Zamówienie Nr 129305 - 2013 z dnia 2013-07-01 - Hajnówka: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Hajnówka: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 129305 - 2013
Data wydania 2013-07-01

Hajnówka: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich
Numer ogłoszenia: 129305 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95057 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich realizowanych w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ - stanowiącym opis przedmiotu zamówienia: a) Usługa facylitatorska polegać ma na moderowaniu spotkań Platformy,Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich, usprawnianiu procesu komunikacji między stronami, w celu wypracowania wspólnego modelu zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich stron biorących udział w dyskusji. Zadaniem facylitatora jest umiejętne prowadzenie mediacji między stronami, motywowanie uczestników spotkania do osiągnięcia konsensusu na dany temat i zapobieganie ewentualnym konfliktom, b) Facylitator zobowiązany jest do zapoznania się z tematem, dotyczącym wcześniejszych prób rozwiązania konfliktu, poznać poszczególne strony, ich oczekiwania i poglądy, by móc w sposób obiektywny i bezstronny kierować dialogiem podczas spotkań. Zadaniem facylitatora jest wcześniejsze (minimum 2 tygodnie przed spotkaniem) przedstawienie propozycji planu spotkania dla Biura projektu, c) Facylitator zapewni stały kontakt z Biurem Projektu, d) Spotkania Platformy Dialogu i Współpracy będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, każdy może w nich uczestniczyć i przedstawić swój punkt widzenia. Planowanych jest 10 spotkań otwartych (ok.4 godzinnych), 10 spotkań Rady Programowej (spotkania zamknięte, ok.4godzinne) oraz 8 spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich. e) Zamawiający odpowiada za wynajem sali na spotkania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEDIATORZY.PL sp. z o.o., ul. Irysa 17, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82667,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 84378,00

  • Oferta z najniższą ceną: 84378,00 / Oferta z najwyższą ceną: 92988,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-01