Stanowienie Aktów Publicznoprawnych

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1) radni, których liczba stanowi co najmniej 1/5 składu rady,

2) przewodniczący rady.

3) komisja rady,

4) zarząd powiatu,

5) klub radnych

6) grupa mieszkańców powiatu w ilości co najmniej 300 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady, zgodnie z art. 42a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza), uzasadniając równocześnie potrzebę podjęcia uchwały.

7) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w zakresie swojej działalności.

 1. Projekty chwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.
 2. Projekty uchwał nie zgłaszane przez zarząd wymagają zaopiniowania przez zarząd, jeżeli wymaga tego przedmiot uchwały.
 3. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.
 • Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem uchwały.

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) datę wejścia w życie uchwały.

 1. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
 • Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.
 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.
 • Podjętym uchwałom nadaje się numer, wpisując cyfrą rzymską numer sesji, łamaną przez cyfrę arabską - kolejny numer uchwały, łamaną przez dwie ostatnie cyfry roku np. X/15/08. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
 1. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
 2. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu 2 dni od ich podjęcia.
 3. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:

1) uchwałę budżetową,

2) uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,

3) inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

 • Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2019-02-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2004-03-24