Zamówienie Nr 390608 - 2010 z dnia 2010-12-01 - Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku.

Tytuł Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku.
Numer 390608 - 2010
Data wydania 2010-12-01

Hajnówka: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 390608 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku, jak niżej; Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego: a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej, Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: - benzyna bezołowiowa spełniający wymagania obowiązujących norm : przewidywana wielkość zamówienia - 8 000 litrów. - olej napędowy spełniający wymagania obowiązujących norm : przewidywana wielkość zamówienia - 70 000 litrów. c) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zadanie 2 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego: a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2010 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana wielkość zamówienia - 20 000 litrów. c) olej opałowy winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. d) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy gazu LPG: a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości : przewidywana wielkość zamówienia - 4 500 litrów. c) winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. a) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku konieczności zrealizowania większej ilości dostaw paliw.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formą (spełnia/nie spełnia) , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formą (spełnia/nie spełnia) , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formą (spełnia/nie spełnia) , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formą (spełnia/nie spełnia) , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formą (spełnia/nie spełnia) , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza si możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 1. Wartości umowy, wynikające z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na paliwa podczas trwania umowy. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku konieczności zrealizowania większej ilości dostaw paliw. 2. ustawowej zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej, Wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości maksymalnej: - benzyna bezołowiowa spełniający wymagania obowiązujących norm : przewidywana wielkość zamówienia - 8 000 litrów. - olej napędowy spełniający wymagania obowiązujących norm : przewidywana wielkość zamówienia - 70 000 litrów. c) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) dostawy lekkiego oleju opałowego cysterną Wykonawcy na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2010 r. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana wielkość zamówienia - 20 000 litrów. c) olej opałowy winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. d) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywne dostawy gazu LPG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG wykonawcy umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka. b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości : przewidywana wielkość zamówienia - 4 500 litrów. c) winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych. d) ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.30.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-01

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-12-09

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-01