Zamówienie Nr DT.613.2.5.2014 z dnia 2014-09-03 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce Ogłasza piątą sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Narew oraz Narewka.

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce Ogłasza piątą sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Narew oraz Narewka.
Numer DT.613.2.5.2014
Data wydania 2014-09-03

Hajnówka, dnia ….09.2014 r.

DT.613.2.5.2014

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01 / (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

Ogłasza piątą sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Narew oraz Narewka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w jednym zadaniu – Zadanie nr 1, które dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

Zadanie nr 1 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Narew oraz Narewka, w ilości 428 sztuk o łącznej masie około 1106,272 m3 za cenę wywoławczą 55590,17 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na gminy oraz termin zakończenia prac (wycinki) został określony w załączniku nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 5559,02 zł w terminie do dnia
15.09.2014 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 15.09.2014 r. do godz. 1430 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 1000,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 16.09.2014 r. godz. 1000.

Dokumenty dotyczące piątej sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1,

2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1,

3. Załącznik nr 3 - Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

4. Załącznik nr 4 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

 

 

                Sporządził:                                                                Zatwierdził:

                           p.o. KIEROWNIKA                                        Z up. ZARZĄDU POWIATU

                    DZIAŁU TECHNICZNEGO                                             inż. Krystyna Miszczuk

                        mgr inż. Paweł Grygoruk                                 KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

                                                                                                       POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-09-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-09-03

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-09-03