Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego -2017rok

UCHWAŁA NR XXI/195/17

Numer uchwały z dnia Uchwała dotyczy
UCHWAŁA NR XXI/190/17 7 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.
UCHWAŁA NR XXI/191/17 7 lutego 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia PKP S.A.
UCHWAŁA NR XXI/192/17 7 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
UCHWAŁA NR XXI/193/17 7 lutego 2017r. w sprawie przekazania Gminie Czyże zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
UCHWAŁA NR XXI/194/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Piotrowi Bajko tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
Uchwała Nr XXI/195/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Dziecięco - Młodzieżowemu Zespołowi Folklorystycznemu "HIŁOCZKA" tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/196/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Wojciechowi Tołwińskiemu tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
Uchwała Nr XXI/197/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Janowi Kiryluk tytulu "Zaslużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/198/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania firmie PRONAR Sp. zo.o. tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/199/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Romanowi Omelianiuk tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/200/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Janowi Czerniakiewicz tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/201/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania księdzu archimandrycie Gabrielowi tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/202/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Stowarzyszeniu Kulturalnemu "Pocztówka" tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego."
UCHWAŁA NR XXI/203/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Białoruskiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu tytulu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/204/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Januszowi Puch tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/205/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Jerzemu Sirak tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/206/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Hajnowskiemu Domowi Kultury tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
UCHWAŁA NR XXI/207/17 7 lutego 2017r. w sprawie nadania Panu Sergiuszowi Smyk tytułu "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".
Uchwała Nr XXII/208/17 30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.
Uchwała Nr XXII/209/17 30 marca 2017r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2023
Uchwała Nr XXII/210/17 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2022.
Uchwała Nr XXII/211/17 30 marca 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane dla Powiatu Hajnowskiego na rok 2017.
Uchwała Nr XXII/212/17 30 marca 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/232/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Uchwała Nr XXII/213/17 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Hajnowskiego dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Hajnowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała Nr XXII/214/17 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Uchwała Nr XXII/215/17 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XXII/216/17 30 marca 2017r.  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka.
UCHWAŁA NR XXIII/217/17 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.
UCHWAŁA NR XXIII/218/17 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2023
UCHWAŁA NR XXIII/219/17 27 kwietnia 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Hajnowskiego.
UCHWAŁA NR XXIII/220/17 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Powiatu.
Uchwała Nr XXIV/221/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu za 2016r.
Uchwała Nr XXIV/222/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
Uchwała Nr XXIV/223/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
Uchwała Nr XXIV/224/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.
Uchwała Nr XXIV/225/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2023
Uchwała Nr XXIV/226/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze.
Uchwała Nr XXIV/227/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Hajnowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
Uchwała Nr XXIV/228/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka.
Uchwała Nr XXIV/229/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narewka.
Uchwała Nr XXIV/230/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka.
Uchwała Nr XXIV/231/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi Nr 1626B oraz drogi Nr 1627B kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr XXIV/232/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Domu Dziecka w Białowieży.
Uchwała Nr XXIV/233/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odwołanie radnego Andrzeja Szwarc z zajmowanego stanowiska zastępcy kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce.
Uchwała Nr XXIV/234/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.
Uchwała Nr XXIV/235/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Hajnowskiego.
Uchwała Nr XXIV/236/17 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Hajnowskiego.
Uchwała Nr XXV/237/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.
Uchwała Nr XXV/238/17 31 sieprnia 2017r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;

Uchwała Nr XXV/239/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
Uchwała Nr XXV/240/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XXV/241/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie przekazania Gminie Czyże zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1601B ulica w miejscowości Klejniki oraz odcinkiem drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze – Stary Kornin.
Uchwała Nr XXV/242/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski.
Uchwała Nr XXV/243/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie przekazania drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich.
Uchwała Nr XXV/244/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Hajnowskiego.
Uchwała Nr XXV/245/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Hajnowskiego.
Uchwała Nr XXV/246/17 31 sieprnia 2017r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Hajnówki do przejścia granicznego Białowieża - Piererow.
Uchwała Nr XXVI/247/17 26 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.

 

 

 

Uchwała Nr XXVI/248/17

 

 

 

26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października
2013 roku w sprawie emisji obligacji.
Uchwała Nr XXVI/249/17 26 października 2017r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2027
Uchwała Nr XXVI/250/17 26 października 2017r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
Uchwała Nr XXVI/251/17 26 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnicy.
Uchwała Nr XXVI/252/17 26 października 2017r. w sprawie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/253/17 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
Uchwała Nr XXVI/254/17 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Hajnówce.
Uchwała Nr XXVI/255/17 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Hajnówce w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce
Uchwała Nr XXVI/256/17 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tadeusza Kościuszki funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Uchwała Nr XXVI/257/17 26 października 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
Uchwała Nr XXVI/258/17 26 października 2017r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiegoz organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
Uchwała Nr XXVI/259/17 26 października 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.
Uchwała Nr XXVII/260/17 7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2018.
Uchwała Nr XXVII/261/17 7 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018 - 2027
Uchwała Nr XXVII/262/17 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.

 

 

Uchwała Nr XXVII/263/17

 

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego

 

Uchwała Nr XXVII/264/17

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXV/242/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski.

 

Uchwała Nr XXVII/265/17

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/254/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce.

 

Uchwała Nr XXVII/266/17

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdu z drogi  i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym na terenie powiatu hajnowskiego w 2018 r.

 

Uchwała Nr XXVII/267/17

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie w wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2017 rok.

 

Uchwała Nr XXVII/268/17

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Hajnowskiego w 2018 roku.

 

Uchwała Nr XXVII/269/17

 

7 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2018r.

 

Uchwała Nr XXVII/270/17

 

7 grundnia 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.

 

Uchwała Nr XXVII/271/17

 

7 grundnia 2017r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu Hajnowskiego na 2018r.

 

Uchwała Nr XXVII/272/17

 

7 grundnia 2017r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie utrzymania przystanku kolejowego
Suchowolce na trasie Czeremcha - Białystok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-02-09