Zamówienie z dnia 2008-10-10 - "Dzierżawa na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Podolany w gm. Białowieża z przeznaczeniem na ekspozycję muzealną "

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Podolany w gm. Białowieża z przeznaczeniem na ekspozycję muzealną taboru kolejowego.


Nieruchomość to działka o nr geod. 354/26, nr KW 30312, o pow. 16 5267 m2 położona przy byłej stacji towarowej. Znajdują sie na niej nieużytkowane tory kolejowe linii Białowieża Pałac - Białowieża Towarowa wraz z kolejowymi budowlami.


Do przetargu na dzierżawę przeznacza się część tej nieruchomości o pow. 2288 m2 graniczącą z działkami o nr geod. 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, leżącą wzdłuż toru kolejowego nr 2 w odległości 1,58 m od toru na długości 212,65 m. Do ogłoszenia załączony jest szkic orientacyjny 1:1000.


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy - 457,60 zł netto.


Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 500 zł. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na czynsz dzierżawy lub osobom nie ustalonym na dzierżawcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Dzierżawca będzie wpłacał na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Hajnówce miesięczny czynsz do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 7 listopada 2008 R. O GODZ. 10 00


W lokalu nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

przy ul. Aleksego Zina 1

17-200 HajnówkaWadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2008r. w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 66 1060 0076 0000 3310 0004 3860, za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 22 tel. 085 682 33 71.

Hajnówka, dn. 09.10.2008r.Załączniki do treści

  • mapa (JPG, 214,56 KB)

    szkic orientacyjny 1:1000.

Metryka strony

Udostępniający: Adam A. Panfiluk,- Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Data wytworzenia: 2008-10-10

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-10-10

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2008-10-10

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-10-10