STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

1. Przedmiot uchwał Rady Powiatu

            Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1.     stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2.     wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3.     powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4.     stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5.     uchwalanie budżetu powiatu,

6.    rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

7.    podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8.    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

§  zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

§  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

§  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

§  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

§  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

§  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

§  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

§  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

§  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9.   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art.5 ustawy o samorządzie powiatowym,

10.   określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11.   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

12.  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

13.  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

14.  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

15.  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

16.  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17.  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 

 

2. Sposób przygotowania i uchwalania

1.     Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

§   co najmniej 3 radnych,

§   przewodniczący rady,

§   klub radnych,

§   komisja rady,

§   zarząd powiatu,

§   grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu hajnowskiego.

2.     Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.

3.     Projekty uchwał zgłaszane przez radnych, klub radnych, komisje rady wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.

4.     Do projektu uchwały zgłoszonego przez mieszkańców należy dołączyć wniosek do Przewodniczącego Rady o przyjęcie uchwały ze wskazaniem osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów wraz z listą osób popierających inicjatywę. Na liście osób popierających inicjatywę powinny się znaleźć: Imię i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis. Przewodniczący Rady po otrzymaniu projektu uchwały kieruje go do akceptacji przez radcę prawnego oraz skarbnika w celu wskazania źródła pokrycia finansowania działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały, który nie uzyskał akceptacji pod względem formalnoprawnym nie jest dalej rozpatrywany. Po uzyskaniu akceptacji radcy prawnego i skarbnika Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez zarząd Powiatu i właściwe komisje rady.

5.     Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.

6.     Projekt uchwały powinien zawierać:

§   tytuł uchwały,

§   podstawę prawną,

§   przepisy regulujące przedmiot uchwały,

§   rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem uchwały,

§   wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

§   data wejścia w życie uchwały.

7.    Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

8.    Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

9.    Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

10.  Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.

11.   W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.

12. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numer, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

13.  Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.

14.  Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu 2 dni od ich podjęcia.

15.  Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej:

§   uchwałę budżetową,

§   uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,

§   inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

16.  Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2004-03-24