BUDŻET POWIATU HAJNOWSKIEGO 2019 rok.

Uchwała Rady Nr III/10/18 z dnia 2018-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2019.

Uchwała Rady Nr III/11/18 z dnia 2018-12-21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019 - 2027

 

PROJEKT BUDŻETU przyjęty na posiedzeniu Zarządu:

Uchwała Nr 141/287/18 z dnia 2018-11-15 w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok

Uchwała Nr 141/288/18 z dnia 2018-11-15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego 

 

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU dokonywane w roku 2019

Uchwała z dnia Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/35/19

z dnia 09/05/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 15/34/19

z dnia 09/05/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za I kwartał 2019 rok.

Uchwała Zarzdu Powiatu Nr 15/33/19

z dnia 24/04/19

Objaśnienia

 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP ) zmniejszono dotację celową o kwotę 42.177 zł. Dotacja dotyczy pomocy cudzoziemcom.
 2. Przesunięto środki do jednostek oświatowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce - 2.439 zł,
 • Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - 3.658 zł,
 • Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - 5.488 zł,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Hajnówce - 3.415 zł,
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 5.000 zł.
 1. Przesunięto środki w kwocie 4.235 zł na wykup gruntów pod drogą w miejscowości Starzyna.
 2. Dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, KP PSP, ZSzO, PINB, DPS, ZSZ, PPP, ZDP, ZSZ z DNJB.

Uchwała Rady Powiatu Nr V/36/19

z dnia 11/04/19 Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:
1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.173.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 3.235 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 44.118 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150.660,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki. Projekt jest współfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI);
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w Integracji”;
6. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i przebudowę dachu nad pomieszczeniami spawalni i malarni,
7. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł, zaplanowano pokryć wolnymi środkami,
8. Zmniejszono przychody o kwotę 825.000 zł (wolne środki) i rozchody o kwotę 975.000 zł (na spłatę rat kredytów bankowych).
9. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych;
10. Zwiększono dochody o kwotę 32.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydatki o 32.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (8.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej:
- remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa (8.610 zł),
- na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej łączącej ul. Poddolną – droga
powiatowa nr 2329B w Hajnówce ul. Targową -droga powiatowa 1623B w Hajnówce (15.990 zł)

Uchwała Rady Powiatu Nr IV/20/19 

28/02/2019 Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.
1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2019) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 432.136 zł.
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł z darowizny dla DPS z przeznaczeniem na „VIII Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”.
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 171.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownikom PUP,
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na projekt pn ”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” (zakup tokarki konwencjonalnej do metalu),
6. Zwiększono dochody o kwotę 915.689,24 i wydatki o kwotę 1.284.075,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn ‘Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”;
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.117,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w integracji”
8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł z darowizn uzyskanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem na wydatki takie jak: kieszonkowe, korepetycje, materiały do zajęć socjoterapeutycznych, kampania 19 dni przeciwko przemocy, wyjazdy na basen treningi piłki nożnej, wycieczki szkolne;,
9. Zwiększono wydatki o kwotę 309.724 zł z przeznaczeniem na udział własny w projekcie „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego,
10. Zmniejszono nadwyżkę budżetową do kwoty 146.417,17 zł,
11. Zwiększono wolne środki do kwoty 1.153.582,83 zł.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 6/12/19

z dnia 22/01/2019
 1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 411.946 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Panele fotowoltaiczne będą zainstalowane w następujących jednostkach: Dom Pomocy Społecznej w Białowieży, Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Zespół Szkół Zawodowych;
 2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.455 zł z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr AS3/000025/10/D.

Uchwała Rady Powiatu Nr V/36/19

z dnia 11/04/2019 Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:
1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.173.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 3.235 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 44.118 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150.660,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki. Projekt jest współfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI);
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w Integracji”;
6. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i przebudowę dachu nad pomieszczeniami spawalni i malarni,
7. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł, zaplanowano pokryć wolnymi środkami,
8. Zmniejszono przychody o kwotę 825.000 zł (wolne środki) i rozchody o kwotę 975.000 zł (na spłatę rat kredytów bankowych).
9. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych;
10. Zwiększono dochody o kwotę 32.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydatki o 32.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (8.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej:
- remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa (8.610 zł),
- na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej łączącej ul. Poddolną – droga powiatowa nr 2329B w Hajnówce ul. Targową -droga powiatowa 1623B w Hajnówce (15.990 zł)

Uchwała Rady Powiatu Nr VI/49/19

z dnia 27/06/2019 Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:
1. Zapisano pomoc finansową z Gminy Hajnówka w wysokości 4.674 zł z przeznaczeniem na dokonanie dodatkowych zmian w dokumentacji „Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja”;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 183.180 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez PCPR;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł uzyskanych przez Dom Dziecka w Białowieży z przeznaczeniem na zakup letniego obuwia, zakwaterowanie i wyżywienie podczas wypoczynku w Niechorzu,
4. Zwiększono wydatki o kwotę 7.570 zł na realizację projektu pn „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” realizowanego przez Zespół Szkół z DNJB;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 153.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” realizowanego przez Starostwo Powiatowe;
6. Zwiększono wydatki o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” realizowanego przez Starostwo Powiatowe;
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych;
8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej;
9. Zapisano dochody w kwocie 4.197.894,27 z przeznaczeniem na realizację dróg powiatowych w miejscowości Czyże, Kutowa i ul. Pałacowa w Białowieży;
10. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 315.213,19 z Gminy Czyże do drogi powiatowej w miejscowości Czyże;
11. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 165.755,38 z Gminy Narew do drogi powiatowej w miejscowości Kutowa;
12. Zapisano wydatki w kwocie 1.252.392,90 zł na realizację drogi powiatowej w Czyżach;
13. Zapisano wydatki w kwocie 663.021,52 zł na realizację drogi powiatowej w Kutowie;
14. Zapisano wydatki w kwocie 3.244.417 zł na realizację drogi powiatowej Nr 1649B ul. Pałacowa
  Białowieży;
15. Zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na: zakup środków trwałych (ciągnika wraz z osprzętem i kosiarki bijakowo-łańcuchowej) – 250.000 zł i wydatków bieżących (100.000 zł);
16. Zapisano dochody w wysokości 93.680,42 zł i wydatki w kwocie 110.212,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „MARA”
17. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 1.597.447,41 zł, zaplanowano go pokryć wolnymi środkami,
18. Zwiększono przychody o kwotę 1.593.864,58 zł (wolne środki).

Uchwała Rady Nr VI/46/19 z dnia 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

 

Uchwała Rady Nr VII/58/19

z dnia 29/10/2019 r. 1. Zapisano dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu realizacji projektu Pn ”Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
2. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 10.000 zł z Gminy Czyże na remont drogi powiatowej Nr 1616B Rakowicze - Czyże;
3. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 20.000 zł z Gminy Narewka na remont drogi powiatowej Nr 1646B Olchówka - Siemianówka;
4. Zapisano wydatki w kwocie 60.000 zł na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych;
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.000 zł uzyskane przez Zespół Szkół z DNJB i przeznaczono na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego w kondygnacji piwnicznej szkoły (zalecenie pokontrolne KP PSP);
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 zł (zwrot dotacji dotyczącej opieki prawnej);
7. Zwiększono wydatki o kwotę 29.600 zł na realizację projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu rozwoju Szkoły”
8. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 1.657.047,41 zł, zaplanowano go pokryć wolnymi środkami,
9. Zwiększono przychody o kwotę 59.600 zł (wolne środki) .

Uchwała Nr 35/67/19 Zarządu Powiatu Hajnowskiego

31/10/2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za III kwartał 2019 rok.

Uchwała Rady Nr VIII/67/19

31/10/2019 r. Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.
1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 251.000 zł z tytułu realizacji projektu Pn ”Szkoła otwarta na Europę”. Projekt realizowany przez zespół Szkół Zawodowych;
2. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 12.000 zł z Gminy Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na stypendia dla studentów szkół medycznych(pielęgniarki, położne);
3. Zmieniono klasyfikację budżetową środków dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych (4.197.894,09 zł);
4. Zmieniono klasyfikację budżetową dla drogi Nr 1628B Kutowa (zmniejszono wydatki inwestycyjne, zwiększono wydatki bieżące);
5. Zwiększono dochody w kwocie 45.120 zł z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
6. Zwiększono dochody o kwotę 40.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drzew i przeznaczono na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg;
7. Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 201.414 zł;
8. Zwiększono dochody o kwotę 190.000 zł z tytułu wpływów z opłat na dzieci z innych jst przebywających w rodzinach zastępczych;
9. Zwiększono dochody o kwotę 362.000 zł z tytułu wpływów z opłat na dzieci z innych jst przebywających w Domu Dziecka;
10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.000 zł z tytułu realizacji projektu pn”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”
11. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.730 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z legalizacją zatrudniania cudzoziemców przez PUP;
12. Zwiększono dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu najmu;
13. Zapisano wydatki w kwocie 30.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym;
14. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 zł (zwrot dotacji dotyczącej opieki prawnej);
15. Zwiększono plan finansowy o kwotę 248.908 zł Zespołu szkół z DNJB z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
16. Zwiększono plan finansowy o kwotę 157.053 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
17. Zwiększono plan finansowy o kwotę 251.789 zł Zespołu Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
18. Zwiększono plan finansowy o kwotę 102.500 zł Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
19. Zwiększono plan finansowy o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na przeprojektowaniu drogi w Miedwieżyki (30.000 zł) i uzupełnienie braków (60.000 zł) (sól, piasek);
20. Zwiększono plan finansowy PCPR o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
21. Zmniejszono wydatki o kwotę 107.236 zł z tytułu oszczędności (podatek od nieruchomości, odszkodowania);
22. Zwrot środków niewykorzystanych, a otrzymanych w 2018 roku przez PUP dotyczący projektu „Szansa w Integracji II” – 520 zł;

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-02-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-11-21