Zamówienie Nr 248285 - 2014 z dnia 2014-12-02 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 248285 - 2014
Data wydania 2014-12-02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 152992-2014 z dnia 2014-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: część I: ubezpieczenie majątku i...
Termin składania ofert: 2014-05-22

 

Hajnówka: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Numer ogłoszenia: 248285 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152992 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Hajnowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ. Załącznik nr 1: Postanowienia wspólne i informacje ogólne; Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Hajnowskiego, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia; Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, Załącznik nr 8: Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, Załącznik nr 9: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Inter Polska O/Białystok, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52691,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 152890,89

  • Oferta z najniższą ceną: 152890,89 / Oferta z najwyższą ceną: 211734,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Hajnowskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Inter Risk Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group O/Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 78657,00

  • Oferta z najniższą ceną: 78657,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81849,00

  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samuel Szymaniuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-02

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-02