Zamówienie Nr ZDP.DT–343/24/08 z dnia 2008-11-03 - Odśnieżanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2008/2009

Tytuł Odśnieżanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2008/2009
Numer ZDP.DT–343/24/08
Data wydania 2008-11-03

ZDP.DT – 343 / 24 / 08                            

Hajnówka, dn: 03-11-2008 r.

Zarząd Dróg Powiatowych
17-200 Hajnówka ul. Bielska 41
telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl


S.I.W.Z.  zamieszczono na stronie : www. powiat.hajnowka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odśnieżanie dróg powiatowych Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2008/2009. 

Termin otwarcia  ofert:  12  listopada 2008 roku o  godz. 10.00

1. Przedmiot zamówienia.
1.1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
1.2 Opis zadania:
     - odśnieżanie dróg,
     - wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest zobowiązany do wykonania usługi na wskazanych przez Zamawiającego drogach.

1.3 Zakres robót:
   Odśnieżanie dróg powiatowych wg V standardu / wykaz dróg w załączniku Nr 9 siwz /:
   -  jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu.
   
1.4 Do zapewnienia przejezdności dróg powiatowych Zamawiający będzie potrzebował w sezonie zimowym 2008/2009 maksymalnie następujący sprzęt do odśnieżania :
    - równiarki drogowe /jeden pług skośny Zamawiającego/ – 3 jednostki,
    - ładowarki dużej pojemności /pług klinowy Zamawiającego/ – 2 jednostki,
    - samochody ciężarowy. typu Jelcz, Star, Kamaz i inne /jeden pług kilnowy Zamawiającego do Jelcza/ – 5 jednostek,   
    - spycharki – 3 jednostki. 

1.5 Ze  względu  na sytuację sprzętową w regionie w celu realizacji zadania
    Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych na pojedyncze jednostki sprzętowe w zadaniach:
        Zadanie A – usługi  odśnieżania świadczone równiarkami,
        Zadanie B – usługi odśnieżania świadczone ładowarkami,
        Zadanie C – usługi odśnieżania świadczone samochodami ciężarowymi,
        Zadanie D – usługi odśnieżania świadczone spycharkami.

 2. Zamówienie będzie realizowane wg faktycznych potrzeb w okresie:
              24. 11. 2008   –  15. 04. 2009 r.
 3. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 5. Oferty wariantowe.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
   a) posiadają sprzęt własny lub dostępny, potrzebny do wykonania zadania w ilości co najmniej: 1 sprawny sprzęt, przystosowany do mechanicznego zgarniana śniegu  (własny nośnik dostosowany do pługa ZDP bądź własny  nośnik z własnym   pługiem ),            
   b) dysponują osobami  mającymi uprawnienia do kierowania sprzętem potrzebnym do wykonania zadania (co najmniej jeden kierowca),
   c) posiadają  środki łączności umożliwiające kontakt całodobowy z pracującym sprzętem oraz z osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia (telefon komórkowy, telefon stacjonarny).
   d)  spełniają  warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy P.z.p,
   e)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy  P.z.p.
   f) przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 24.11.2008 -   31.12.2008 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia   2009 r.
 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
   1. Wypełniony formularz ofertowy.
   2. Formularz cenowy.
   3. Oświadczenie , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
   4. Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zadania .
   5. Wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zadania.
   6. Oświadczenie o spełnieniu warunków płatności.
 9. Nie przewiduje się  zabezpieczenia ofert  wadium.
10. Kryterium oceny ofert : cena – 100 %.
11. Miejsce składania ofert : siedziba ZDP Hajnówka, ul. Bielska 41.
    Termin składania ofert upływa dnia :  12-11 -2008 roku o godz. 955.
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
14. Nie ustanawia  się dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej.
16. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03-11-2008 roku pod numerem 296293-2008.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41 telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51 e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2008-11-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2008-11-03