Uchwała nr XV/104/08

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na celu odpowiednie uhonorowanie i wyróżnienie osób za zasługi położone na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego ustanawia się tytuł „ Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.

§ 2. Tytuł przyznaje się osobom fizycznym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju Powiatu Hajnowskiego w następujących kategoriach:

1) gospodarcza;

2) społeczna;

3) kulturalna;

4) sportowa;

5) promocyjna.

§ 3. Tytuł nadaje Rada Powiatu w drodze uchwały po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Powiatu według zasad określonych w regulaminie przyznawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 4. Nadanie tytułu łączy się z wręczeniem medalu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” i aktu nadania.

§ 5. Rada Powiatu w drodze uchwały okresli wzór medalu i aktu nadania.

§ 6. 1. Nadanie tytułu odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu lub w innych okolicznościach uzasadniających wręczenie.

2. Tytuł wręcza Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Sergiusz Kojło

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk- Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starotwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Data wytworzenia: 2008-09-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2008-09-02