Zamówienie Nr GK. 343-13/07 z dnia 2007-10-02 - Przeprowadzenie aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów

Tytuł Przeprowadzenie aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów na terenie 117 obrębów geodezyjnych obejmujących gminy: Białowieża, Czyże, Czeremcha, Hajnówka, Kleszczele
Numer GK. 343-13/07
Data wydania 2007-10-02

Nr GK. 343 - 13 /07

Według rozdzielnika

 

Z A P Y T A N I E    O    C E N Ę

 

Stosownie do art. 69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 - z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. Nr 19 poz. 97) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 1957 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 21) zmieniającego rozporządzenie z dnia 04 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027- z późniejszymi zmianami).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1. Zleceniodawca

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenie aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów na terenie 117 obrębów geodezyjnych obejmujących gminy: Białowieża, Czyże, Czeremcha, Hajnówka, Kleszczele

(z wyłączeniem wsi Dobrowoda oraz m. Kleszczele) i Narew, w skład których po wykluczeniu nieruchomości Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego , terenów PKP oraz gruntów zapisanych w ewidencji gruntów jako Ls, drogi i wody płynące - wchodzi 45 800 działek o łącznej powierzchni 47000 ha, w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. Nr 19 poz. 97) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 1957 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 21) zmieniającego Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027- z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków .

 

Mapa ewidencyjna w wersji analogowej prowadzona jest w części obrębów w układzie lokalnym i w części obrębów w układzie „65”. W wersji numerycznej prowadzona jest w układach „65” i „2000” w programie EWMAPA FB V.8.0.

 

3. Realizacja prac:

3.1.Pozyskać w Starostwie Powiatowym we własnym zakresie niezbędne materiały do wykonania przedmiotowych prac.

3.2. Wykonawca prac klasyfikacyjnych, przy udziale zainteresowanych, wykona prace polowe, obejmujące:

- badania profilu glebowego zmienionych użytków gruntowych, określając między innymi skład granulometryczny, typ, rodzaj i gatunek gleby

- określenia rodzaju siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych na użytkach zielonych

- wyodrębnienia nieużytków

- określenie kompleksów rolniczej przydatności gleb

- ustalenie w terenie zasięgu konturów zmienionych użytków gruntowych

- zamierzenie w terenie odkrywek glebowych, konturów klas i typów gleb

- ustalenie klas zmienionych użytków gruntowych.

3.3. Na klasyfikacyjnym szkicu polowym i mapie, elementy klasyfikacyjne wykazać zgodnie z instrukcją w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów, stanowiącej

załącznik do Zarządzenia nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 roku.

3.4. Numerację zmienionych konturów użytków stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.5. Przy pozyskaniu współrzędnych punktów granicznych obrębu, należy przestrzegać zasady, aby przyjmować już istniejące współrzędne punktów granicznych obrębów sąsiadujących,

pozyskane w ramach niniejszej roboty lub funkcjonujące w PODGiK w Hajnówce w ramach prowadzonej mapy numerycznej.

3.6. Termin wyłożenia mapy projektu zmiany klasyfikacji określi Starosta, powiadamiając sołtysa  który zwoła zebranie ogólne mieszkańców, na którym przedstawiciel Starosty i wykonawca

między innymi:

- zapoznają zainteresowanych z wynikami projektowanych zmian,

- poinformują zainteresowanych o 7-dniowym terminie wyłożenia mapy i protokołu projektu klasyfikacji,

- poinformują o możliwości składania zastrzeżeń na przeprowadzoną klasyfikację,

- sporządzą protokół z przeprowadzonego zebrania.

3.7. Po okresie wyłożenia mapy, złożone zastrzeżenia na przeprowadzoną klasyfikację zmienianych użytków gruntowych, rozpatrzy Starosta wraz z klasyfikatorem upoważnionym przez

Wojewodę do kontroli klasyfikacji.

3.8. Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji

gruntów i budynków:

- rozliczy powierzchnię w działce zmienionych konturów użytków i klas,

- sporządzi uproszczone wykazy zmian gruntowych

- przekaże zaktualizowaną bazę graficzną klasoużytków

- przekaże zaktualizowaną część opisową ewidencji gruntów

- uzupełni istniejące mapy ewidencyjne i zasadnicze o dane z opracowania.

3.9. Wykonawca operat klasyfikacyjny przekaże do PODKiK w Hajnówce.

3.10.Wykonawca we własnym zakresie powoła inspektora ds. klasyfikacji gruntów.

 

4.Termin wykonania zamówienia .

- na terenie gmin: Czyże, Hajnówka i Kleszczele, w skład których wchodzi 58 obrębów, 22 342 działek o łącznej pow. 26 016 ha do dnia 15 listopada 2008 roku ;

- na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha i Narew, w skład których wchodzi 59 obrębów, 23 456 działek o łącznej pow. 20 852 ha do dnia 15 listopada 2009 roku.

 

 

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce w pokoju nr 19 (I piętro) w terminie do dnia 12 października 2007 roku do godz. 11 30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa w pokoju nr 29, dnia 12 października 2007 roku o godz. 12-ej.

 

6. Sposób przygotowania ofert.

- Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i pismem czytelnym, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem oferenta.

- Oferta i wszystkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres oferenta, pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta.

- W ofercie powinna być podana cyfrowo i słownie cena z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „ Oferta na aktualizację klasyfikacji gruntów. Nie otwierać przed dniem 12 .10. 2007 roku do godz.12-ej.

- Do ofert należy dołączyć komplet dokumentów żądanych w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. Każda strona oferty powinna być ponumerowana . Oferta bądź oświadczenie podpisane przez osobę

inną niż oferent musi zawierać dokument potwierdzający odpowiednie uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu oferenta – umowa spółki itp.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

- Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę lub wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie odpowiednio

„ZAMIANA” lub „WYCOFANE”. Koperty oznaczone „WYCOFANE”, po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta nie będą otwierane.

 

 

7. Warunki wymagane od oferentów

- Uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi-aktualny wpis, odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego

- spełnienie wymogów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku –Prawo zamówień publicznych (zał. 2 - wypełnić)

- posiadanie co najmniej dwóch 3 osobowych zespołów geodezyjnych i 2 klasyfikatorów. (zał. nr 3 - wypełnić ), wraz z imiennym wykazem pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia.

- posiadanie uprawnień geodezyjnych w zakresie 2 i uprawnień klasyfikatora przez właściciela firmy lub pracowników - dołączenie kopii uprawnień stosownych do przedmiotu zamówienia.

- przyjęcie bez zastrzeżeń warunków niniejszej specyfikacji – oświadczenie, że oferent zapoznał się SIWZ i akceptuje bez zastrzeżeń jego treść

- oświadczenie o udzieleniu minimum 3 letniej gwarancji.

- wypełnienie i podpisanie formularza oferty (zał. nr 1) –wyłącznie na druku zamawiającego

- oświadczenie potwierdzające wykonanie zamówienia do dnia 15 listopada 2008 roku (Czyże, Hajnówka i Kleszczele) i 15 listopada 2009 roku (Białowieża, Czeremcha i Narew).

 

8. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 12 października 2007 roku i kończy się 10 listopada 2007 roku.

 

9. Sposób oceny ofert

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający dokona otwarcia ofert w terminie wykazanym w pkt. 5. Sprawdzi nienaruszalność ofert, ich oznakowanie i ogłosi nazwę i adres oferenta, którego oferta będzie otwierana , a także cenę oferty, okres gwarancji, terminy realizacji zamówienia. Powyższe zostanie odnotowane w protokole postępowania. Koperty oznaczone „Wycofane” i „Zamiana” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Koperty z oznaczeniem „Wycofane” nie będą otwierane. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena brutto.

 

 

10. Przysługujące środki odwoławcze

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą.

Oferent ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie odrzuca się bez rozpatrywania.

Protest musi zawierać:

- wskazanie zapisu ustawy, którego zdaniem protestującego został naruszony przez Zamawiającego

- wskazanie naruszenia interesu prawnego oferenta

- wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem interesu prawnego oferenta

- żądanie protestującego

- uzasadnienie żądania

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub braku rozpatrzenia w terminie, przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.

Od odwołania pobiera się wpis.

Odwołanie można wnieść w ciągu 5 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na jego rozpatrzenie.

 

 

11. Sposób płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca prac przedłoży fakturę VAT Zamawiającemu po protokólarnym przyjęciu roboty i przyjęciu operatu technicznego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego w Hajnówce. Płatność nastąpi w dwóch etapach, 40 % wartości należności wynikającej z umowy w 2008 roku i 60 % w 2009 roku, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury.

 

12.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z postępowaniem przetargowym jest:

- Konstanty Wawreszuk – Geodeta Powiatowy , pokój nr 29, tel. (085) 6822029

- Nina Siemieniaka - inspektor, pokój nr 30 tel. (085) 682 60 89.

W trakcie postępowania Zamawiający będzie porozumiewać się z wykonawcami w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się wzajemne przekazywanie informacji za pomocą faksu. Informacje przekazane faksem muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowegow Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2007-10-02

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2007-10-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2007-10-02