Informacja o pracy Zarządu w 2018r.

Numer porządkowy Data posiedzenia Postanowienia:
( ZP Nr 109/17) 19 grudnia 2017r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2017r. ( zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wydanej decyzji przyznającej świadczenie pieniężne od grudnia 2017r. rodzinie cudzoziemców)

- planu finansowego z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018r.;

- upoważnienia powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań w 2018r.;

- upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2018r.;

- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026;

- zmiany uchwały Nr 34/72/15 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Zarząd Powiatu, na wniosek Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, postanowił dofinansować kwotą 300 zł organizację Festiwalu Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną.
( ZP Nr 110/17) 28 grudnia 2017r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2017r. ( skorygowano zapisy uchwały Nr 109/225/17 z dnia 19 grudnia 20017r. dotyczące rozdziału 75411 i 80195; dokonano przesunięć w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu)

 

 • Zarząd postanowił zgłosić następujące kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”:

- ksiądz mitrat Jerzy Ackiewicz;

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce;

- Wydawnictwo Bratczyk;

- Tygodnik Niwa;

- Jan Suchodoła;

- Wiktor Bura;

- Mikołaj Lewczuk;

- Michał Wróblewski;

- Białowieskie Sioło;

- Grzegorz Bielecki;

- Mikołaj Janowski;

- Eugeniusz Saczko;

- dr Jerzy Pawluk;

- dr Anna Nowicka - Ciełuszecka

ZP Nr 111/18 19 stycznia 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację w kwocie 6500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w miesiącu styczniu środków finansowych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji)

- upoważnienia dwóch członków zarządu do podpisywania aneksu do umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej;

- ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu.

 

 • Zarząd przyjął projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu:

. w sprawie nadania Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Marianowi Święckiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania księdzu Janowi Krasowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Hajnówce tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Pani Małgorzacie Agnieszce Pietrzak – Zakrzewskiej tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania księdzu mitratowi Jerzemu Ackiewicz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie  nadania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Wydawnictwu Bratczyk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Tygodnikowi Niwa tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Janowi Suchodoła tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Wiktorowi Bura tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie  nadania Panu Mikołajowi Lewczuk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Michałowi Wróblewskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Pensjonatowi Białowieskie Sioło tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Grzegorzowi Zenonowi Bieleckiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie  nadania Panu Mikołajowi Janowskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Saczko tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Panu Jerzemu Pawluk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”;

- w sprawie nadania Pani Annie Nowickiej – Ciełuszeckiej tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
 1. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, wyraził zgodę na utworzenie etatu woźnej i przeniesienie pracownicy z etatu sprzątaczki na etat woźnej, natomiast nie wyraził zgody na utworzenie dodatkowej grupy nauczania matematyki od drugiego semestru w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

 

ZP Nr 113/18 5 lutego 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. ( przesunięto środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych ( ZSO- 2296 zł; ZSzDNJB – 4028 zł, ZSZ – 5308 zł, SOSzW – 3368 zł, PPP – 5000 zł)

- zatwierdzenia Programu Działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce oraz rocznego planu pracy na 2018r.;

- powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu.

 • Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek burmistrza miasta Hajnówka w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Celnej w Hajnówce – etap II.
 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że płace nauczycieli w 2017r. przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela. Wydatki poniesione w 2017r. na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wyniosły ogółem 7741244,72 zł, tj. 168057,87 zł powyżej minimum wydatków wymaganych Kartą Nauczyciela.
 2. Zarząd, po zapoznawaniu się z informacją dyrektora SP ZOZ Pana Grzegorza Tomaszuka odnośnie propozycji utworzenia hospicjum na bazie infrastruktury Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w ilości 3 łóżek, pozytywnie odniósł się do propozycji dyrekcji SP ZOZ.
 3. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem rodziców uczniów Zespołu Szkół z DNJB, wyraził zgodę na utworzenie dodatkowej grupy nauczania matematyki od drugiego semestru w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
 4. Ze względu na brak środków finansowych, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku o wsparcie finansowe grupy uczniów wraz z opiekunem ze szkół ponadgimnazjalnych na wyjazd edukacyjny na Łotwę, Litwę i Białoruś śladami walki o niepodległość Polski w latach 1914-1921 w ramach kolejnej edycji projektu „Śladami Bohaterów”.
 5. Zarząd Powiatu postanowił przystąpić do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 6. Naczelnik wydziału spraw społecznych Ewa Cieślik przedstawiła założenia do wytycznych do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019. Decyzją Zarządu przygotowane wytyczne zostaną przesłane dyrektorom szkół i placówek oświatowych przed przystąpieniem do prac nad arkuszami organizacyjnymi.
 7. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego konkursem na dofinansowanie budowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych Zarząd Powiatu postanowił zgłosić modernizację ulicy Poddolnej w Hajnówce. Maksymalny poziom dofinansowania jednej inwestycji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 500 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego br.

 

ZP 114/18 12 lutego 2018r.
 • Zarząd przyjął materiały i projekty uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu:

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2017r.;

- sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP za 2017r.;

- informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu;

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r.;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

- projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2018r.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
 1. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej.
 2. Zarząd odpowiadając na wniosek burmistrza Hajnówki postanowił przekazać Gminie Miejskiej Hajnówka zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi (bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka). Zarząd przeznaczył na powyższy cel kwotę 100 tys. zł.
 3. Ze względu na brak środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek burmistrza Kleszczel w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej ulicy Kolejowej w Dobrowodzie.
 4. W związku ze zgłoszeniem inwestycji na ulicy Poddolnej w Hajnówce do konkursu na dofinansowanie budowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek wójta gminy Czyże w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy odcinka drogi Krywiatycze – Morze oraz odcinka ulicy we wsi Czyże.
 5. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców wsi Krzywiec, postanowił w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz w miarę posiadanych środków finansowych położyć asfalt na już istniejący we wsi.
 6. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Podlaskiej Sieci Internetowej, nie wyraził zgody na obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
ZP 116/18 7 marca 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. (zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową o kwotę 16.440 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmacnianie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „ Zwiększanie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”, zapisano wydatki w wysokości 69.820 zł na realizację zadań własnych przez jednostki spoza sfery finansów publicznych,

- zaopiniowania wniosku o zaliczenie odcinka drogi krajowej Nr 66 do kategorii dróg gminnych

- zaopiniowania wniosku o zaliczenie nieruchomości położonych w Hajnówce do kategorii drogi gminnej.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

- Zarząd, realizując wniosek z XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2018r., przygotował stanowisko do Marszałka Województwa Podlaskiego, wyrażając w nim zaniepokojenie w związku z przeciągającymi się działaniami przy przetargu na realizację inwestycji Nowosady – Żywkowo.

- Zarząd, po zapoznaniu się z dokumentacją, pozytywnie zaopiniował rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku: przejście przez Suchowolce.

ZP 116/18 20 marca 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2017r.

- przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.

- przyjęcia informacji o wykonaniu w 2017 roku planu finansowego SP ZOZ w Hajnówce.

- w sprawie zmian w budżecie na 2018r. ( w związku z podpisaną umową partnerską związaną z realizacją projektu „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 37.510 zł)

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny „Inki” wyraził zgodę na użyczenie części (ok. 300m2) działki nr 1631/1 w Hajnówce ( Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce) pod budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  2. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrekcji Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, wyraził zgodę na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie szkoły.
  3. W związku z zaliczeniem do kategorii dróg wojewódzkich drogi Tarnopol – Siemianówka, Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie prawa własności do działki nr 59/6 położonej w obr. Siemianówka na rzecz Powiatu Hajnowskiego.
  4. Zarząd Powiatu postanowił wystosować kolejne pismo do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich.
  5. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem wójta gminy Czyże w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę przydrożnego rowu w pasie drogi powiatowej nr 1620B w miejscowości Kuraszewo ( strona lewa) w kwocie 6800 zł brutto, postanowił decyzję w powyższej sprawie podjąć z chwilą oszacowania niezbędnych kosztów naprawy nawierzchni dróg powiatowych po okresie zimowym.
  6. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem rodziców dzieci w wieku przedszkolnym o utworzenie Szkoły Podstawowej z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego postanowił zwrócić się do Burmistrza Hajnówki o opinię w powyższej sprawie.
  7. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, postanowił dofinansować kwotą 500 zł druk albumowych wydawnictw z okazji stulecia Niepodległości Polski: „Hajnówka w starej fotografii”, Hajnówka w fotografii z kolekcji Witolda Tatarczyka”, „Złota Księga Hajnówki”.
  8. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, wyraził zgodę na pokrycie kosztów ( 400 zł) dojazdu uczniów III klas gimnazjalnych ze szkół w Czeremsze i Kleszczelach do II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB w Hajnówce i pozostałych szkół średnich w Hajnówce w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez powiat.
  9. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk poinformował Zarząd o zamiarze włączenia się powiatu hajnowskiego do realizacji projektu „Mara”, który będzie skupiał kraje z obszaru Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym są Niemcy, natomiast po stronie polskiej: Politechnika Białostocka. Jest to projekt mający na celu umożliwienie turystom łatwego zakupu biletów komunikacyjnych, w tym wynajęcia rowerów. Całkowity koszt realizacji projektu po stronie powiatu wyniesie 48 tys. zł.

 

ZP 118/18 4 kwietnia 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- upoważnienia kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce do występowania przed organami administracji publicznej.

 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 1. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk poinformował Zarząd o przyznaniu przez Marszałka Województwa 380.000 zł dotacji na realizację inwestycji na ulicy Poddolnej w Hajnówce.
 2. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk poinformował Zarząd o rządowym programie wsparcia infrastruktury drogowej w Polsce, w ramach którego województwo podlaskie otrzymało 29,7 mln zł. Zarząd po przeprowadzonej dyskusji postanowił zgłosić do programu przebudowę ulicy Targowej i ulicy Dolnej w Hajnówce ( ogólny koszt inwestycji 6.227.840,79 zł) oraz ulicy Pałacowej w Białowieży ( koszt inwestycji 6.272.683,61 zł). W ramach tego programu jest możliwość uzyskania 80% dofinansowania inwestycji.
 3. Zarząd, po zapoznaniu się z prośbą mieszkańców Klejnik w sprawie wstrzymania sprzedaży szkoły w Klejnikach, postanowił ( zgodnie z kompetencjami) pismo przekazać Przewodniczącemu Rady Gminy Czyże.
 4. Zarząd, ze względu na brak środków finansowych, negatywnie rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w sprawie dofinansowania wyposażenia wrót garażowych w napędy automatyczne oraz wymianę głównej bramy wjazdowej w KP PSP w Hajnówce.
 5. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrektora SP ZOZ w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do Pododziału Opieki Paliatywnej w wysokości 40.000 zł, postanowił zwrócić się z pismem do Stowarzyszenia na rzecz hospicjum w Hajnówce o rozważenie możliwości przeprowadzenia akcji zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców Hajnówki na powyższy cel.
 6. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Hajnowskiego Domu Kultury, postanowił ufundować nagrodę Starosty w wysokości 500 zł dla Zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka” z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności.
 7. W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania umowy na kompleksową obsługę rachunków bankowych jednostek organizacyjnych powiatu hajnowskiego, Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Banku Pekao SA z propozycją przedłużenia dotychczasowej umowy na okres od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2021r.
ZP 119/18 17 kwietnia 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 83.640 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 11.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 1.048,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

 • Zarząd przyjął materiały na XXX sesję Rady Powiatu:

 

- Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przeciwdziałaniu bezrobociu z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

- Informacja o realizacji Powiatowego Programu Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020.

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.

- Informacja o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka w Białowieży, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu;

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r.;

- projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

- projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
 1. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem wójta gminy Czyże w sprawie przygotowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1620B na odcinku Kuraszewo – Kamień, postanowił niniejszy wniosek rozpatrzyć przy konstrukcji kolejnych budżetów.
 2. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce w sprawie zwiększenia planu wydatków z paragrafu „zakup materiałów i wyposażenia” w związku z zakupem testu do diagnozy psychologicznej ( 4623 zł), postanowił w chwili obecnej nie uzupełnić Poradni środków na tym paragrafie.
 3. Zarząd, po zapoznaniu się z informacją w sprawie wypłacenia zwolnionemu nauczycielowi odszkodowania ponad 20 tys. zł z budżetu szkoły, postanowił zwrócić się do dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce o przedłożenie wyjaśnień w powyższej sprawie.

 

ZP Nr 121/18 11 maja 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. (zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 39.600 zł z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020; zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 19.600 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy)

- przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2017r.

- podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu hajnowskiego za I kwartał 2018r.

- podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu za 2017r.

- ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Ze względu na udzielone wcześniej wsparcie finansowe wydania wierszy Pana Edwarda Lipińskiego „Uśmiech krajobrazu”, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Biblioteki Miejskiej w Hajnówce o wsparcie finansowe tego wydawnictwa.
  2. Ze względu na brak środków finansowych, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Kleszczel o dofinansowanie kwotą w wysokości 35.919,10 zł przebudowy skrzyżowania w Dobrowodzie na ulicy Kolejowej.
  3. Zgodnie z postanowieniem Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 15.11.2013r. Zarząd postanowił wypłacić kwotę 15.927,95 zł firmie Pomoc Drogowa oraz Parking Strzeżony za zwrot poniesionych wydatków za wykonanie dozoru, w tym koszty załadunku i holowania pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  4. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z ofertą Banku Pekao SA, postanowił przedłużyć umowę obsługi bankowej budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych do 30 czerwca 2021r.
ZP Nr 122/18 28 maja 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- w sprawie zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 301,25 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 51.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości SP)

- zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Hajnówka ( Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek wójta gminy Hajnówka w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych sześciu odcinków dróg wewnętrznych)

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek firmy Value Engineering Sp.zoo w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 66 na odcinku Podbiele – Suchowolce.
  2. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Zakładu Usług Leśnych „Maximus” wyraził zgodę na zawarcie porozumienia na użytkowanie niezagospodarowanego parkingu „Zwierzyniec” przy drodze do Białowieży.
  3. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce w sprawie zabezpieczenia środków na utworzenie stanowiska pracy inspektora ochrony danych w wymiarze 10 godzin tygodniowo, postanowił poinformować dyrekcję o wygospodarowaniu środków na ten cel w ramach posiadanego budżetu szkoły.
  4. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych, postanowił przeznaczyć 600 zł na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów ze szkoły do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyjazd jest organizowany dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Różnić się nie oznacza nienawidzić się”.
W związku z potrzebą zapewnienia w Starostwie Powiatowym w Hajnówce lepszego dostępu do Internetu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie, w przypadku awarii,  dodatkowego łącza internetowego
ZP Nr 123/18 7 czerwca 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 1. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańców wsi Lipiny o usunięcie chodnika we wsi Lipiny na części działek nr 64 i 65 należących do wnioskodawców i zajętych przez pas drogi powiatowej Nr 1648B, postanowił zaproponować podział w/w działek i po wycenie rzeczoznawcy odkupić od właścicieli części działek zajętych pod pas drogowy.
 2. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem mieszkańca Starzyyny o wypłatę odszkodowania za część działki nr 312/15 położonej w Starzynie, gm. Dubicze Cerkiewne zajętej pod drogę powiatową nr 1668B, postanowił dokonać podziału w/w działki i po wycenie rzeczoznawcy odkupić od właściciela część działki zajętej pod pas drogowy.

 

ZP Nr 124/18 12 czerwca 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 77.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KP PSP, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.340 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018r.)

 

 • Zarząd przyjął materiały na XXXI sesję Rady Powiatu:

- Raport na temat sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Hajnówce.

- Informacja na temat działań związanych z promocją powiatu, współpracą z zagranicą ( zawarte porozumienia) i funkcjonowania Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

- projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego w II półroczu 2018r.

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Hajnowskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Hajnowski;

- projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
Zarząd przyjął skonsolidowany bilans powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.

Hajnówka, dnia 10.07.2018 r.

SO.525.1.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 19 a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w dniu 29.06.2018 r. przez Lokalną Organizację Turystyczną ,,Region Puszczy Białowieskiej” z siedzibą przy ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka, w zakresie realizacji zadania pt. ,,Edukacja patriotyczna w regionie Puszczy Białowieskiej – letni program edukacyjno – integracyjny młodzieży z Kraslawy”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powyższej ustawy uwagi do oferty można wnosić w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Załączniki:

Formularz zgłaszania ofert

Uproszczona oferta

ZP Nr 126/18

10 lipca 2018r.

- zmian w budżecie na 2018r. (zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 25.730 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rządowego programu „Dobry start”; zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.828,65 zł z tytułu realizacji projektu „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi”; zwiększono środki o kwotę 137.225 zł na realizację inwestycji Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I etap; zmniejszono środki na budowę ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka – Białowieża o 70.000 zł; zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 67.225 zł)

- wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ( Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1720B droga wojewódzka Nr 690 Kułagi – Krasewice – droga gminna Nr 109504B poprzez zaliczenie do drogi gminnej)

- wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ( Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Wielkie – Narew poprzez zaliczenie tej drogi do kategorii drogi wojewódzkiej).

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 

 1. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Krynica, postanowił dofinansować kwotą 200 zł ufundowanie nagród dla uczestników konkursu kulinarnego podczas ósmej edycji festynu „BulwaFest” w Lipinach.
 2. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 20.000 zł na zakup komputerów do pracowni informatyczno – ekonomicznej, postanowił przedmiotowy wniosek rozpatrzyć podczas prac nad projektem budżetu na 2019r.
 3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, wyraził zgodę na dodatkowe 4 godziny informatyki realizowane z uczniem klasy I liceum do końca etapu edukacji.
 4. Zarząd Powiatu, po wcześniejszym ( wrzesień 2017r.) zrzeczeniu się odszkodowania za nowowydzielone, na mocy specustawy, działki będące własnością Powiatu Hajnowskiego związane z budową drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady, postanowił cofnąć swoją decyzję ze względu na wysokość kwoty odszkodowania ustalonej przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 18,25 i 29 czerwca br. w łącznej wysokości 74.474,00 zł. Zarząd uzasadnił swoją decyzję trudną sytuacją finansową budżetu powiatu.
 5. Zarząd Powiatu postanowił ogłosić uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o dotację w wysokości 2.024,00 zł na realizację zadania Pr. „Edukacja patriotyczna w regionie Puszczy Białowieskiej – letni program edukacyjno – integracyjny młodzieży z Kraslavy” – Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”.
 6. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, wyraził zgodę na wynajęcie dodatkowych pomieszczeń dla Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego o łącznej powierzchni 68,45m2.
 7. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia, postanowił zgłosić do planu finansowo – gospodarczego na rok 2019 te wszystkie inwestycje drogowe, na które były składane wcześniej wnioski do Lasów Państwowych, a które do tej pory nie zostały zrealizowane ( droga do Postołowa, Bernadzki Most – Krynica do drogi wojewódzkiej, ulica Pałacowa w Białowieży, Białki – Ogrodniki, Puchły).
 8. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SP ZOZ w Hajnówce w sprawie dofinansowania realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.
 9. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta Hajnówka, wyraził zgodę na dysponowanie gruntem części działki Nr 1502/49 w Hajnówce ( siedziba urzędu) w celu budowy 3 masztów flagowych.

ZP Nr 127/18

13 lipca 2018r.

Podczas posiedzenia Zarząd zapoznał się z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w sprawie Gryfskandu.

ZP Nr 128/18

20 lipca 2018r.

wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy poprzez zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych).

 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 

 1. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora SP ZOZ w Hajnówce, wyraził zgodę na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie SP ZOZ wokół budynku Oddziału Psychiatrycznego. Usunięcie drzew i krzewów jest niezbędne do realizacji prac budowlanych w ramach projektu pt. „ Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce”.
 2. Zarząd, ze względów formalno – prawnych, negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Granie bez granic” o dofinansowanie organizacji V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce. Stowarzyszenie rokrocznie jest informowane o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na organizację festiwalu w ramach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, niemniej jednak stowarzyszenie nigdy nie złożyło oferty w ramach konkursu.
 3. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją przekazaną przez Wicestarostę w przedmiocie przystąpienia do projektu utworzenia w powiecie hajnowskim Centrum Inicjatyw Społecznych zdecydował o przystąpieniu do projektu jako partner projektu.
 4. Zarząd Powiatu zdecydował o przystąpieniu do realizacji projektu w przedmiocie remontu linii kolejowej na odcinku Hajnówka – Białowieża. Wydział Promocji został zobligowany do przygotowania procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia inwestycji.

ZP Nr 129/18

27 lipca 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 349,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w art. 6ca ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; zwiększono wydatki o 55.000 zł dla Zespołu Szkół z DNJB z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe)

- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2018r.

- podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za II kwartał 2018r.

 

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce, postanowił zwiększyć środki finansowe w planie wydatków jednostki w kwocie 13.434,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy nauczycielowi w związku z przejściem na emeryturę.
  2. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem dyrekcji Zespołu Szkół z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego w Hajnówce, postanowił zwiększyć środki finansowe w planie wydatków jednostki w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom w związku z likwidacją stanowisk pracy oraz przejściem na emeryturę.
  3. Zarząd przychylił się do propozycji Wicestarosty Hajnowskiego Jadwigi Dąbrowskiej w sprawie przeniesienia biura nieodpłatnej pomocy prawnej do pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

ZP Nr 130/18

8 sierpnia 2018r.
 • Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ulicy Górnej i Wrzosowej. Radna Olga Rygorowicz i radna Barbara Wasiluk zasugerowały przeanalizowanie pod kątem bezpieczeństwa zastosowanego rozwiązania na skrzyżowaniu ulicy Górnej i Wrzosowej.

 

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka, postanowił przyznać 500 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań Klubu.
  2. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława w Hajnówce, postanowił przyznać kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe organizacji w amfiteatrze miejskim koncertu ewangelizacyjnego organizowanego przez Odnowę w Duchu Świętym „Effatha”.
  3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem Amatorskiego Zespołu Pieśni „Echo Puszczy” postanowił przyznać 1000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyjazdu do Włocławka na 18-ty Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów „Ars” 2018.

ZP Nr 131/18

21 sierpnia 2018r.
 • Zarząd przyjął materiały na XXXII sesje Rady Powiatu:

- Informacja o działalności SP ZOZ w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej SP ZOZ.

- Informacja o działalności Rady Społecznej SP ZOZ.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r.;

- projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018-2027;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Hajnowskiego;

- projekt uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Białowieży;

- projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.;

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu dotyczącego utworzenia oddziału Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Hajnowskim;

- projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1601B kategorii drogi powiatowej;

 

 

 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 494,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w art. 6ca ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 51.797 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację celową w kwocie 30.300 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom; zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację w kwocie 91.172,25 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa; zgodnie z decyzją Wojewody zapisano dotację w kwocie 46.419 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; uzupełniono dotację o kwotę 1.434 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej)

 

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 

 1. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, postanowił dofinansować kwotą 500 zł naprawę bram garażowych oraz wyposażenie ich w napędy automatyczne.
 2. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem wójta gminy Czeremcha w sprawie ujęcia do budżetu powiatu w 2018r. realizacji inwestycji na terenie gminy Czeremcha, postanowił decyzję w powyższej sprawie podjąć podczas prac nad budżetem powiatu na 2019r.
 3. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, postanowił dofinansować kwotą 100 zł zakup elementów odblaskowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu hajnowskiego.
 4. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce w sprawie utworzenia dwóch oddziałów klasy pierwszej Liceum.
 5. Zarząd, po zapoznaniu się z pismem Podlaskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku, postanowił kwotą 1000 zł dofinansować udział reprezentacji sportowców z powiatu hajnowskiego w XXI Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Siedlcach, w dniach 23-25.08.2018r.

Hajnówka, dnia 29.08.2018 r.

SO.525.2.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 19 a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w dniu 22.08.2018 r. przez Lokalną Organizację Turystyczną ,,Region Puszczy Białowieskiej” z siedzibą przy ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka, w zakresie realizacji zadania pt. ,,Zawody Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2018”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 powyższej ustawy uwagi do oferty można wnosić w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Załączniki:

Oferta

Formularz zglaszania uwag

ZP Nr 133/18

3 września 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018r. (zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 5670 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka; zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 13.680 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego zapisano dotację celową w kwocie 40.826 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu; zgodnie z porozumieniem z Gminą Dubicze Cerkiewne zapisano pomoc finansową w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na remont bramy; zgodnie z porozumieniem z Gminą Narew zapisano pomoc finansową w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na remont bramy; zgodnie z porozumieniem z Gminą Białowieża zapisano pomoc finansową w kwocie 3000 zł z przeznaczeniem na remont bramy; zgodnie z porozumieniem z Gminą Czyże zapisano pomoc finansową w kwocie 4000 zł z przeznaczeniem na remont bramy; zgodnie z porozumieniem z Gminą Narewka zapisano pomoc finansową w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy; zgodnie z porozumieniem z Miastem Hajnówka zapisano pomoc finansową w kwocie 6000 zł z przeznaczeniem na remont bramy).

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 

 1. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, postanowił zwiększyć budżet szkoły o kwotę 26.005,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli z tytułu przejścia na świadczenie emerytalne.
 2. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce o zwiększenie planu finansowego na 2018r. o kwotę 54.355,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie emerytalne.

 

ZP Nr 134/18

10 września 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok;

- przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak.

 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 

 1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, Zarząd Powiatu zatwierdził zaproponowane standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na okres zimy 2018/2019.
 2. Na wniosek mieszkańców wsi Lipiny, w którym wnioskodawcy zwrócili się po raz kolejny o przesunięcie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1648B we wsi Lipiny, Zarząd postanowił wystosować kolejne pismo wskazując obowiązujący stan prawny i możliwe rozwiązania.

ZP Nr 135/18

28 września 2018r.
 • Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018-2022”;

- przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2020”;

- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Białowieży;

- zmian w budżecie na 2018r. ( zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 108.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby; zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 24.839 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie  ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z podwyższeniem dotacji na jednego uczestnika; zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację celową w kwocie 301,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; przesunięto środki w kwocie 41.600 zł na wypłatę stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak).

 

 • Zarząd przyjął materiały na XXXIII sesje Rady Powiatu:

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r.;

- projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu;

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym na terenie powiatu hajnowskiego w 2019r.

 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 

 1. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Rysiej w Hajnówce.
 2. Po rozstrzygnięciu przetargu, Zarząd postanowił zwiększyć budżet projektu pn. Budowa budynku usługowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu Zwierzyniec” o kwotę 27.813,73 zł. Kwota inwestycji po zmianach wyniesie 2.890.500,00 zł.

ZP Nr 136/18

2 października 2018r.
 • Zarząd przyjął materiały na XXXIII sesje Rady Powiatu:

- projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2019r.

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy powiatu hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi;

- informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu;

- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2020;

- informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego;

- informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

 • W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
  1. Zarząd, ze względu na trudna sytuację finansowa, po raz kolejny negatywnie rozpatrzył wniosek dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce o wyodrębnienie drugiego oddziału I klasy liceum ogólnokształcącego z obecnie funkcjonującej klasy liczącej 31 osób, z uwagi na liczne dysfunkcje uczniów oraz zatrudnienia nauczyciela wspomagającego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-10-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-26