Zamówienie Nr GK.6621.1.103.2011 z dnia 2011-06-03 - Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Białowieża powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych

Tytuł Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Białowieża powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych
Numer GK.6621.1.103.2011
Data wydania 2011-06-03

GK.6621.1.103.2011

 

Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Białowieża powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i
budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

Data zamieszczenia: 03.06.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. (85) 682 93 77, faks (85) 682 42 20,e-mail: geodezja@powiat.hajnowka.pl


Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Białowieża powiatu hajnowskiego polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla 6 obrębów gminy Białowieża powiatu hajnowskiego;

2. Zakres prac obejmuje teren około 20 317 ha: szacunkowa liczba budynków 2 000, szacunkowa liczba lokali 200.
Zamówienie obejmuje:
- porównanie mapy ewidencyjnej z terenem
-pozyskanie danych źródłowych z zakresu ewidencji budynków i lokali
-uzupełnienie istniejącej osnowy geodezyjnej i założenie około 30-40 punktów nowej osnowy
-pomiar uzupełniający budynków i użytków na terenach zabudowanych
-sporządzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali
-badanie ksiąg wieczystych
-uzupełnienie dotychczasowej opisowej bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w programie EWMAPA wersja 5.0 zbiorami danych ewidencji budynków i lokali oraz w zakresie powierzchni użytków zabudowanych
- uzupełnienie istniejącej mapy numerycznej w programie EWMAPA wersja 10.0 obiektami typu budynek oraz danymi dotyczącymi użytków zabudowanych ,numeracji budynków, nazewnictwa obrębów , miejscowości, przysiółków, działów leśnych, ulic i placów, nazw własnych wód stojących i płynących , oznaczenia dróg publicznych, punkty osnowy geodezyjnej
-uzupełnienie analogowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej danymi z pomiaru uzupełniającego w zakresie budynków i lokali
- wyplot 9 arkuszy map ewidencyjnych obrębu Zastawa Krzyże, gmina Białowieża, przygotowanie do zawieszenia
-naniesienie siatki kwadratów w układzie „2000” na arkusze map ewidencyjnych oraz nakładki mapy zasadniczej
-opracowanie operatu ewidencyjnego
-wyłożenie projektu ewidencyjnego operatu opisowo- kartograficznego
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, a w szczególności zgodnie z Warunkami technicznymi modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych dla gminy Białowieża powiatu hajnowskiego
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


71.33.00.00 - Różne usługi inżynieryjne
71.35.50.00 - Usługi pomiarowe
72.31.00.00 - Usługi przetwarzania danych
.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin wykonania zamówienia 30 listopada 2011r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu prac o podobnym zakresie tj. założenie ewidencji budynków dla 1 000 budynków każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót polegających na założeniu ewidencji budynków dla minimum 1 000 budynków każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają licencję dla programu EWOPIS 5.0 i EWMAPA 10.0

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających wyżej wymieniony warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
- zapewnią przynajmniej 2 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1i 2
-zapewnią przynajmniej 2 osoby ,które ukończyły kursy z zakresu obsługi programów EWOPIS i EWMAPA
- posiadają 2 zespoły 3 osobowe ,które będzie wykonywać zamówienie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4)

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert
: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl(Zakładka BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 29 (I piętro)Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce) - druk nieodpłatny lub za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca).a także faksem lub e-mailem za potwierdzeniem oraz ze strony internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2011roku. godzina 10:00, miejsce: wyłącznie pokój nr 19 mieszczący się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1 ,17-200 Hajnówka (Sekretariat Starostwa Powiatowego w Hajnowskiego)
1.Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie l, faksem - wyłącznie na numer faksu 85 682 42 20 lub e-mailem na adres geodezja@powiat.hajnowka.pl , z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

  • SIWZ (PDF, 186,9 KB) Podgląd załącznika

    Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Białowieża powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych

  • SIWZ (DOC, 155 KB) Podgląd załącznika

    Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Białowieża powiatu hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych

Metryka strony

Udostępniający: Konstanty Wawreszuk Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-06-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-06-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-06-03