Ogłoszenie nr 237057-2014 z dnia 2014-11-14 r. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie

Tytuł Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie
Numer 237057-2014
Data wydania 2015-01-02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 237057-2014 z dnia 2014-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalanie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka,gmina Narewka,powiat hajnowski,woj. podlaskie. ...
Termin składania ofert: 2014-11-24

 

Hajnówka: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie
Numer ogłoszenia: 259 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237057 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalanie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka,gmina Narewka,powiat hajnowski,woj. podlaskie. Zamówienie Finansowane jest ze środków unijnych w ramach działania Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2.Zakres prac projektowych Podstawą do sporządzenia przez wykonawcę dokumentacji technicznej są załączniki do SIWZ: -mapę urządzenia dróg-zał. nr 1a do SIWZ wykaz dróg do urządzania w ramach zagospodarowania poscaleniowego,położonych na obiekcie scaleniowym Olchówka-zał. nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje poz . 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 wykazane w załączniku Nr 1 do SIWZ. Drogi wymienione w załączniku nr 1 objęte są kategoria ruchu KR-1.Przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót. 3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 71.32.20.00-7 5. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1) wtórniki geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 w terenie zabudowanym w skali 1:1000 w terenie niezabudowanym analogowe mapy zasadnicze podlegają założeniu lub uzupełnieniu przez wykonawcę 2) materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5 egz. 3) wszystkie niezbędne pozwolenia związane z wykonaniem robót przygotowawczych i branżowych ( pozwolenia na wycinkę drzew , pozwolenia wodno - prawne ) - 4 egz. 4) projekt techniczny wykonawczy - 4 egz. 5) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 4 egz. 6) szczegółowe specyfikacje techniczne - 2 egz. 7) przedmiary i kosztorysy inwestorskie sporządzone wg obowiązującego prawa w tym zakresie: - z podziałem na numery dróg - tabela elementów rozliczeniowych, formularz kosztorysu ofertowego - 2 egz 8) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - 4 egz. 9) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - 4 egz. 10) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem - w przypadku wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu - 4 egz. 11) wykaz właścicieli oraz numerów geodezyjnych działek gruntów zajętych pod drogę. 6. Wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń do realizacji inwestycji. 7. Przedmiotowe zadanie należy opracować zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozporządzeniem MTiGM z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14.05-1999 r. z późn. zm.) . 8. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego( Dz. U. z 2013r.poz.1129 -jednolity tekst.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowaną dokumentację projektową Zamawiającemu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej SST, opisy techniczne, przedmiar robót, kosztorysy inwestorski i ofertowy, tabele objętości robót ziemnych, plantowania terenu zostaną wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstów lub w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym. Rysunki, mapy w formie pliku TIFF, JPG oraz PDF . a. wszystkie części dokumentacji powinny posiadać opisy sporządzone pismem maszynowym (komputer, maszyna do pisania) lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem i podpisane z imienną pieczątką autora i numerem uprawnień, b. w przypadku adaptacji projektu typowego należy uwidocznić nr i rok zatwierdzenia tegoż projektu, c. w przypadku stosowania typowych prefabrykatów należy załączyć kserokopie rysunków technicznych, d. wszystkie rysunki powinny być w jednym arkuszu nie mogą być sklejane i muszą być podpisane przez projektanta, e. propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej tj. konkretnej firmy powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości minimum dwa rodzaje, f. zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, numer należy podać w SST, g. jednostka projektująca powinna dołączyć oświadczenie (przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego), że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym, h. zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu , i. w przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót , że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej. 10. Zgłoszenie do odbioru dokumentacji powinno być uzgodnione między stronami na 3 dni przed jego terminem. 11. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. 12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest finansowane ze środków unijnych w ramach działania 1.7/125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD, Wojciech Borzechowski,, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98277,00

  • Oferta z najniższą ceną: 98277,00 / Oferta z najwyższą ceną: 139605,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-01-02