Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje:

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. A. Zina 1

tel. 85 682 48 36

Godziny Pracy Biura:

poniedziałek – piątek w godz. 7.30 - 15.30

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)
 3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537)

 

Obowiązki znalazcy:

Każdy, kto znalazł rzecz i nie zna jej właściciela, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym starostę właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub miejsca znalezienia rzeczy.

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Hajnowskiego z wyjątkiem:

 1. tych, których szacunkowa wartość nie przekracza 100,00 zł. (chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez starostę, znalazca może postąpić z rzeczą według swego uznania;
 2. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, a także dowodów osobistych lub paszportów – te rzeczy znalazca powinien niezwłocznie oddać policji. Jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy zawiadomić policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje;
 3. rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – należy je oddać zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu.

 

Zadania realizowane przez Biuro Rzeczy Znalezionych:

 1. odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy;
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy;
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru znalezionych rzeczy. Jeżeli uda się ustalić osobę uprawnioną do odbioru rzeczy, to ta osoba jest wzywana do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy nie można osobie uprawnionej doręczyć wezwania do odbioru rzeczy lub ta osoba jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł., to zamieszcza się odpowiednie wezwania na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce (przez okres 1 roku od dnia znalezienia rzeczy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Odbiór rzeczy znalezionej z Biura Rzeczy Znalezionych:

 1. gdy osoba uprawniona odbierze po wezwaniu rzecz znalezioną sporządza się z tego poświadczenie wydania rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych;
 2. gdy osoba uprawniona do odbioru nie odbierze rzeczy w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania, zawiadamia się znalazcę (z wyjątkiem pkt 6);
 3. gdy w przypadku niemożności ustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzecz znaleziona nie zostanie odebrana po dwóch latach od jej znalezienia zawiadamia się znalazcę (z wyjątkiem pkt 6);
 4. w sytuacjach opisanych w pkt 2 i 3 znalazca ma 30 dni na odbiór znalezionej rzeczy;
 5. rzeczy nie odebrane po upływie terminu określonego w pkt 4 stają się własnością powiatu (z wyjątkiem pkt 6);
 6. rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

 

Osoba poszukująca rzeczy zagubione i zgłaszająca się do Biura Rzeczy Znalezionych powinna:

 1. określić jaka rzecz została zgubiona, dokonać dokładnego opisu rzeczy, cech charakterystycznych, znaków szczególnych (np. numer seryjny, własne oznakowanie, opis widocznych śladów zużycia, itp.);
 2. opisać miejsce i okoliczności zgubienia rzeczy.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2015-10-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-12

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-07-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-12