Zamówienie Nr ZDP.DT.272.10.2011 z dnia 2011-11-02 - Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Tytuł Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Numer ZDP.DT.272.10.2011
Data wydania 2011-11-02

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.10.2011 z dnia 2011.09.22 - Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 300692-2011 z dnia 2011-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia pn. Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze, są roboty budowlane polegające na odbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej na odcinku o...
Termin składania ofert: 2011-10-07

Hajnówka: Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.
Numer ogłoszenia: 359642 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300692 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pn. Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze, są roboty budowlane polegające na odbudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 243,0 km, szerokości 3,0 m - warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, STW, przedmiarze robót i obejmuje on: 1. Regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, kratek ściekowych 2. Wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W 50/70 3. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), dla ruchu KR1warstwa ścieralna AC11S 70/100 po zagęszczeniu 4 cm, 5. Wykonanie inwentaryzacji Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej. Całość materiałów na wykonanie wymienionego zakresu zabezpiecza Wykonawca. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne, a także dokumentacja techniczna, której oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a)urządzenie terenu budowy, b)wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie go z kompetentnymi jednostkami oraz oznakowanie terenu budowy, c)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, d)demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu- jeżeli wystąpią. e)podniesienie do poziomu niwelety drogi uzbrojenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej, deszczowej - jeżeli wystąpi f)zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie trasy w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, g)dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, h)odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, i)zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, k)przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. l)materiały, o których mowa w ust. K, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST m)Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w SST, n)udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót. o)Cena ofertowa powinna zawierać koszty robocizny, materiałów, koszty zakupu materiałów oraz koszty ogólne, p)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną i inwentaryzacje powykonawczą. Cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiary i kosztorys ofertowy jest poglądowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia względnie gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56114,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81095,50

  • Oferta z najniższą ceną: 81095,50 / Oferta z najwyższą ceną: 81095,50

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-11-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-11-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-11-02