Zamówienie Nr 187526 - 2014 z dnia 2014-06-03 - Hajnówka: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1769 B w Czeremsze.

Tytuł Hajnówka: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1769 B w Czeremsze.
Numer 187526 - 2014
Data wydania 2014-06-03

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149290-2014 z dnia 2014-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 341m od km rob.0+000 do km rob. 0+341, na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66, położonej na terenie gminy Czeremcha, powiat...
Termin składania ofert: 2014-05-20

 

Hajnówka: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1769 B w Czeremsze.
Numer ogłoszenia: 187526 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149290 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1769 B w Czeremsze..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 341m od km rob.0+000 do km rob. 0+341, na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66, położonej na terenie gminy Czeremcha, powiat hajnowski. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, b) rozbiórkę elementów dróg, c) rozebranie znaków, d) rozebranie przepustów 2) Roboty ziemne a) Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych b) Wykonanie nasypów 3) Podbudowy a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta b) Warstwę mrozoochronną, c) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrakcyjnych, d) Podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod pobocza i zjazd, e) Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod jezdnię, f) Podbudowę z betonu asfaltowego 4) Nawierzchnie a) Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie( zjazd i pobocza). b) Nawierzchnie z betonu asfaltowego- jezdnia, 5) Roboty dodatkowe a) Przepusty rurowe pod zjazdami b) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna c) Koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu 6) Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia: - Kosztorys ofertowy, - Przedmiar robót, - STW i OR, - Projekt budowlany i projekt wykonawczy. 7) zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji technicznej, STW i OR, przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12 18-402 Łomża, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 339845,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 408023,55

  • Oferta z najniższą ceną: 408023,55 / Oferta z najwyższą ceną: 443502,18

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-06-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-06-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-06-03