Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim"

Tytuł Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim"
Numer SO.3092-11/09/10
Data wydania 2010-12-02

SO.3092-11/09/10

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1) Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

2) tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony

3) adres strony internetowej, na której zamieszczony będzie SIWZ: www.powiat .hajnowka.pl

4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim" współfinansowanego ze środków europejskich, którego zadaniem jest dostarczenie internetu i nauka posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności, co wyrówna ich szanse w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Projektem będzie objętych 180 gospodarstw domowych. Po zakończeniu działań związanych z dostarczeniem Internetu do uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, Wykonawca przeprowadzi dla nich szkolenia z obsługi komputera i internetu.

Zamówienie jest realizowane w dwóch etapach:

I Etap: Obejmuje okres trzyletni, w trakcie którego wykonawca jest zobowiązany do:

   1. wykonania platformy cyfrowej,

   2. dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i zapewnienia ich serwisu,

   3. przeszkolenia osób uczestniczących w realizowanym projekcie,

   4. rozliczenia realizacji projektu Wykonawcy z Zamawiającym na zasadach określonych w par. 5 i par. 6 umowy dotacyjnej (Załącznik nr 5)

II Etap: Obejmuje okres następnych, po zakończeniu etapu I, 5 lat. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobligowany do utrzymania efektów działań podjętych w poprzednich trzech latach, tj.: dostarczenie i utrzymanie sprzętu komputerowego, w ilości 50 szt., umożliwiającego dalsze korzystanie z platformy cyfrowej, utrzymanie serwerów oraz łącza dostępowego do serwerów, administrowanie platformą cyfrową, zapewnienie dostępu do Internetu.

CPV:

72260000 - usługi w zakresie oprogramowania

72253200 - usługi w zakresie wsparcia systemu

51600000 – usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

48931000 – pakiety oprogramowania szkoleniowego

48900000 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48220000 – pakiety oprogramowania dla Internetu i intranetu

48219700 – pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego

48219300 – pakiety oprogramowania administracyjnego

48211000 – pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platformy

30200000 – urządzenia komputerowe

30213000 – komputery osobiste

30211300 – komputer biurkowy

72212930 – usługi opracowania oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego

80533100- usługi szkolenia komputerowego

79420000-4 usługi związane z zarządzaniem

79421100-1 usługi zarządzania projektem inne niż związane z robotami budowlanymi

79421100-2 usługi nadzoru nad projektem inne niż związane z robotami budowlanymi

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne będzie zobligowany do prowadzenia Biura Projektu w siedzibie Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę najmu lokalu, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Informacje na temat powierzchni lokalu, wysokości miesięcznego czynszu itp. znajdują się we wzorze umowy najmu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej.

5) zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej

6) termin wykonania zamówienia – 90 dni od daty zawarcia umowy;

7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:

A) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

B) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

C) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

D) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  1. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10 siwz, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca:

A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 549 000 zł (sto pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych brutto).

B. posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny wydany przez akredytowaną jednostkę, potwierdzający wysoką jakość świadczenia usług, oraz certyfikat potwierdzający , że realizacja projektu nastąpi zgodnie z wymaganiami systemu bezpieczeństwa ISO 27001:2005 lub równoważny wydany przez akredytowaną jednostkę.

C. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na budowie i wdrożeniu edukacyjnej platformy cyfrowej o wartości nie mniejszej niż 366 000 brutto dla jednostek administracji publicznej lub państwowej (słownie trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto).

D. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu i rozliczaniu w ciągu roku projektów współfinansowanych z funduszy unijnych o wartości brutto każdej z tych usług nie mniejszej niż 379 660 zł. (słownie trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych brutto).

E. Posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej 3 spełnią następujące warunki:

 1. będą posiadały minimum 3 lata doświadczenia w branży IT

 2. będą posiadały wykształcenie wyższe o profilu informatycznym

 3. będą posiadały aktualny certyfikat Prince 2 lub równoważny

F. Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł netto.

  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  2. Zamawiający oceni jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 10.SIWZ

8) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 % wartości zamówienia

 1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

 1. w pieniądzu,

 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. w gwarancjach bankowych,

 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

 1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.A. – 8.2.E. SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału. Beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

 2. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie Nr SO 3092-11/09/10.” i należy załączyć go do oferty.

 3. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 / z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Ustawy.

 4. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

 

Oferty oceniane będą na podstawie kryterium:

  1. Podstawowe kryteria oceny projektu

 1. Cena

 2. Koncepcja architektury serwisu dla odwiedzających

 3. Funkcjonalność platformy internetowej

 4. Czas wdrożenia platformy

9.2 Szczegółowe kryteria oceny ofert :

 1. CENA – WAGA 20%

Wzór:

Ilość punktów = W x (Cmin/Cof) x 100

gdzie:

W-waga kryterium; Cmin- najniższa cena; Cof- cena wynikająca z badanej oferty

 1. KONCEPCJA ARCHITEKTURY SERWISU DLA ODWIEDZAJĄCYCH-WAGA 20%.

W ramach tego kryterium oceniane będą:

 1. Rozwiązania graficzne z zastosowaniem styli CSS pozwalających na samodzielną zmianę wyglądu serwisu przez osoby niedowidzące-10 pkt;

 2. Umożliwienie, za pomocą platformy, interakcji z innymi miastami/JST wdrażającymi podobne projekty z Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka– 10 pkt

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za to kryterium to 20 pkt

Wzór:

Ilość punktów= W x ( Po/Pm) x 100

gdzie:

W-waga kryterium; Po-ilość otrzymanych punktów; Pm- maksymalna ilość punktów

 1. FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY-WAGA 30 %

W ramach tego kryterium oceniane będą:

 1. koncepcja wykorzystania możliwości platformy internetowej dla głównych celów projektu.

Przez funkcjonalności wspierające cele główne projektu Zamawiający rozumie takie funkcje platformy, które wywołają co najmniej jeden z efektów:

     1. Uspołecznienie A - akcja wykonana w Internecie, za pomocą proponowanej funkcjonalności platformy cyfrowej spowoduje interakcję w życiu codziennym

     2. Uspołecznienie B - akcja wykonana w życiu codziennym, spowoduje interakcję w Internecie za pomocą proponowanej funkcjonalności platformy cyfrowej.

Każda proponowana funkcjonalność spełniająca jeden warunek dostaje 1 pkt, spełniająca dwa warunki dostaje 2 pkt. Każda funkcjonalność musi byś uzasadniona. Funkcjonalności generujące koszty po stronie beneficjentów ostatecznych nie będą punktowane.

Maksymalna ilość punktów- 20 pkt

 1. dodatkowe urządzenia zgodne z zaproponowanymi funkcjonalnościami platformy, nie generujące kosztów po stronie beneficjentów ostatecznych (użytkowników).

Oceniane będą możliwości wykorzystania zaproponowanych dodatkowych urządzeń wspierające cele główne projektu. Każda propozycja dotyczące wykorzystania urządzenia musi być uzasadniona i wskazywać na zgodność z celami. Za każde zaproponowane wykorzystanie urządzenia przydzielany jest 1 pkt. Urządzenia generujące koszty po stronie beneficjentów ostatecznych nie będą oceniane

Max 10 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką można w sumie otrzymać za to kryterium 30 pkt

Wzór:

Ilość punktów= W x ( Po/Pm) x 100

gdzie:

W-waga kryterium; Po-ilość otrzymanych punktów; Pm- maksymalna ilość punktów

 1. CZAS WDROŻENIA PLATFORMY –WAGA 30%

Pożądany przez Zamawiającego czas wdrożenia platformy wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Oferty z krótszym czasem wdrożenia otrzymają dodatkowe punkty. Oferty z najkrótszym czasem wdrożenia platformy otrzymają 30 pkt; pozostałe punkty zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Wzór:

Ilość punktów= W x ( Tn/Tof) x 100

gdzie:

W-waga kryterium; Tn- najkrótszy termin; Tof- termin ofert badanej

Wykonawcy muszą podawać terminy w dniach kalendarzowych.

  1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych za spełnianie wszystkich kryteriów oceny ofert.

  3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10) miejsce i termin składania ofert;

  1. Ofertę należy zaadresować i opisać według wzoru:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

OZNACZENIE SPRAWY: SO 3092-11/09/10

OFERTA

na:

Przetarg nieograniczony na rzecz wdrożenia projektu pt.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Hajnówce”

Nie otwierać przed godz. 12 : 00 w dniu 12.01.2011r.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie pok. Nr 19 znajdującym się w siedzibie Zamawiającego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka do dnia 12.01.2011r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

 

11) termin związania ofertą;

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej

13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej

15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy / art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

16 ) Wszelkie pytania należy kierować na adres :Starostwo Powiatowe w Hajnówce , ul. A.Zina 1, 17-20 0 Hajnówka; tel 85 682 93 76;fax: 85 682 42 20; e-mail: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl

 

 

 

 

Zmiany w ogłoszeniu:

1. Starostwo Powiatowe w Hajnówce  informuje, że w dniu 07.12.2010 r. dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02/12/2010r. Nr ID: 2010 -160821 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrażanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”.

Zmiana polega na sprostowaniu omyłkowo podanej kwoty w sekcji II: Przedmiot Zamówienia – II.2.1 Całkowita wielkość lub zakres.

W wyżej wymienionym punkcie podana była wartość szacunkowa bez VAT- u w kwocie 231429803.00 PLN, a powinna być 2 314 298.03 PLN.

Ponadto w informacjach dodatkowych podany jest dodatkowy e-mail: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl  na który należy przesyłać wszelkie pytania dotyczące projektu.

2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce  informuje, że w dniu 08.12.2010 r. dokonano zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie  projektu pt.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”.

Zmiana polega na sprostowaniu omyłkowo podanej ilości sprzętu komputerowego w dziale 4 – opis przedmiotu zamówienia, punkt 4.3, etap-II realizacji projektu. 

W wyżej wymienionym punkcie podane było “dostarczenie i utrzymanie sprzętu komputerowego w ilości 50 sztuk”, a powinno być “dostarczenie  i utrzymanie sprzętu komputerowego w ilości 180 sztuk”.

Hajnówka 11.01.2011r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. 2010. 113.759, zwana dalej „ustawą”) Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Hajnówce , ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka postanawia

 

unieważnić

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Hajnówce” ogłoszonego w dniu 02.12.2010r. , toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego Nr ( SO 3092-11/09/10), którego, termin składania ofert upływa 12.01.2011r.

 

Uzasadnienie

Zamawiający jest zmuszony unieważnić przedmiotowe postępowanie z następujących względów:

 1. naruszenie przepisów art. 29 ust.1 ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty:

Zamawiający nie uwzględnił okoliczności, iż w składanym do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosku o dofinansowanie projektu wyłączył z zakresu zadań zarządzanie projektem ( pozycja I harmonogramu rzeczowo – finansowego, punkt 18 wniosku). Zgodnie bowiem z harmonogramem rzeczowo – finansowym do wniosku o dofinansowanie zarządzanie projektem zostało zdefiniowane jako aport (wkład własny) wnoszony przez Zamawiającego. Zatem zarządzaniem projektu mają zajmować się pracownicy Zamawiającego, a nie Wykonawca. Czynność ta musi być bezwzględnie wyłączona z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w ramach realizowanego projektu Zamawiający nie będzie posiadał na to środków finansowych. Oznacza to, że przedmiot zamówienia należy opisać raz jeszcze, zgodnie z wnioskiem o jego dofinansowanie, wyłączając z niego element zarządzania projektem. Ponadto, w związku ze zmianą zakresu przedmiotu zamówienia należy raz jeszcze oszacować wartość przedmiotu zamówienia.

Przesłanki unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, wymienione enumeratywnie w art. 93 ustawy należy interpretować ściśle. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy , który stanowi podstawę unieważnienia przedmiotowego postępowania, może mieć zastosowanie jeśli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne.

W związku z zaistnieniem wad niemożliwych do usunięcia tj. koniecznością zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i zweryfikowania wartości zamówienia nie ma możliwości zawarcia ważnej umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa nie może obejmować swym zakresem czynności polegającej na zarządzaniu projektem, czego w obecnym postępowaniu wymagał Zamawiający. Dodatkowo umowa o zamówienie publiczne nie może przewidywać wynagrodzenia za zarządzanie projektem, gdyż Zamawiający nie posiada na ten cel środków finansowych.

 1. Naruszenie art.29 ust.2 ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W związku z licznymi prośbami Wykonawców o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, z powodu, ich zdaniem, możliwości ograniczenia uczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie:

-pkt 13 załącznika nr 3 dotyczącego sprzętu komputerowego,

-pkt 16 załącznika nr 3 dotyczącego sprzętu komputerowego

-pkt 19 załącznika nr 3 dotyczącego sprzętu komputerowego

-pkt 10 załącznika nr 3 dotyczącego sprzętu komputerowego

Zamawiający po analizie propozycji Wykonawców postanowił, że może zachodzić możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji, wobec czego należy dokonać ponownego opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Naruszenie art. 45 ust.4 ustawy poprzez nieokreślenie kwoty wadium.

Zgodnie z art. 45 ust.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu miał obowiązek żądać wniesienia wadium. Obowiązek ten nie został przez Zamawiającego wykonany - w specyfikacji istotnych warunków zamówienia błędnie nie wskazano kwoty wadium, uniemożliwiając tym samym Wykonawcom złożenie ważnej oferty tj. wniesienia wadium, a następnie dołączenia dowodu wniesienia wadium do składanej oferty.

Z powyższych względów w oparciu o treść art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy wydano postanowienie o unieważnieniu niniejszego przetargu . O nowym terminie składania ofert Zamawiający powiadomi w ogłoszeniu dotyczącym nowego przetargu.

 

Starosta Hajnowski

Włodzimierz Pietroczuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-01-17

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-02