Zamówienie Nr DT.613.2.4.2011 z dnia 2011-11-03 - Aukcja, sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Miasto Hajnówka.

Tytuł Aukcja, sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Miasto Hajnówka.
Numer DT.613.2.4.2011
Data wydania 2011-11-03

Hajnówka, dnia 03.11.2011 r.


DT.613.2.4.2011

Zarząd  Dróg  Powiatowych
17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl


Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin:

 
Białowieża, Czeremcha, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Miasto Hajnówka.

 


Sprzedaż „drzew na pniu” została podzielona na jedno zadanie, które dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.
Zadanie1- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gmin Białowieża, Czeremcha, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Miasto Hajnówka w ilości 564 sztuk o łącznej masie 737,28 m3 za cenę 55295,70 zł netto.
Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkowa ich wartością określa załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz terminy wycinki z podziałem na gminy zostały określone w załączniku Nr 4.
Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości brutto zadania, tj. zadanie1 – 5529,57 zł, w terminie do dnia 23.11.2011 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025.
Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu aukcji, tj. do dnia 23.11.2011 r. do godz. 10:00 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe ZDP w Hajnówce.

Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum 1000,00 zł lub jego wielokrotność.

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone  w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji:   siedziba Zarządu Dróg Powiatowych  w
                                                 Hajnówce,  ul. Bielska 41, pokój Nr 2.
Termin przeprowadzenia aukcji:    23.11.2011 r.   od  godziny  10:00

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00.
Warunkiem podpisania umowy przez wykonawcę jest wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% uzyskanej w wyniku aukcji ceny brutto w terminie nie później niż 10 dni od dnia zakończenia aukcji.
Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.


Załączniki: 
1.Załącznik Nr 1 – Wykaz drzew,
2.Załącznik Nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wyrąb drzew,
3.Załącznik Nr 3 – Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,
4.Załącznik Nr 4 – Szczegółowy wykaz drzew,
5.Załącznik Nr 5 – Wzór umowy. 

Sporządził:
REFERENT
d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego
utrzymania zadrzewienia
uzgadniania dokumentacji
Paweł Grygoruk

Zatwierdził:
Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Krystyna Miszczuk
KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

 Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-11-03

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-11-03

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-11-08

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-11-03