Zamówienie Nr ZDP.DT-3431-6/10 z dnia 2010-12-03 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011”
Numer ZDP.DT-3431-6/10
Data wydania 2010-12-03

Hajnówka, dnia 2010-12-02

 

ZDP.DT-3431-6/10

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

( tekst jednolity Dz.U.223, poz.1655, z 2007 r. z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce uprzejmie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha w sezonie zimowym 2010/2011” wybrano następującą ofertę:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt. ogółem

 

1

Zakład Budowlano Remontowy

BUDREM

17-200 Dubiny

Ul. Zajęcza 3

Ciągnik Valmet 8400 - 139,10 zł/h

Ciągnik Kirowiec T-150 - 139,10 zł/h

 

300,00

300,00

 

 

W przetargu wpłynęła jedna oferta.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Ww. oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała cenę jednostkową nie przekraczającą ceny jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi – przedstawiła korzystny bilans cenowy.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-03

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-12-03

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-03