku środków.

1 260,00

117,73

Budżet powiatu

 

49.

Remont i modernizacja Zespołu Szkół Leśnych

2008-2013

-

 

0

Zespół Szkół przekazany w roku 2008 do prowadzenia Ministerstwu Środowiska.

 

4 250,00

0

-

50.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4

2008-2013

Planowany 2011 r.

 

0

Złożony wniosek do programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

1 375,00

0

-

51.

Opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska

2008

2008-2009

22%

Zaopiniowano projekty: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2009-2012” – uchwała Zarządu Powiatu Hajnowskiego nr 66/202/09 z dnia 08.06.2009 roku, „Program Ochrony Środowiska Gminy Czeremcha na lata 2009-2013/15” – uchwała Zarządu Powiatu Hajnowskiego nr 79/240/09 z dnia 30.11.2009 roku

W ramach bieżącej działalności

Budżet powiatu

52.

Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorządy, lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie

Zadanie ciągłe

2008-2010

75%

 • Zakup worków i rękawiczek dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej w latach 2008 - 2009.

 • Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników akcji selektywnej zbiórki odpadów organizowanej w latach 2008 - 2010.

 • Zakup nagród dla dzieci uczestniczących w ekoolimpiadzie w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2008-2009.

 • Zakup nagród dla gimnazjalistów uczestniczących w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce” /etap wojewódzki/ - rok 2009.

W ramach bieżącej działalności

9,27

Budżet powiatu,

w latach 2008-2009 środki Powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

53.

Propagowanie działań proekologicznych

Zadanie ciągłe

2008-2010

90%

 • Udział w kampanii edukacyjnej pod hasłem „Nauka na czasie – czyste Podlasie” realizowanej przez samorząd województwa podlaskiego– przekazanie mieszkańcom powiatu 144 pakietów edukacyjnych składających się z bawełnianej torby i poradnika.

 • Przesłanie do szkół z terenu powiatu informacji (regulamin i karty zgłoszeniowe) konkursów organizowanych przez Centrum Wspierania inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie w ramach akcji „Od eko – samorządu do eko-społeczeństwa.

 • Przesłanie do gmin informacji o realizacji programu „Zielona Gmina” realizowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielsko-Białej.

 • Przesłanie do szkól średnich regulaminów oraz kart zgłoszeniowych konkursów organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury w ramach XI Ogólnopolskiego i VII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego w Nowogardzie.

 • Rozpropagowanie idei konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” poprzez zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej starostwa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do gmin.

W ramach bieżącej działalności

Budżet powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2. Zadania koordynowane.

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji wg programu

Stopień realizacji zadania [%]

Poniesiony koszt

[tys. zł]

Opis wykonania zadania

Źródła finansowania

1

Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi

 

Do 2010

Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

Trudny do oszacowania.

Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności (zapewnienie wody odpowiedniej ilości i jakości), gospodarki (zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu), ochronie wód (przed zanieczyszczeniami oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją). Gospodarowanie wodami jest statutowym obowiązkiem działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w szczególności kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Powiat hajnowski wchodzi w skład regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ustawą Prawo wodne dyrektor RZGW ma za zadanie opracować warunki korzystania z wód dla regionów wodnych. Dokument ten będzie ściśle powiązany z „Planem gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły”, który opracowuje Prezes KZGW. Obecnie toczy się proces legislacyjny planów.

W celu zapewnienia ludności wody o odpowiedniej ilości i jakości gminy rozbudowują sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W mieście Hajnówka zmodernizowana została stacja uzdatniania wody. Sanepid natomiast bada co najmniej raz w roku jakość wód pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Do realizacji efektywnego zarządzania zasobami wodnymi służy także kontrola gospodarowania wodami, a w szczególności kontrola wypełniania obowiązków nałożonych w pozwoleniach wodnoprawnych na użytkowników korzystających z wód. Przeglądy wydanych pozwoleń wodnoprawnych są przeprowadzane co najmniej raz na 4 lata.

Budżet państwa, grant UE, środki własne gmin, środki własne PWiK, budżet powiatu

2

Ochrona zasobów i poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych

Zadanie ciągłe

 

Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

Trudny do oszacowania.

Gospodarowanie wodami jest statutowym obowiązkiem działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w szczególności kształtowanie i ochrona zasobów wodnych.Zadaniem RZGW jest utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów oraz istniejących budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych, a także realizowanie zadań inwestycyjnych na tych wodach.

W celu ochrony zasobów wodnych gminy rozbudowują i modernizują sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków. Sanepid natomiast bada co najmniej raz w roku jakość wód pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Celem poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych jest prowadzony przez WIOS monitoring wód, który uwzględnia badania i ocenę jakości wód. W 2008 roku przeprowadzono badania rzek: Narew w profilu granicznym Babia Góra oraz m. Bondary, Narewka w profilu graniczny Białowieża oraz Leśna Prawa w profilu granicznym m. Topiło. Badania wód podziemnych w 2008 roku zostały przeprowadzone w studniach leżących poza terenem powiatu hajnowskiego.

Budżet państwa, grant UE, środki własne gmin, środki własne PWiK

3

Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości

Zadanie ciągłe

 

Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

1.637,20 ( w tym: 1.010,20 – gm. Narewka;22,4 – gm. Czeremcha; 177,09 – gm. Hajnówka; 427,51 – gm. Narew)

W celu zapewnienia mieszkańcom wody pitnej o odpowiedniej jakości gminy rozbudowują sieci wodociągowe (m.in. gm. Hajnówka, Narew), modernizują ujęcia wody (gmina Narewka), modernizują stacje uzdatniania wody (miasto Hajnówka), wymieniają pompy na hydroforni (gm. Czremcha).

 

Środki własne gmin, Grant UE, środki własne PWiK środki WFOŚiGW

4

Zwiększenie retencyjności zlewni oraz poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Zadanie ciągłe

 

Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

Trudny do oszacowania.

Na terenie gmin znajdują się zbiorniki małej retencji tj.: zalew Siemianówka (gm. Narewka), zalew Bachmaty (gm. Dubicze Cerkiewne), zalew Repczyce (gm. Kleszczele), zbiornik w Trywieży (gm. Hajnówka), zbiornik w Narewce (gm .Narewka). Do zadań dyrektora RZGW należy opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. Taki dokument dla regionu wodnego Środkowej Wisły, w którego skład wchodzi powiat hajnowski nie został opracowany. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2008-2010 nie realizował na terenie powiatu zadań polegających na poprawieniu stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Budżet państwa, środki własne gmin

5

Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Zadanie ciągłe

 

Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

Trudny do oszacowania.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku przeprowadza w ramach okresowych badań cyklicznych na zlecenia zainteresowanych rolników badania gleb. W roku 2009 przeprowadziła badania odczynu i zasobności gleb na terenie gmin Czeremcha, Czyże i Narewka. W roku 2008 natomiast opracowała badania agrochemiczne gleb w województwie podlaskim wykonane w latach 2003-2007. Starosta wydaje decyzje oraz przyjmuje pismem informacje dotyczące wyłączania gruntów z produkcji rolnej. W latach 2008-2010 wydał łącznie 21 decyzji.

Środki własne gmin, środki własne rolników, budżet powiatu

6

Ograniczenie emisji pyłu celem niedopuszczenia do przekroczenia

stężeń w powietrzu

2008-2010

  100%

  1.000.548,00

  W 2008 roku zlikwidowano kotłownię należącą do PEC Sp. z o.o. w Hajnówce przy ul. Podlasie. Bloki podłączono do sieci ciepłowniczej Rindipol oraz zamontowano węzły cieplne w latach 2008-2009.

  Kredyt PKO BP, środki własne PEC

7

Ograniczenie emisji niskiej

Zadania ciągłe

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  338.646,00

  Likwidacja w 2008 roku kotłów w budynkach mieszkalnych na ulicach Nowowarszawskiej, Batorego, Wierobieja, Kraszewskeigo i podłączenie domów do wykonanej sieci cieplnej. W 2009 roku likwidacja kotłów w budynkach mieszkalnych na ulicach 11 Listopada, Jesionowa oraz w budynku szpitala zakaźnego i przedszkola nr 2 z podłączeniem budynków do sieci cieplnej.

  Kredyt PKO BP, środki własne PEC

8

Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, energetyki i ciepłowni

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  WIOS przeprowadza kontrole w zakładach przemysłowych na terenie powiatu. W okresie grudzień 2008 – czerwiec 2009 zostało skontrolowanych 14 podmiotów (z czego 6 podmiotów jest zwolnionych z ustawowego obowiązku posiadania decyzji o emisji dopuszczalnej i nie wykazano nieprawidłowości, 8 podmiotów posiada stosowne decyzje i nie stwierdzono przekroczeń).

  Starosta wydaje i kontroluje pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. W latach 2008-2010 wydał łącznie 8 pozwoleń. Skontrolowano natomiast w 2008 roku pozwolenie wydane firmie „Gryfskand”, w 2010 roku pozwolenia wydane firmom: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Maszynowe „Hamech”, Fabryka Mebli Forte oraz pozwolenia zintegrowane Ceramiki Budowlanej Lewkowo i Ciepłowni Rindipol.

  Budżet państwa, budżet powiatu

9

Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

Korzystanie z niekonwencjonalnych źródeł energii jest coraz powszechniejsze. Na terenie powiatu wykorzystuje się energię pochodzącą z biomasy (m.in. kotły na biomasę zainstalowane w Ciepłowni Rindipol, zakładzie Moderator, szkole w Dubinach, Zakładzie Ślusarsko-Kotlarskim w Hajnówce, cerkwi i plebanii Św. Trójcy w Hajnówce, plebanii parafii prawosławnej w Białowieży, Handlowo Produkcyjnej Spółdzielni Pracy w Hajnówce, domach mieszkalnych indywidualnych właścicieli miasta Hajnówka i gminy Narewka) , a także z kolektorów słonecznych (zamontowanych na domach mieszkalnych m.in. mieszkańców gminy Białowieża). Indywidualni mieszańcy od 12 lipca mogą korzystać z oferty Banku Ochrony Środowiska, który wzbogacił się o nowy kredyt proekologiczny. Słoneczny EKOkredyt przeznaczony jest na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 45% kosztów kwalifikowanych pokrywane będzie z dopłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Środki własne zakładów, właścicieli budynków , środki NFOŚiGW, kredyt BOŚ

10

Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców

 

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  Środki ochrony przed hałasem komunikacyjnym:

 • ochrona „u źródła” (ingerencja w konstrukcje pojazdów, rodzaj i jakość opon oraz nawierzchni drogowej, ograniczenia prędkości, zapobieganie częstym startom, hamowaniom)

 • urbanistyczne (budowa obwodnic miast, strefy „ruchu uspokojonego” – ograniczenie przepustowości ulic, ograniczenie prędkości)

 • architektoniczno – budowlane (ekrany akustyczne, budowa dróg w wykopach, tunele, podwyższenie izolacyjności akustycznej otworów okiennych)

  Stosowanymi zabezpieczeniami przed hałasem przemysłowym są: wyciszenia i wygłuszenia maszyn, obudowy akustyczne, tłumiki, kabiny dźwiękoszczelne, środki natury organizacyjnej – zmiana trybu pracy zakładu, dobór mało hałaśliwej technologii produkcji, urządzeń, maszyn i środków transportu, ekrany akustyczne. WIOS w okresie wrzesień 2008 – listopad 2009 przeprowadził 5 kontroli badań hałasu przemysłowego: 3 w ramach planowanych kontroli – „Gryfskand” Sp.z o.o., Moderator, RSP Rolmak /pomiary nie wykazały przekroczeń/ oraz 2 w wyniku działań interwencyjnych na skargi społeczeństwa - NARMET w Narwi, FORTE S.A. w Hajnówce. Dla tych podmiotów Starosta wydał stosowne decyzje określające dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

  Budżet państwa, budżet powiatu

11

Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian klimatu akustycznego

 

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymywanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie. WIOS prowadzi badania hałasu zarówno komunikacyjnego jak i przemysłowego w ramach planowanych kontroli oraz działań interwencyjnych w wyniku skarg społeczeństwa.

  Budżet państwa

12

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. WIOS prowadzi okresowe badania poziomów pół elektromagnetycznych. W 2008 roku przeprowadzono badania w Hajnówce i Białowieży. W żadnym z badanych punktów nie odnotowano przekroczeń. W 2009 roku zaplanowano badania w Kleszczelach i Narwi. Wyniki będą przedstawione w informacji składanej starostwu pod koniec 2010 roku.

  Budżet państwa

13

Ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych

 

Zadanie ciągłe

 

  100%

  31,00 (w tym: 12– nadl. Browsk, 9– nadl. Białowieża, 10 – nadl. Hajnówka)

 • monitoring obszarów chronionych,

 • weryfikacja powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCFV,

 • weryfikacja stref ochronnych wokół stanowisk ptaków (orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz) oraz grzybów (granicznik płucnik),

 • działalność statutowa BPN w szczególności czynna ochrona zasobów przyrodniczych parku – przywrócenie stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów (Przykład: wykaszanie i odkrzaczanie łąk w dolinach rzek, łąk śródleśnych i terenów po dawnych składnicach drewna w Obrębie Ochronnym Hwoźna).

  Środki budżetu państwa, środki własne LP, fundusz leśny

14

Kształtowanie przestrzeni regionu z uwzględnieniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych

Do 2010

  100%

  3,00

  Sporządzanie rocznych zadań ochronnych, które zawierają wskazówki dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenu w okolicach parku, stworzenie i realizacja projektu „Park Pałacowy w Białowieży inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem” – I etap, który ma na celu rewitalizację Parku Pałacowego.

  Środki budżetu państwa

15

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

 

Do 2010

100%

  1.154,00 (w tym: 70– nadl. Browsk,

  4– nadl. Białowieża,

  80 – nadl. Hajnówka,1 mln –BPN)

 • weryfikacja stref ochronnych wokół stanowisk ptaków (orlik krzykliwy, bocian czarny, puchacz) oraz grzybów (granicznik płucnik),

 • ochrona i zachowanie stanowisk rzadkich roślin i zwierząt, aktualizacja występowania gatunków rzadkich i zagrożonych – Karty Informacji Przyrodniczej,

 • monitorowanie gatunków ginących i zagrożonych np. sasanka otwarta,

 • szkolenia pracowników związane z tematyka ochrony gatunkowej roślin, ptaków, bezkręgowców, porostów,

 • realizacja zadań planów ochrony przyrody lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, monitoring przyrody (flory i fauny),

 • ochrona rzadkich gatunków drzew bez względu na wiek i wymiary np. jodła pospolita, jabłoń dzika, wiązy, jarzębina,

 • zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych układów przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków, jako regulatorów mikroklimatu i poziomu wód,

 • pozostawienie martwych drzew, dziuplastych jako siedliska do rozwoju np. ptaków, grzybów, porostów, bezkręgowców i innych organizmów,

 • konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków, dokarmianie w okresie zimowym,

 • przygotowania do projektów „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000, „Ochrona In-situ żubra na terenie wschodniej Polski” – ZBS,

 • realizacja projektów „Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra”, „Ochrona żółwia błotnego oraz płazów na nizinach północnej Europy”,

 • opieka nad stadem żubrów w Puszczy Białowieskiej,

 • inwentaryzacja stanowisk roślin chronionych,

 • hodowla zachowawcza żubra, w tym prowadzenie monitoringu i sprawowanie opieki nad stadem wolnym żubrów na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej,

 • realizacja zapisów planów urządzania lasów opracowanych na lata 2009 –2018.

  Środki budżetu państwa, środki własne LP, fundusz leśny, fundusze unijne, dotacje

16

Rozwój rolnictwa zrównoważonego i promocja produktów ekologicznych

 

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  W ODR w Hajnówce w roku 2008 – wykonano 60 planów rolno środowiskowych (w tym 20 z rolnictwa ekologicznego), w 2009 roku – 102 plany (6 rolnictwo zrównoważone, 15 rolnictwo ekologiczne), w 2010 roku – 112 planów (3 rolnictwo zrównoważone, 10 rolnictwo ekologiczne).

  Na terenie gm. Hajnówka promocja produktów ekologicznych występuje podczas festynów ludowych.

  Środki własne rolników, środki własne gmin

17

Zapobieganie rozpowszechnianiu GMO

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie swojej właściwości, zgodnie z ustawą o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Kontrola obejmuje przestrzeganie zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie. Corocznie, od 2005 roku Inspekcja prowadzi badania monitoringowe konwencjonalnego materiału siewnego kukurydzy i rzepaku w kierunku występowania domieszek nasion genetycznie zmodyfikowanych. Próbki materiału siewnego, znajdującego się w obrocie na terytorium Polski, są pobierane przez inspektorów PIORiN zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA). Badania prowadzone są w Pracowni Badania Tożsamości Odmianowej i Analiz GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu. W 2010 roku WIORiN, Oddział w Hajnówce planuje przeprowadzenie kontroli i pobieranie prób kontrolnych materiału siewnego kukurydzy i gorczycy białej na obecność GMO wg wytycznych GIORiN.

  Budżet państwa

18

Zapewnienie ochronnych, gospodarczych i społecznych funkcji lasu oraz powszechnej ochrony lasów w związku z bieżącymi

zagrożeniami

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie ciągłe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

  168,00 ( w tym: 60 - nadl. Browsk, 58– nadl. Białowieża,

  50 – nadl. Hajnówka)

 

 • monitoring rezerwatów przyrody ze strony zagrożeń m.in. od szkodników tj. korników,

 • ochrona przeciwpożarowa, ochrona lasu przed szkodnikami,

 • prowadzenie planowej i racjonalnej gospodarki łowieckiej w oparciu o roczne i wieloletnie plany hodowlane,

 • utrzymanie odpowiedniego stanu zwierzyny na poziomie nie zagrażającym celom hodowli i ochrony lasu,

 • działalność statutowa BPN, w szczególności edukacja bierna – poprzez udostępnianie edukacyjnych ekspozycji przyrodniczych i aktywna – poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji przyrodniczej, turystyka (Centrum Edukacyjno – Muzealne BPN, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej),

 • udostępnienie terenu parku, lasów społeczeństwu do zbioru płodów runa leśnego.

  Środki budżetu państwa, środki własne LP, fundusz leśny

 

19

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii i ograniczanie skutków w przypadku jej wystąpienia

Do 2010

  100%

  Trudny do oszacowania.

WIOŚ w Białymstoku prowadzi rejestr i kontrole obiektów mogących spowodować poważne awarie w środowisku. W rejestrze znajduje się 5 zakładów, z czego 3 to zakłady o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej: „Cyklon” Handel Hurtowy i detaliczny gazem propan-butan w Zabłotczyźnie, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Baza Magazynowa Nr 15 w Narewce, TERMINAL INTEGRO Sp. z o.o., Zakład w Plancie. Jeden zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Baza Magazynowa i Rozlewnia Gazu Płynnego w Hajnówce. Jeden zakład mogący być źródłem poważnej awarii przemysłowej:„Gryfskand” Sp. z o.o. Zakład Produkcji Węgli Aktywnych w Hajnówce.Wymienione zakłady mają opracowane i zaktualizowane wymagane prawem dokumenty dotyczące ich bezpieczeństwa. Zakłady są poddawane co najmniej raz w roku kontrolom WIOŚ (nie stwierdzono nieprawidłowości).

Wymienione zakłady prowadzą działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska. W okresie październik 2008-październik 2009 na terenie bazy OLPP w Narewce zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu na terenie autocysternowego frontu przeładunkowego uszczelnienia podłoża kostką betonową, na podłożu wyłożonym geomembraną oraz kanalizację deszczową z odprowdzeniem ścieków opadowych do separatora ropopochodnych. Trminal Integro zainstalował i uruchomił na stanowisku autocystern elektrozawór, zblokowany z systemem detekcji. Wykonano również instalację zraszaczową. Obiekty doposażone są m.in. w przewody do przeładunku gazu z połączeniami „zrywalnymi” zabezpieczającymi przed wypływem gazu w przypadku zerwania połączenia, dodatkowe detektory.

  Budżet państwa, środki własne zakładów

20

Bezpieczny transport substancji niebezpiecznych

 

Do 2010

  100%

  Trudny do oszacowania.

  WIOŚ uczestniczy w cyklicznie powtarzanych kilkudniowych akcjach organizowanych pod kryptonimem „TRAC” prowadzonych na terenie województwa. Kontrolą objęte są kołowe i kolejowe środki transportu materiałów toksycznych i surowców chemicznych. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego środków transportu, wymaganego wyposażenia i prawidłowości oznakowania oraz kompletności dokumentacji. W okresie październik 2008-październik 2009 nie odnotowano na terenie powiatu poważnych awarii i zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych.

  Budżet państwa

21

Edukacja ekologiczna

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  158,16

  (w tym: 6,80-gm. Czeremcha;121 -m. Hajnówka; 9,01-gm. Hajnówka; 21,35-gm. Narew)

Rozwój edukacji ekologicznej i kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa się głównie poprzez podejmowanie działań proekologicznych w formie programów edukacji ekologicznej, które są realizowane w szkołach znajdujących się na terenie Powiatu. Młodzież wykazuje duże zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska, co bezpośrednio wpływa na kształtowanie właściwych proekologicznych postaw. Dzięki zmianie zachowań uczniów i wszczepieniu prawidłowych nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczną młodzieży.

Poniżej programy edukacji ekologicznej prowadzone w jednostkach oświatowych poszczególnych gmin.

Miasto Hajnówka

 • zbiórka opakowań po płynnej żywności, akcja o szkodliwości palenia opakowań plastikowych, akcja Szkiełko i Eko w ramach selektywnej zbiórki odpadów.

  Gmina Czeremcha

 • akcja selektywnej zbiórki odpadów

  Gmina Hajnówka

 • akcja „Polskie dni recyklingu”

  Gmina Narew

 • konkurs „Selektywna zbiórka surowców wtórnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum”

  Środki własne gmin, środki PUK Sp. z oo., KIG „Przemysł Spożywczy” , Urząd Marszałkowski, Norweski Mechanizm Finansowy, WFOŚiGW, PFOŚiGW

22

Realizacja programu, w tym współpraca z instytucjami zagranicznymi i krajowymi, administracją rządową i samorządową

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  Powiat Hajnowski oraz wszystkie gminy z terenu powiatu wchodzą w skład Euroregionu Puszcza Białowieska, który jest międzynarodowym zrzeszeniem społeczności lokalnych po polskiej i białoruskiej stronie granicy. W skład Euroregionu wchodzą po stronie polskiej oprócz wszystkich miast i gmin powiatu hajnowskiego także dwie gminy powiatu bielskiego: Bielsk Podlaski i Orla; natomiast po stronie białoruskiej rejony: Prużański, Kamieniecki i Swisłocki. Euroregion został utworzony w oparciu o transgraniczny obiekt przyrodniczy, jakim jest Puszcza Białowieska.

  Budżet państwa, środki własne gmin, budżet powiatu

23

Monitoring stanu środowiska, w tym bazy danych nt. emisji zanieczyszczeń - powietrze, odpady, ścieki, hałas i in.

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  33,09 (badania gleb)

  Monitoring środowiska jest prowadzony w oparciu o Program Państwowego Monitoringu Środowiska, który składa się z 3 głównych bloków: jakość środowiska, emisja oraz oceny i prognozy. Zadania programu realizowane są przez WIOŚ, który corocznie opracowuje i przedstawia radzie powiatu informacje o stanie środowiska. Każdego roku do WIOS są również zgłaszane przez Starostwo propozycje przeprowadzenia określonych badań, w ramach ustalania planu pracy Inspektoratu na dany rok. Na 2010 rok do planu pracy inspektoratu zgłoszono następujące badania:

 1. Analiza fizykochemiczna odprowadzanych wód opadowych z firm: „Gryfskand” Sp. z o.o. Zakład Produkcji Węgli Aktywnych, Fabryka Mebli Forte, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.

 2. Analiza odbiornika ścieków z oczyszczalni miejskiej w Hajnówce – rzeka Leśna, poniżej punktu zrzutu ścieków.

 3. Pomiar emisji pyłów i gazów ze źródeł technologicznych oraz energetycznych w zakładach: Zakłady Maszynowe „Hamech”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, „Gryfskand” Sp. z o.o. Zakład Produkcji Węgli Aktywnych.

WIOŚ w planie kontroli na 2010 rok uwzględnił badania w firmie „Gryfskand” oraz badania rzeki Leśnej Prawej. Kontrole planowe pozostałych wnioskowanych podmiotów przewidziano do realizacji w 2011 roku.

W latach 2008 i 2009 przez Zakład Inżynierii Środowiska „Eko - Projekt” w Pszczynie były przeprowadzone okresowe badania jakości gleby i ziemi w powiecie hajnowskim. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska badania zostały przekazane WIOŚ dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska.

  Budżet państwa, środki powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

24

Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania i informacji o środowisku

 

Zadanie ciągłe

 

  Niemożliwy do określenia, gdyż zadanie jest procesem ciągłym.

  Trudny do oszacowania.

  Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (wnioski, wydane postanowienia, decyzje, programy, itd.) umieszczane są w elektronicznym publicznym dostępnym wykazie danych oraz BIP w Starostwie i gminach.

  Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - informacje o środowisku nie wymagające wyszukiwania udostępnia się bez pisemnego wniosku, pozostałe na wniosek. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa co roku rozpatruje takie wnioski.

  Dwa razy w roku do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ składane są zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Wydział RŚ nalicza opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych (tj. samochód służbowy). Opały naliczają także wszystkie gminy.

  Budżet powiatu, środki własne gmin

 

Tabela nr 3. Zadania inwestycyjne gmin powiatu hajnowskiego.

 

Lp.

Zadanie

Gmina

Termin realizacji wg programu

Szacunkowa wartość wg programu

[tys.zł]

Poniesiony koszt

[tys. zł]

Źródła finansowania

 

Opis wykonania zadania

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Rozbudowa istniejącego wodociągu gminnego do wsi Berezyszcze, Zubacze, Bobrówka

Czeremcha

2008-2009

2 630,00

0,4

Środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację.

2

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze ulic: Sportowa, Sosnowa, Gruntowa, Gołębia, Podleśna i Krótka

Czeremcha

2008-2009

1 000,00

1,6

Środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację.

3

Rekultywacja istniejących składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy

Czeremcha

2008-2012

160,00

0

-

Zadnie nie zrealizowane. Składowisko gminne dopuszczone do dalszej eksploatacji do końca 2012 roku. Rekultywacja pozostałych nieczynnych składowisk nie wykonana ze względu na brak środków finansowych.

4

Budowa wodociągu gminnego od wsi Wólka Terechowska do wsi Opaka Duża i Pohulanka

Czeremcha

2008-2009

2 740,00

91,7

Środki własne gminy, INTERREG, PUW

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację.

5

Budowa składowiska odpadów komunalnych w Związku Gmin

Czeremcha

2008-2013

2 300,00

0

-

Zadanie nie zrealizowane. Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku wyznaczenia terenu pod składowisko.

6

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeremsze, Kuzawie i Stawiszczach

Czeremcha

2008-2013

10 000,00

186,9

Środki własne gminy, INTERREG, PUW

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację.

7

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czyżach – II etap

Czyże

2008

1 775,00

1 499,00

Środki własne gminy, PROW

Zadanie zrealizowane w całości.

8

Budowa kanalizacji sanitarnej Zbucz-Morze

Czyże

2009-2010

5 372,00

0

-

Zadanie nie zrealizowane z powodu nie zaplanowania go w budżecie.

9

Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta

Hajnówka miasto

2008-2010

14  640,00

2 033 415,42

Grant UE, środki własne PUK Sp. z o.o.

kredyt bankowy, pożyczka bankowa

 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I (dostarczono wirówki).

 2. Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Żeromskiego etap II, kanalizacja i odbudowa nawierzchni ul. Poddolna, kanalizacja ul. Białowieska, Łowcza, Księżycowa, Żeromskiego, Stara Judzianka.

 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody etap II (rozpoczęto roboty ogólnobudowlane).

10

Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie gmin puszczy Białowieskiej i Dorzecza Bugu

Hajnówka miasto

2008-2011

3 130 tys. Euro

13 402,47

Ekofundusz, środki własne gminy

Zadanie zrealizowane w całości. Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Hajnówce.

11

Budowa kanalizacji sanitarnej

Kleszczele

2008-2011

5 500,00

13 120,00

Środki własne, PROW

Zdanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlano-montażowe na ul. Krótkiej, Kościelnej i Białowieskiej. Został położony kanał sanitarny o długości 1136 m oraz przyłącza do posesji. Stopień zaawansowania prac – ok. 20%.

12

Modernizacja składowiska

Narew

Do 2010

120,00

0

-

Zadanie nie zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Realizacja nastąpi w 2011 roku.

13

Oczyszczalnia ścieków wsi Masiewo Stare i Masiewo Nowe

Narewka

2008-2013

2 500,00

0

-

Zadanie nie zrealizowane. Uzgodniono budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków.

14

Kanalizacja Olchówka – Leśna - Mikłaszewo

Narewka

2008-2009

3 000,00

1 608,80

Budżet gminy, środki WFOŚiGW

Zadanie zrealizowane w całości w 2009 roku.

15

Rozbudowa składowiska odpadów i selektywna zbiórka

Narewka

2008-2010

4 000,00

0

-

Zadanie nie zrealizowane. Realizacja jest przewidziana do 2014 roku.

16

Termomodernizacja

Narewka

2008-2010

1 500,00

0

-

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

17

Likwidacja azbestu

Narewka

2008-2015

15 000,00

13,00

Budżet gminy, środki WFOŚiGW, środki właścicieli budynków

Odebrano od 10 właścicieli około 1100 sztuk arkuszy pokryć eternitowych.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska gminy bądź inne podmioty wydatkowały najczęściej swoje własne środki. Na niektóre zadania uzyskiwano pożyczki lub otrzymywano dotacje z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub funduszu powiatowego.

 

Tabela nr 4. Wydatkowanie środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w

latach 2008-2009.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wielkość kwoty [PLN]

Rok 2008

1

Zakup nagród dzieciom, które brały udział w programie selektywnej zbiórki odpadów ze szkół w gminach: Białowieża, Czeremcha, Kleszczele, Narew, Narewka, Miasto Hajnówka, gmina Hajnówka

2.523,01

2

Akcja „Sprzątanie świata” /zakup worków i rękawiczek dla szkół/

 

576,57

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Termomodernizacja budynku szkolnego.

 

47.000,00

4

Ekoolimpiada w Zespole Szkól Specjalnych

Zakup nagród dla uczestniczących w ekoolimpiadzie dzieci.

702,89

5

EKO-PROJEKT w Pszczynie

Wykonanie okresowych badan jakości gleby i ziemi w powiecie hajnowskim w 2008 roku.

16.012,50

Rok 2009

1

SP ZOZ w Hajnówce

 

Usuniecie wyrobów zawierających azbest z wiaty zlokalizowanej na ul. Piłsudskiego 10.

2.995,07

2

Zakup nagród dzieciom, które brały udział w programie selektywnej zbiórki odpadów ze szkół w gminach: Czeremcha, Narew, Miasto Hajnówka

2.533,50

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Termomodernizacja budynku szkolnego.

 

68.994,23

4

Akcja „Sprzątanie świata” /zakup worków i rękawiczek dla szkół/

 

731,71

5

Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego

Usuniecie wyrobów zawierających azbest z budynku zlokalizowanego na ul. 3 Maja 25a

46.000,00

6

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”

Zakup nagród dla uczestniczących w konkursie gimnazjalistów /etap wojewódzki/.

995,12

7

EKO-PROJEKT w Pszczynie

Wykonanie okresowych badan jakości gleby i ziemi w powiecie hajnowskim w 2009 roku.

17.080,00

Źródło: opracowano na podstawie własnych danych

 

 

Tabela nr 5. Zestawienie dotacji i pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Białymstoku w latach 2008-2009.

 

Lp.

Wnioskodawca

Zadanie

Udzielona kwota

Wykorzystana kwota

Dotacja/

pożyczka

Rok 2008

1

Gmina Narewka

Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka.

1.120.000,00

500.000,00

(do wykorzystania 620.000,00)

Pożyczka

2

Gmina Hajnówka

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wymiana 649 opraw oświetleniowych.

498.663,00

498.663,00

Pożyczka

3

Gmina Narewka

Zakup koparko-ładowarki do obsługi składowiska odpadów.

196.000,00

196.000,00

Pożyczka

4

Gmina Czyże

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego /lekkiego 4x2/.

80.000,00

 

80.000,00

Pożyczka

5

Gmina Białowieża

Zakup średniego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP w Białowieży.

300.000,00

60.000,00

3000.000,00

60.000,00

Pożyczka

Dotacja

6

PUK Sp. z o.o.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych u źródła z powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego.

300.000,00

3000.000,00

Pożyczka

7

Gmina Narewka

Zakup motopomp dla OSP w Narewce.

 

5.000,00

5.000,00

Dotacja

Rok 2009

1

Gmina Narewka

Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka.

1.120.000,00

586.667,94

 

Pożyczka

2

Gmina Dubicze Cerkiewne

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

251.279,44

251.279,44

Pożyczka

3

Gmina Czeremcha

Zakup koparko-ładowarki z osprzętem do prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy.

253.272,00

253.272,00

Pożyczka

4

Miasto Hajnówka

Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

11.504,00

11.504,00

Dotacja

5

Gmina Białowieża

Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy.

33.981,07

33.981,07

Dotacja

6

Gmina Hajnówka

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4x2.

60.000,00

20.000,00

60.000,00

20.000,00

Pożyczka

Dotacja

7

Gmina Narew

Doposażenie jednostki OSP w Narwi w zestaw do ratownictwa technicznego-drogowego Luks wraz z modernizacją i przystosowaniem do zamontowania na samochodzie gaśniczym typu STAR.

12.647,00

12.647,00

Dotacja

8

Gmina Narew

Konkurs Selektywna zbiórka Surowców Wtórnych" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Narwi

3.000,00

3.000,00

Dotacja

9

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce

Urządzanie terenów zielonych. Uporządkowanie i odnowienie terenów wokół budynków, na których zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne.

60.000,00

do wykorzystania 60.000,00

Dotacja

 

Źródło: opracowano na podstawie informacji uzyskanych ze stron internetowych WFOŚiGW

 

 

 

 

Wyjaśnienia skrótów występujących w raporcie.

 

PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

PUK – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOSiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

GIORiN – Główna Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

WIORiN – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

LP – Lasy Państwowe

BPN – Białowieski Park Narodowy

ZBS – Zakład Badania Ssaków

PUW – Podlaski Urząd Wojewódzki

PIORiN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

BOŚ – Bank Ochrony Środowiska

GMO – organizmy genetycznie zmodyfikowane

HCFV – powierzchnie cenne przyrodniczo

NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

RPO – Regionalny Program Operacyjny

INTERREG – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewa Cieślik

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-11-03

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-11-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-11-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-11-03