Zamówienie Nr DT. 3411.5.2014 z dnia 2014-11-03 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015”
Numer DT. 3411.5.2014
Data wydania 2014-11-03

Hajnówka, dn. 03.11.2014 r.

DT. 3411.5.2014 

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR –PIASEK 

Jan Oniszczuk

Widowo 119 

17-100 Bielsk Podlaski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Zadanie 2 i 3)

I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (Zadanie 1 i 4)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 1 i 2.        

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015” wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na zadania:

 Zadanie 2

 

 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton pługami (klinowy lub czołowy) i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

P.H.U. „TRANSKOP” 

Usługi Transportowe i Koparką 

ŻWIR –PIASEK 

Jan Oniszczuk 

Widowo 119 

17-100 Bielsk Podlaski 

- samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 17 ton z napędem na cztery osie z pługiem czołowym - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 8 316,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

  Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Spełnia wszystkie wymagania i warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100 pkt.

 

  Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
 

 

 

Nr oferty

 

 

 

Wybrana oferta

 

 

 

Cena oferty brutto

 

 

 

Liczba uzyskanych punktów

 

 

 

1

 

 

 

P.H.U. „TRANSKOP”

 

 

 

Usługi Transportowe i Koparką

 

ŻWIR –PIASEK Jan Oniszczuk Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

 

8 316,00 zł

 

 

100,00

 

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

 

Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - złożono tylko jedną ofertę. 

 Zadanie 3

 

  Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko-ładowarką pługami (skośny) i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

  Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

 

  P.H.U. „TRANSKOP”

 

 Usługi Transportowe i Koparką

 ŻWIR –PIASEK

 

 Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

  - koparko – ładowarka o mocy 75 KM CAT 432 z pługiem czołowo - klinowym - 1 szt.

 

  Cena oferty wynosi: 6 426,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

  Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Spełnia wszystkie wymagania i warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100 pkt.

  Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
 

 

 

Nr oferty

 

 

 

Wybrana oferta

 

 

 

Cena oferty brutto

 

 

 

Liczba uzyskanych punktów

 

 

 

1

 

 

 

P.H.U. „TRANSKOP”

 

 

 

Usługi Transportowe i Koparką

 

ŻWIR –PIASEK Jan Oniszczuk Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

 

6 426,00 zł.

 

 

100,00

 

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - złożono tylko jedną ofertę. 

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie 1 i 4

Unieważnia się postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 1 i 4 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2014 r. pod Nr 342598, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl 

Unieważnienie dotyczy niżej wymienionych zadań zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

1) Zadania 1 - Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 3 szt.

Uzasadnienie faktyczna unieważnienia – w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadani 1 nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia – art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

2) Zadania 4 -Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

Uzasadnienie faktyczna unieważnienia postępowania –– w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadani 1 nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia – art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 


 Z up. ZARZĄDU POWIATU

 

inż. Krystyna Miszczuk

 

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

 

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-11-04

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-11-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-11-04