Zamówienie Nr 292410 - 2014 z dnia 2014-09-03 - Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Parku Narodowego des Cevennes we Francji dla 30 osobowej grupy. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Parku Narodowego des Cevennes we Francji dla 30 osobowej grupy. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 292410 - 2014
Data wydania 2014-09-03

Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Parku Narodowego des Cevennes we Francji dla 30 osobowej grupy
Numer ogłoszenia: 292410 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239010 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Parku Narodowego des Cevennes we Francji dla 30 osobowej grupy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i obsługa wyjazdu studyjnego do Parku Narodowego des Cevennes we Francji dla 30 osobowej grupy. Celem wyjazdu jest: - zapoznanie się z funkcjonowaniem parku narodowego des Cevennes, - wymiana doświadczeń w kontekście funkcjonowania w pobliżu parku narodowego, - przybliżenie relacji: przyroda a rozwój społeczno-gospodarczy, jak również poznanie sposobów rozwiązywania ewentualnych konfliktów z tym związanych, - poznanie opinii przedstawicieli władzy lokalnej oraz mieszkańców, na przykładzie Parku Narodowego des Cevennes. Rzeczowy zakres prac zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4, 63.51.60.00-9, 63.00.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATTIS s.c.M.Błachno - Wyrwicka, K.Lewandowska, ul. Borowego 15/58, 01-357 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135502,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 88230,00

  • Oferta z najniższą ceną: 88230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 202350,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-09-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-09-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-09-03