Zamówienie Nr Nr 1/2011 z dnia 2011-08-02 - Zamówienie Nr 1/2011 z dnia 02.08.2011 – Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

Tytuł Zamówienie Nr 1/2011 z dnia 02.08.2011 – Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.
Numer Nr 1/2011
Data wydania 2011-08-02

Znak: ZSO 362/2/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce”

KOD CPV 45.00.00.00-7

1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 7

17-200 Hajnówka

www. zsohajnowka.pl

e-mail: lo9ms-c@wp.pl

tel./85/6822780; fax /85/6822780

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce”

przy ul. Piłsudskiego 7

Obiekt zaprojektowany jest w konstrukcji z materiałów tradycyjnych. Składa się z budynku dydaktycznego szkoły połączonego łącznikiem z salą gimnastyczną i biblioteką .

Budynek dydaktyczny jest 2-piętrowy, biblioteka jednopiętrowa a sala gimnastyczna parterowa. Budynek jest podpiwniczony.

3.1. Zakres prac obejmuje:

Roboty termomodernizacyjne i budowlane, które zostały szczegółowo ujęte w przedmiarze robót, a w szczególności:

Etap I

a/ demontaż wszystkich elementów znajdujących się na elewacji, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

b/ demontaż chodników z płyt betonowych i kostki brukowej

c/ demontaż krat okiennych

d/ naprawa odpadającego tynku,

e/ docieplenie ścian i fundamentów

f/ wykonanie elewacji budynku

Etap II

a/ instalacja niezbędnych elementów znajdujących się na elewacji, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

b/ ułożenie wcześniej zdemontowanych chodników z płyt betonowych i kostki brukowej

c/ montaż zdemontowanych krat okiennych wraz z malowaniem

d/ pokrycie papą termozgrzewalną dachu nad biblioteką wraz z obróbkami kominiarskimi

    1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się w okresie do:

Etap I – prace należy wykonać do – 30.10.2011r.

Etap II – prace należy wykonać do - 20.11.2011r.

Prace powinny być zgodne z:

a/ przedmiarem robót – załączonym do SIWZ

b/ harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji,

c/ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późn. zmianami)

UWAGA !!!!

1. Oferent jest zobowiązany opracować we własnym zakresie kosztorys robót

2. Załączony do SIWZ przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, a jest jedynie materiałem pomocniczym przy jej wyliczaniu.

4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych.

6. OFERTY WARIANTOWE I TOŻSAME.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

20 listopad 2011 r.

2. Wykonawca zapewnia materiały, maszyny i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca udzieli pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat.

4. Wykonawca zaakceptuje warunki zamówienia (projekt umowy) bez zastrzeżeń.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp.

Nazwa dokumentu potwierdzającego

Warunek do spełnienia

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o nie wykluczeniu z postępowania

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4.

Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6.

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej jedno zamówienie o wartości 400.000,00 zł. i o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia

7.

Wykaz kadry i pracowników

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają zatrudnionych co najmniej 10 osób w tym 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane.

8.

Polisa, a w przypadku jej braku oświadczenie iż Wykonawca przed podpisaniem umowy dokona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości składanej oferty.

9.

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty.

 

    1. W przypadku korzystania z usług podwykonawców w realizacji zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Komisja przetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokona wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 powyższej tabeli składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. „a” i „c” , winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. „b”, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

faksem: 85 6824220

lub na adres e-mail: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Włodzimierz Pietruczuk tel. 856829376; fax 85 6824220

10. WADIUM:

10.1. Oferta powinna być zabezpieczona: nie

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

12. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka / sekretariat/

 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w., oznakowane następująco: Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2011r. przed godz. 1200.”opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu

1

2

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

2

3

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni z postępowania

3

4

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-

5

Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-

6

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

-

7

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje)

4

8

Wykaz zatrudnionych osób w tym wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane.

-

9

Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 50% wartości składanej oferty.

-

10

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty/.

-

11

Zaakceptowany projekt umowy

5

12

Wykaz części zadania powierzonego podwykonawcom /zgodnie z art. 36 ust. 4 należy wskazać w ofercie części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom/

6

13

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie – Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika. Może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. Lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).

Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.

-

14

Szczegółowy kosztorys ofertowy

-

 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 7 – sekretariat

do dnia 16 sierpnia 2011 r. roku do godz. 11:30.

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 16 sierpnia 2011 r. roku o godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena oferty.

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich w terminie 30 dni na podstawie odbiorów częściowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, który wykonawca winien uzupełnić jako załącznik do oferty.

15. KRYTERIA OCENY OFERTY

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: CENA - 100 %,

Oceny będą dokonywane w następujący sposób:

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = wartości brutto oferty badanej x 100 x 100%

15.2. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

15.3 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

15.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć procent) ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku następujących formach:

a/ pieniądzu,

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c/ gwarancjach bankowych,

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 92 1240 5211 1111 0000 4930 7627.

 

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone w dziale VI w/w ustawy.

 

Załączniki (formalno-prawne): od 1 do 7

Hajnówka, 02.08. 2011 roku.

Zatwierdził

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Włodzimierz Pietruczuk Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-08-02

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-08-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-08-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-08-02