Zamówienie Nr 259654 - 2015 z dnia 2015-10-02 - Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 259654 - 2015
Data wydania 2015-10-02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 222518-2015 z dnia 2015-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym, ramieniem wysięgnikowym, głowicą koszącą (przecinarką nożycową) do wycinania krzaków i gałęzi, głowicą koszącą, bijakową . Szczegółowy opis...
Termin składania ofert: 2015-09-10


Hajnówka: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.
Numer ogłoszenia: 259654 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222518 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem tj. pługiem odśnieżnym, ramieniem wysięgnikowym, głowicą koszącą (przecinarką nożycową) do wycinania krzaków i gałęzi, głowicą koszącą, bijakową . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.31.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POL-MOT Auto S. A. 01-303 Warszawa, Oddział POL-MOT Agro w Białymstoku, ul. Zabłudowska 72, 15-586 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 249349,99
  • Oferta z najniższą ceną: 249349,99 / Oferta z najwyższą ceną: 260760,00
  • Waluta: PLN .

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-02