Załącznik Nr 1

 

 

 

                  do Uchwały Nr XIV/72/04

 

 

 

Rady Powiatu Hajnowskiego

 

 

 

z dnia 26 marca 2004 r.

 

 

 

 

 

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2004 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie - nazwa działu

Plan na 2004 r

 

 

rozdziału, paragrafu

w zł

 

 

 

 

1

2

3

5

 

 

I. Dochody własne razem

3 869 067

756

 

Dochody od osób prawnych,

2 232 213

 

 

od osób fizycznych i od innych

 

 

 

jednostek nie posiad osob praw

 

 

75622

Udziały powiatów w podatkach

 

 

 

stanowiących dochód budżetu

                                                                                 2 232 213

 

 

państwa

 

 

 

 - 001 - podatek dochód od osób fizycz

2 162 195

 

 

-002- podatek dochodowy od osób prawnych

70 018

750

 

Administracja publiczna

743 869

 

 

samorządowa

 

 

75020

Starostwa powiatowe

                                                             716 839

 

 

092 - pozostałe odsetki

5 000

 

 

069 - wpływy z różnych opłat

621 475

 

 

075 - dochody z najmu

5 364

 

 

084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

85 000

 

75095

Pozostała działalność

27 030

 

 

097 – wpływy z różnych dochodów

27 030

852

 

Pomoc społeczna

331 600

 

85 202

Domy Pomocy Społecznej

331 600

 

 

083 – wpływy z usług

                                                           330 000    

853

 

075 – dochody z najmu

                                                        1 600

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki  społecznej

                                                           12 000

 

85324

PFRON

12 000

 

 

097 – wpływy z różnych dochodów

12 000

600

 

Transport i łączność

299 385

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

299 385

 

 

075 - dochody z najmu

8 556

 

 

231- dochody otrzymywane z gmin

30 000

 

 

097 - wpływy z różnych dochodów

260 829

.020

 

Leśnictwo

250 000

 

.02001

Gospodarka leśna

250 000

 

 

246 - środki otrzymane od pozostałych jednostek

250 000

 

 

zaliczanych do sektora finansów  publicznych

 

 

 

II. Dotacje celowe na zadania własne

                                                      2 226 000

852

 

Pomoc społeczna

                                                      2 226 000

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

907 000

 

 

2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu

907 000

 

85202

Domy pomocy społecznej

1 319 000

 

 

2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                                                      1 319 000

 

 

realizację bieżących zadań własnych powiatu

 

 

 

III. Dotacje celowe na zadania

 

 

 

zlecone

3 701 000

.010

 

Rolnictwo i łowiectwo

191 000

 

.01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

191 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                         191 000

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

                                                           60 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

60 000

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

710

 

Działalność usługowa

191 000

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

80 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

80 000

 

 

na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

20 000

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

 

71015

Nadzór budowlany

91 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

84 000

 

 

na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

 

 

6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  powiat

                                                             7 000

750

 

Administracja publiczna

147 000

 

75011

Urzędy wojewódzkie

130 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

130 000

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

 

75045

Komisje poborowe

17 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                                           17 000

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpożar

2 674 000

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 674 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

2 474 000

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

 

 

641 - dotacje celowe otrzymane z budżetu

 

 

 

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

200 000

 

 

z zakresu administracji rządowej oraz inne

 

 

 

zadania zlecone ustawami realizowane przez

 

 

 

powiat

 

851

 

Ochrona zdrowia

369 000

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

369 000

 

 

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow

 

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

369 000

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

 

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

852

 

Pomoc społeczna

22 000

 

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

22 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

22 000

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

                                                           47 000

 

85321

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

47 000

 

 

211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 

 

 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

47 000

 

 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

 

 

 

przez powiat

 

 

 

IV. Subwencje

14 250 582

758

 

Różne rozliczenia

14 250 582

 

75801

Część oświatowa subwencji

 

 

 

ogólnej dla jednostek samorządu

10 889 383

 

 

terytorialnego

 

 

 

276 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

10 889 383

 

75803

Część wyrównawcza subwencji

1 291 712

 

 

ogólnej dla powiatów

 

 

 

276 - Subwencja ogólna z budżetu

1 291 712

 

 

państwa

 

 

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2 069 487

 

 

276 - Subwencja ogólna z budżetu

2 069 487

 

 

państwa

 

 

 

Dochody ogółem

24 046 649

 

 

(I+II+III+IV)

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotrek Iwaniuk

Wprowadzający: Piotrek Iwaniuk

Data wprowadzenia: 2004-07-30

Modyfikujący: Piotrek Iwaniuk

Data modyfikacji: 2004-07-30

Opublikował: Piotrek Iwaniuk

Data publikacji: 2004-07-30